22. 9. 2020

Povodí Labe provádí revitalizaci koryta Rozkošského potoka

Povodí Labe provádí revitalizaci koryta Rozkošského potoka v místě zaústění do Domkovské zátoky jižní nádrže VD Rozkoš. Cílem revitalizace je podpora vodního a mokřadního ekosystému, vytvoření široké škály biotopů pro volně žijící zvířata a rostliny, obnova a zvýšení biodiverzity zájmového území. Oznámila to mlivčí povodí Hana Bendová.

Zároveň dojde k posílení akumulace vody v krajině, podpoření přirozené retenční schopnosti krajiny a zlepšení ornitologické situace v prostoru nádrže Rozkoš.

Revitalizace toku začne cca 500 m pod ČOV Šonov a dále se napojí na starou revitalizaci z 90. let, která ústí do původního koryta a bezprostředně poté do Domkovské zátoky. Původní napřímené koryto bude částečně zasypáno. Běžný průtok Rozkošského potoka povede po odbočení oddělovacím objektem do sníženého levého břehu nivy. Zde povede nově vybudovaným meandrujícím korytem. Pro stabilizaci nivelety dna budou použity v místě pokácené kmeny stromů.

Biodiverzita v údolní nivě bude podpořena zřízením čtyř různě hlubokých a různě osluněných neprůtočných tůní. Část stávajícího koryta bude využita pro uložení přebytků výkopku. Do nezasypaných částí dotovaných drobnou vodotečí budou vloženy objekty z mrtvého dřeva a dále bude stávající koryto ponecháno samovolnému vývoji.

Revitalizace delty je koncipována rozvětvením toku do bočních větví o různé výšce nivelety. Deltu tak budou tvořit tři nízké ostrovy. Zaústění delty navazuje na vzdutí od
brodu s mostkem. Brod bude zvýšen o 0,2 m a netěsnící hradící konstrukce v mostku bude vyměněna a utěsněna. Toto opatření zvýší vzdutí a zmírní kolísaní hladiny ve vzdutí. Tím bude zajištěn pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území, biodiverzitu Domkovská zátoka v jižní nádrži VD Rozkoš a vodní režim krajiny.

Akce byla zahájena v listopadu 2019. Ukončení stavby dle smlouvy o dílo je v květnu 2021. Náklady ve výši téměř 3 mil. Kč jsou hrazeny z Operačního programu životní prostředí Státního fondu životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Zdroj: PLA, grafika: PLA

27.5.2020 8.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4