7. 5. 2021

Vyšetřování: Jak to bylo s dejvickou havárií

Cestou vstupu kontaminace do vodovodní sítě v Praze Dejvicích byl opravovaný řad DN 500 z vodojemu Andělky, do kterého během jeho odstavení natekla prasklinou či jinými netěsnostmi kontaminovaná spodní voda. Dospěla k tomu Pracovní skupina PVS a nezávislých odborníků, uvedl pražský magistrát.

V reakci na nedávnou havárii pitné vody v Praze 6 – Dejvicích Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., (PVS) ustavena Pracovní skupina, jejímž cílem bylo zjistit příčiny havárie a navrhnout opatření k minimalizaci rizik opakování obdobné havárie.

Jejími členy byli zástupci PVS (Ing. Petr Žejdlík, MBA, Martin Vlasta,  Ing. Julie Nováková, Pavel Baumgartner, Mgr. Petr Řehák a Ing. Dušan Trtil) a dále zástupci Státního zdravotního ústavu (MUDr. František Kožíšek, CSc.), Hygienické stanice hlavního města Prahy (Mgr. Matěj Čermák) a nezávislí odborní konzultanti Ing. Miloslava Melounová a Ing. Zdeněk Sviták.

V období od 1. 6. 2015 do 19. 6. 2015 proběhlo celkem 6 zasedání Pracovní skupiny. Činnost Pracovní skupiny byla završena vypracováním Závěrečné zprávy, která shrnuje závěry šetření průběhu havárie s dopadem na prověření dodržení podmínek Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ve vazbě na dodržení podmínek zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví, ze strany PVK. Závěr zprávy obsahuje návrhy závazných změn provozních postupů pro provozovatele PVK a konkrétních střednědobých opatření, která směřují k eliminaci rizika opakování se obdobných průběhů havárie. Pracovní skupina v průběhu své činnosti zajistila provedení provozního pokusu, při kterém byly simulovány podmínky v řadu DN 500 při provádění jeho oprav a uvádění do provozu. Současně byl vypracován i matematický model šíření znečištění v lokalitě pásma 428, Dejvice a Bubeneč. Výsledky provedené simulace podmínek v řadu DN 500 i matematického modelu šíření znečištění významně podpořily hypotézu, že cestou vstupu kontaminace byl opravovaný řad DN 500 z vodojemu Andělky, do kterého během jeho odstavení natekla prasklinou či jinými netěsnostmi kontaminovaná spodní voda.

Ing. Petr Žejdlík, MBA, předseda představenstva PVS prezentoval závěry Pracovní komise a uvedl, že „…komise nedospěla k závěrům, že ze strany PVK došlo během provozní činnosti v lokalitě Dejvic k porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy uzavřené mezi PVS a PVK a ani zákona o ochraně veřejného zdraví, jelikož PVK nelze oprávněně přičítat k tíži objektivní důvody příčiny vzniku samotné havárie. Současně je ovšem nutno konstatovat, že objektivní odpovědnost PVK, coby provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, zůstává na straně provozovatele nedotčena. Byla přijata účinná nápravná opatření, přičemž jejich nedodržení na straně provozovatele, bude považováno za hrubé porušení Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy, uzavřené mezi PVS a PVK….“

Paní radní RNDr. Jana Plamínková uvedla, že „….svým rozsahem zcela mimořádná havárie pitné vody v Dejvicích jasně upozornila na to, že do budoucna je třeba se zaměřit na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze. K tomu by měla sloužit i úprava smluvních podmínek, za nichž je tato infrastruktura provozována…“ 

Stručné závěry Pracovní skupiny

Příčina

Pracovní skupina ve vztahu k příčinám havárie pitné vody v Dejvicích došla k těmto závěrům:

Ke vniku kontaminace do řadu DN 500 došlo z největší pravděpodobností v místě nalezených prasklin přibližně v křížení ulic Střešovická a U laboratoře. Ke kontaminaci vodovodní sítě pásma 428 Gravitace Andělky došlo z koncové části vodovodu DN 500 (mezi hydrantem DN 80 a uzávěrem Gymnasijní/Evropská). Prasklina ve vodovodním řadu DN 500 mm z roku 1960, kterou vnikla kontaminovaná voda do vodovodního řadu, vznikla, popřípadě se rozšířila, v době, kdy byl vodovod odstaven za účelem opravy armatur, případně po skončení opravy, při jeho proplachování. K výskytu a progresu praskliny pravděpodobně došlo v důsledku působení kombinace vnějších vlivů, a to zejména stáří materiálu a provedenou manipulací spojenou s vypuštěním předmětného řadu.

Kontaminace řadu DN 500 má původ v přilehlé síti kanalizace (netěsnosti, drobná narušení řadu). 

Uložení přilehlé stokové sítě (kanalizačního řadu v ulici Střešovická) bylo provedeno  v rozporu s prostorovou normou (ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení), kdy se kanalizace nachází výše než vodovodní řad DN 500 mm z roku 1960 a může tak dojít ke kontaminaci spodní vody z kanalizace.

Nápravná opatření 

Po prošetření příčin vzniku havárie byla přijata celá řada nápravných opatření, z nichž za nejvýznamnější lze považovat:

Okamžitá změna přístupu k zatříďování zásahů na vodovodních řadech do rizikových skupin s tím, že do zásahů s vysokým stupněm nebezpečí budou automaticky zatřiďovány všechny zásahy, které budou prováděny za obdobných podmínek jako v Dejvicích.

Zavedení rychlejší metody detekce mikrobiologického znečištění i za cenu jejich menší přesnosti.

Změny procesních a časových postupů prováděných prací, zejména pak všechny prováděné práce budou organizovány tak, aby poslední zásah na síti byl proveden v nejnižším místě řadu, pokud je známo jeho podélné uložení, nebude docházet ke zprovozňování vodovodních řadů před dny pracovního klidu.

Provedení obnovy vodovodního řadu DN 500 a kanalizačních stok v přilehlých lokalitách Prahy 6.

Přepracování technických standardů, které upravují provozování majetku hl. m. Prahy a na které odkazuje Provozní smlouva.

Závěrečnou zprávu najdete zde:

Naše voda

30.6.2015 13.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Národní přírodní památka PekloNárodní přírodní památka Peklo
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<May 2021>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6