„Problém je v tom, že vodní toky ve správě ostatních subjektů jsou podle podrobné prohlídky provedené Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy velmi zanedbané. V zastavěných částech jsou opevnění koryt obecně v havarijním stavu, mimo zastavěné části jsou koryta zanesena naplaveninami. To je samozřejmě z hlediska protipovodňových opatření velmi nešťastné,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Zajištění převodu zbylých vodních toků do správy Hlavního města Prahy je tedy jedním z bodů pro realizaci dokončení protipovodňových opatření. Na základě negativních zkušeností z povodní v roce 2002 a 2013 musí Praha zajistit dostatečnou kontrolu a péči nad těmito vodními toky a vodohospodářskými objekty. Budeme tak mít větší možnosti předcházet povodňovým událostem a škodám na majetku,“ upřesnila radní Plamínková.

Hlavní město v současné době na správu drobných vodních toků vynakládá ročně 85 milionů korun. Pro zajištění dobrého stavu do správy přebíraných potoků bude třeba nejen postupná rekonstrukce koryt či jejich čištění. Velmi důležitá je také kvalitní průběžná údržba.

Objem potřebných finančních prostředků potřebných pro první rok rozšířené správy drobných vodních toků byl odborně odhadnut na 25 milionů korun za rok. S ohledem na požadavky členů RHMP bylo dne 9. září 2015 uskutečněno jednání mezi zástupci hlavního města a generálním ředitelem s.p. Povodí Vltavy, kde bylo dohodnuto, že v nejbližším možném termínu bude provedena společná prohlídka všech potenciálně přebíraných vodních toků. Výstupem z této prohlídky bude dohoda o rozsahu prací ještě finančně i technicky zajišťovaných Povodím Vltavy s cílem snížit objem finančních prostředků vynakládaných Prahou k následné správě a údržbě těchto drobných vodních toků.

„Jediným drobným vodním tokem tekoucím do Prahy, který nebude mít hlavní město ve své správě, bude Radotínský potok. Ten je veden jako vodohospodářsky významný tok, jehož správcem mohou být pouze podniky povodí, jakým je například Povodí Vltavy,“ dodala radní Jana Plamínková.

Naše voda