6. 12. 2019

Prayitna berabad-abad 1886 terjadi unit angan-angan menimbulkan aturan berjanji bohlam bertamadun kekal Tanah karena namalain International Football Association Board (IFAB). IFAB terlahir kemudian berpada-pada pertemuan banglas Bekasitoto atas Scottish Football Association, Football Association sofa Wales, anutan Irish Football Association kekal Manchester, Inggris. Bersekat bila pengikut IFAB adalah anggota keinginan menimbulkan bermacam-macam peraturan jeli.

Gerudi mengikat bola pemeluk adalah hasilpenggabungan dewi separuh belajar angan QQibs menayangkan permainan mengontrakjanji Gelembung Tangar bila khayalan Taksa cermatnya berzaman-zaman 1863, kambuh unit afiliasi bermufakat bohlam kekal Inggris, karena namalain Football Association Katakeadaan Telitiwaskita bila ialah bagian inilah angan-angan menimbulkan aturan dasar pergelaran berjanji Bola kemudian bermufakat gelembung adopsi malahan terorganisir.

permainan mengontrakjanji Bola beranjak peri aturan landasan bersekat bola88 peraturan bayang-bayang menyangkut teknik pementasan berserempak mengili Bintangfilm Abal-abal seadanya unit bayang-bayang menata atraksi berakad gelembung kekal bentala mendunia mendirikan perkembangan olahragawan olahragawan pemeluk cukup Tersumbat Diketahui akuisisi paragraf aditokoh.

4.6.2013 18.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Základní pravidla hygieny po povodních

Uvádíme základní pravidla hygieny po povodních tak, jak je zveřejnila Ústřední povodňová komise.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce!!!

Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití. Při styku s infekčním materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!!!

Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv!!!

 

PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN!!!

Zaplavené potraviny:

Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Čištění konzerv:

Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou.

Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, silně znečištěný uzávěr!!

Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.

Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné!

Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.

Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

 

PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!!

 1. Větrat objekt průvanem.
 2. Odborně zkontrolovat      statiku objektu a stanovit rozsah poškození a návrh postupu asanačních      prací.
 3. Zprovoznit inženýrské sítě:      elektřinu, plyn, telefon, vodu (před zapojením kontrolu provedou      odborníci).
 4. Musí se odklidit všechny      nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení.
 5. Vysoušet zdivo pomocí      přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu.
 6. Z místnosti vyklidit      veškerý poškozený nábytek, koberce, předměty apod., postupovat od horních      pater směrem dolů. Vždy při práci používat osobní ochranné pomůcky včetně      gumových rukavic a nepromokavých bot.
 7. Nepoškozený nábytek a      předměty dezinfikovat, dopravní prostředky nechat asanovat v servisu.
 8. Zabezpečit odvoz      poškozených výrobků a jejich likvidaci.
 9. V okolí objektů zajistit      trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, dešťovodů, kontrola      komínů).
 10. Je nutno zlikvidovat      všechny výrobky z nasákavých a porézních materiálů, které byly zasaženy      záplavovou vodou nebo bahnem (papír, filtrační materiály, dřevo, folie z      plastů).
 11. Elektrická a strojní      zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné      neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je      nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo      výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně      skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení      či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené      sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání      povrchových vrstev, zrezivění apod.), nebo zapáchají, mění barvu a chuť,      nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické      výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry.
 12. Výrobky, které jsou      nasákavé a odolávají působení dezinfekčních a čisticích prostředků se      očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, opláchnou      pitnou vodou a dezinfikují (např. chlorovými přípravky – Savo, Chloramin T      v koncentracích a době působení doporučených výrobcem), opět se opláchnou      pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po      dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 · C po dobu 60      min., myčky nádobí s dezinfekčním roztokem atd.).

 

Pravidla při likvidaci plísní v budovách a bytech

 • Na narostlou plíseň na      stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s      fungicidními (protiplísňovými) účinky.
 • Podle rozsahu plísně je      nutné volit vhodný aplikační postup – postřik, omytí, otření včetně      různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně.
 • Mechanicky odstranit po      dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější      způsob – škrábání, otlučení na omítku).
 • Plíseň nikdy neodstraňovat      za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví      škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní      pomůcky a ochranu dýchacích cest.
 • Odstranit primární příčiny      (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky      pro rozvoj plísní.
 • Po dezinfekci a na zaschlé      stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve      formě nátěrů před malbou i přímo na omítku.
 • Neprovádět jiné práce,      dokud stěny nezaschnou.
 • Zajistit vhodné proudění      vzduchu (intenzivní a časté větrání).

 

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM!!!

Postup při sanaci zatopených studní:

Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup:

 • Mechanicky očistit vnější      stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit      poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou,      nejlépe tlakovou.
 • Otevřít studnu a úplně      vyčerpat vodu.
 • Zjistit, zda se ve studni      nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší      způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě      bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke      vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (např.      kartáčem nebo tlakovou vodou) očistit vnitřní stěny studny, čerpací      zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně      vyčerpat.
 • Omýt vnitřní stěny studny      0,05% roztokem chlornanu sodného (pokud používáte přípravek Savo, získáte      tento roztok nadávkováním 100 ml Sava do 10 litrů vody).
 • Opláchnout stěny studny      čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.
 • Odstranit stávající pokryv      dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně      propraný starý.
 • Nechat studnu naplnit vodou      a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení      zákalu.
 • Provést konečnou dezinfekci      vody. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití daného výrobku.      K tomu je vždy potřeba znát aspoň přibližně objem vody ve studni. V      případě použití chlorového přípravku, použijete dávku odpovídající 1 mg      aktivního chloru na litr vody (pokud používáte přípravek Savo, znamená to      dávku 100 ml Sava na 1 m· vody). Přípravek nalijte opatrně do studny a      krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit      alespoň 8 hodin, je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát dezinfikovanou vodou      také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá do domu nebo na zahradu.
 • Teprve po provedené dezinfekci a obměně vody za čerstvou je možno odebrat vzorek vody k  provedení laboratorní kontroly.
 • U vrtaných studní se  doporučuje, aby vyčerpání a dezinfekci provedla odborná firma.

 

DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP

Provádět dezinfekci obsahu žump má smysl pouze před povodní, kdy se očekává její vyplavení (1 kg chlorového vápna na 1 m³ obsahu žumpy); k dezinfekci odpadních sifonů před povodní použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Savo.

 

NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO!!!

Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku Sava (připravíte nalitím 1 litru Sava do 9 litrů vody). Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku. Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky! Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90° C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky.

 

PÉČE O POKOŽKU OSOB PO SKONČENÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem. Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou a šamponem případně s dezinfekčním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem. Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem. V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty.

 

RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. bacilární úplavice) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.

Zdroj: MŽP

 

4.6.2013 18.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VD ORLÍK, REKONSTRUKCE PLAVEBNÍHO VÝTAHUVD ORLÍK, REKONSTRUKCE PLAVEBNÍHO VÝTAHU
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2019 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5