6. 2. 2023

3.9.2021 11.29, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Polemika: Kauza tragédie na jezu v Českém Šternberku

Portál Naše voda zveřejnil v červenci letošního roku komentář Petra Měchury na příčiny letošní tragédie na jezu v Českém Šternberku, na která následně reagoval státní podnik Povodí Vltavy. Na reakci Povodí Vltavy nyní opětovně reaguje Petr Měchura:

Reakce na lživou reakci Povodí Vltavy s.p. na článek Kdo je viníkem tragédie na jezu v Českém Šternberku ?

Na portálu Naše voda jsem 20. 7. 2021 uveřejnil výše jmenovaný článek a už 23. 7. uveřejnilo Povodí Vltavy, státní podnik ve své reakci (uvádím ji kurzívou), že Názory autora Petra Měchury v něm uvedené je třeba zásadně odmítnout jako zcela neopodstatněné a neodpovídající skutečnosti. Jezy, jako vodní díla, slouží k nakládání s povrchovou vodou a jsou po několik staletí budovány za účelem stabilizace koryt vodních toků, vzdutí povrchové vody, zajištění podmínek pro povolená nakládání s vodami, jako je využití jejich energetického potenciálu, odběrů vody, vypouštění odpadních vod, přivádění povrchové vody, rekreačnímu využití, plavbě atd.“

Při tom právě naprosto chybnou manipulací s odpouštěním nádrže Švihov na Želivce Povodí Vltavy znemožňuje plné využití energetického potenciálu Sázavy, když buď vypouští ze Švihova velmi málo vody (pouze přes turbínu s hltností 1 m3/s) nebo naopak 20 m3/s, prakticky nic mezi tím. To způsobuje v prvním případě, že malé vodní elektrárny pod přítokem Želivky buď stojí a nevyrábějí elektřinu, protože je málo vody a porušily by svůj manipulační řád, nebo v druhém případě naopak nestačí zpracovat nadměrný přítok vody a polovina ho jde přes jez bez užitku pryč. Podle mých výpočtů tak přicházejí majitelé těchto malých vodních elektráren (jezů na Sázavě od Želivky až do Vltavy je 32!) o desítky milionů Kč ročně za nevyrobenou, a tudíž neprodanou tu nejlepší ekologickou elektřinu, stejně jako distributoři (ČEZ). A zároveň takový „způsob nakládání s vodami“ způsobuje i další ztráty z rekreačního využívání toku Sázavy (půjčovny lodí a raftů, občerstvovny podél toku), když na jedné straně omezuje její splavnost nedostatkem vody a nutnosti přenášení lodí a raftů v peřejích na spodním toku Sázavy či na druhé straně příliš vysokou a nebezpečnou vodou, znemožňující plavbu po Sázavě pro běžné, rekreační vodáky. A právě o tom, jak Povodí nerespektuje „zajištění podmínek pro rekreační využití, plavbě“, když se na při náhlém vypouštění 20 m3/s vody ze Švihova dostal plně obsazený raft neúmyslně přes hranu jezu a zemřeli dva mladí lidé, byl právě můj původní článek. Policie ČR to sama od začátku vyšetřuje jako Usmrcení z nedbalosti dle § 143 TZ a mně nezbylo, než podat trestní oznámení i pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 221 trestního zákona Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.

A Povodí pokračuje: „Plavební nehoda (dne 13. 7. 2021) se stala na historickém jezu v Českém Šternberku, který je pevný a nelze na něm s vodu nijak manipulovat. Tento jez je uváděn jako nebezpečný pro splouvání (www.nebezpecnejezy.cz). K tragické nehodě nedošlo při jeho splouvání propustí, ale tím, že raft obsazený účastníky přepadl přes pevnou hranu jezu. Jez je viditelně označen výstražnými tabulemi a je doporučeno jeho překonávání přenesením plavidel v konkrétním k tomu upraveném místě. Vzhledem k tomu, že vodní tok Sázava je vodní cestou ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, státní podnik Povodí Vltavy, jako jeho správce, nemůže zakázat rekreační plavbu na něm. Tento zákon však ukládá provozovateli plavidel v § 23 odst. 1 povinnost vždy přizpůsobit provoz plavidla na vodní cestě její povaze a stavu, tedy stejně jako řidič vozidla musí jízdu přizpůsobit stavu a povoze vozovky.“

Už hned první věta je lživá – o tom, že lze na tomto jezu s vodu manipulovat, se přesvědčila právě posádka onoho raftu – kdyby nedošlo k nadměrnému vypouštění vody z nádrže Švihov, tak by se jejich raft zastavil na pevné hraně jezu a nepřepadl by přes něj. Stejně tak naprosto lživé je tvrzení Povodí, že jez je viditelně označen výstražnými tabulemi. Potvrzuje to i úvodní fotografie přes celou stránku v reakci Povodí Vltavy s.p, kde ta tabule je jednoznačně jen informační, tedy nikoliv výstražná, stejně jako na ní není nikde doporučeno přenášení plavidel! Zatímco výstražná tabule (vpravo, foto: nebezpecnejezy.cz) tam byla do nedávna, než ji Povodí odstranilo a nahradilo tou novou, informační (vlevo, foto Povodí Vltavy):

Proč se tak stalo bude jistě předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. Nepravdivé je proto též přirovnávání k cestování po souši. Pokud totiž řidič vjede do neoznačeného výmolu, pak hlavní zodpovědnost za případné následky, jak známo, padá na vlastníka či správce komunikace, nikoliv na řidiče.

Dále Povodí píše: „Je tedy jednoznačně vždy věcí účastníků dřív, než se k plavbě rozhodnou, správné vyhodnocení okamžité situace na vodním toku vzhledem k velikosti průtoku, výskytu náhodných překážek (např. plovoucích předmětů, větví apod.) a schopnostem posádky lodi. Z toho hlediska mají plnou odpovědnost za případnou plavební nehodu.“ Aby tak účastník mohl činit, pak ale potřebuje mít aktuální a přesné informace a ty zde chyběly. Podle Povodí Vltavy s.p. „Informace o stavech a průtocích jsou nepřetržitě dostupné na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik.“ To je pravda jen částečná – na svých webových stránkách sice Povodí uveřejňuje aktuální průtoky z měřicí stanice v České Šternberku, ale neuvádí průměrný roční průtok, takže ani odborník jen ze znalosti aktuálního průtoku nemůže posoudit, zda té vody teče aktuálně hodně nebo málo a zda lze jez splout nebo je nutné raft přenést.

Navíc údaje vodočtu v Českém Šternberku jsou silně matoucí, protože jen hlupák a/nebo zaměstnanec Povodí Vltavy ho mohl umístit na nejméně vhodném místě – na rozhraní jezového pole a náhonu do elektrárny (foto: nebezpecnejezy.cz): Každý absolvent základní školy přece z fyziky dobře ví, že vodní proud je tam, kde je spád, takže když většina vody proudí na turbínu elektrárny (a že ten proud je silný mohu ukázat na videu pořízeném kolegou jen pár dní po nehodě), tak v této části nadjezí se hladina nadržené vody směrem k náhonu snižuje až o několik cm, a tím se dle této vodočtem naměřené snížené hodnoty snižuje i dopočítávaný průtok řeky až o několik m3/s! Tím se vysvětluje, jak je možné, že někdy (při provozu elektrárny) tento vodočet hlásí i za stabilního stavu vody na Sázavě dokonce menší hodnoty průtoku než vodočet v Kácově, který je o 12 km výše + průtok Blanice ústící těsně nad Českým Šternberkem, čehož si už všimnuli i někteří zkušení vodáci a jeho hodnoty proto neberou vážně a Povodí Vltavy s.p. se tím jen trapně zesměšňuje!

A stačí se podívat na graf průtoků v České Šternberku, které jsem uveřejnil ve svém prvním článku – pokud od naměřené hodnoty cca 29 m3/s poledního průtoku dne 13.7., kdy se stala nehoda, odečteme těch 19 m3/s navíc ze Švihovské nádrže, dostaneme se na cca 10 m3/s, a když od toho odečteme průtok elektrárny cca 8 m3/s a přičteme chybu měření cca 3 m3/s, tak přes hranu jezu by v tom případě teklo opravdu jen pár cm vody a přes něj by se dostala akorát tak papírová lodička a ne plně obsazený raft, a to ani úmyslně, natož nechtíc, a i pod jezem by to bylo na příjemné čvachtání a sprchování a nikoliv na zoufalý boj o holé životy. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jen následné zvýšení hladiny odhadem o nejméně 20 cm v důsledku vysokého upouštění nádrže Švihov by umožnilo plně naloženému raftu přehoupnout se nechtěně přes pevnou hranu jezu s tragickými následky.

„Rekreační plavba lodí po řekách je pohybem v přírodě a každý je povinen, podle § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti svěřených osob a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí a nebezpečím v přírodě obvyklým.“ je psáno v reakci Povodí. To je sice pravda, ale platí to současně i pro Povodí Vltavy s.p., které je správcem tohoto jezu, aby udržovalo tamní záchranné prostředky v použitelném stavu, aby se nemohlo stát, jako v tomto případě, že lano jediného záchranného kruhu se dvakrát přetrhlo a záchranný kruh byl tak zcela nepoužitelný. Jestliže tedy Povodí na břeh pod jezem umístilo informační tabuli a záchranný kruh (když před tím odmítlo trvalou instalaci na tomto jezu vyzkoušené záchranné lanovky), tak bylo povinno se o jeho provozuschopnost starat a pravidelně ověřovat jeho použitelnost, jinak by tím docházelo pouze ke zbytečnému matení laických záchranářů v situaci, kdy každá vteřina může rozhodovat o lidských životech. V autech přece také nevozíme prázdné lékárničky…

Podle Povodí: „Stav vody v místě plavební nehody byl sice – v důsledku předchozích srážek – mírně zvýšený, ale nebyl zde stav nebezpečí povodně ani povodeň. Manipulace s vodou na vodárenské nádrži Švihov na vodním toku Želivka ústícím do Sázavy byla provedena 11.7.2021 z běžných provozních důvodů v souladu se schváleným manipulačním řádem. Ovlivnění výšky hladiny vody touto manipulací na jezu v Českém Šternberku se dle dostupných dat projevilo již v neděli 11.7.2021. Další pohyb hladiny v následujících dnech na celém toku Sázavy byl již zcela závislý na přírodních podmínkách. Zvýšení odtoku vody z vodárenské nádrže Švihov dne 11.7.2021 nebylo mimořádnou manipulací.“ Zde lze souhlasit jen s tvrzením Povodí, že v důsledku předchozích srážek byl stav vody mírně zvýšený a že nešlo o povodeň. Ale je nutno současně dodat, že v důsledku razantního upouštění nádrže Švihov se od 11.7. stav vody v Sázavě značně, až několikanásobně navýšil, jak uvedeno výše a ostatně i samo Povodí v další větě přiznalo, že ovlivnění výšky hladiny vody manipulací Povodí na nádrži Švihov se na jezu v České Šternberku opravdu ihned projevilo. Tím byl pohyb hladiny v následujících dnech jednoznačně ovlivněn nejen přírodními podmínkami, jak správně píše Povodí, ale především zvýšeným odtokem z nádrže Švihov.

Z jakých „běžných provozních důvodů“ se tak stalo nechme na orgánech činných v trestním řízení, každopádně kdyby nebyla tato nesmyslná a nepotřebná manipulace provedena, vůbec nic by se nestalo, jak ostatně dokládají i průtoky za uplynulé 2 měsíce na grafu odpouštění nádrže Švihov (údaje Dispečink Povodí Vltavy, svislá osa v m3/s):

I naprostý laik z něj pochopí, že konečný výsledek je stejný, jako pokud by se upouštělo jen zeleně uvedených průměrných 5,84 m3/s (odpouštění přes turbínu ve výši 1 m3/s pokračovalo minimálně i další týden, čímž by se uvedený průměr snížil již na hodnotu kolem 5 m3/s). Jediný rozdíl by byl v tom, že od 11. do 18. 7. by se mírně zvýšila hladina nádrže, ale k jejímu přetečení by nedošlo a v následných dnech by se toto zvýšení opět snížilo. A ohánět se tím, že nebyl porušen schválený manipulační řád je na úrovni řidiče auta, který srazí a usmrtí cyklistu a obhajuje se, že jel méně než povolených 90 km/h.

Nicméně i o samotném dodržování manipulačního řádu Povodím lze též s úspěchem pochybovat, o čemž nejlépe vypovídají tabulka a graf níže, kde 31.8.2021 byl minimální odtok z nádrže Švihov několik hodin dokonce na hodnotě 0,021 m3/s, tedy pouhých 21 litrů za sekundu (prakticky jen průsak, navíc měřeno až 3,2 km od hráze nádrže) s výškou hladiny pod pouhé 4 cm (!) místo minimálních 26 cm, když minimální zůstatkový průtok (MZP) je stanoven manipulační řádem na 0,350 m3/s, tedy 17x více!!! Tak záměrně vysoký zůstatkový průtok na úrovni většího města tam byl stanoven právě kvůli nutnosti ředění odtoků jednak z čističky odpadních vod (ČOV) těsně pod hrází, která čistí splašky z přilehlé Úpravny vody Želivka a.s. a z obce Nesměřice, z další čističky odpadních vod vedlejší obce Rýzmburk a především z odtoků z odkaliště technologických vod z flokulační linky síranu hlinitého a pracích vod ze zpětného praní pískových rychlofiltrů a filtračního granulovaného aktivního uhlí Úpravny vody Želivka a.s.:

Jaký mělo absolutní uzavření jakéhokoliv odtoku z nádrže Švihov drastický dopad na vodní faunu a floru pod nádrží, která je trvale přivyklá na průtočnou čistou studenou vodu ze dna nádrže, když náhle bylo v srpnu v poledne koryto Želivky v délce 4,29 km několik hodin prakticky proplachováno pouze teplými předčištěnými splašky z ČOV a technologickými vodami z odkališť, je na úrovni cílené likvidace všeho živého v tomto korytě, a proto případné Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti dle § 294 TZ a zákonů na ochranu zdraví bude předmětem řízení nejen orgánů činných v trestním řízení, ale též České inspekce životního prostředí a Českého svazu ochránců přírody, případně okresní hygienické stanice.

Jestliže Povodí Vltavy s.p. zveřejnilo ve své odpovědi: Ze všech výše uvedených skutečností je zřejmě, že tvrzení pana Měchury se nezakládají na pravdě a jsou zcela chybná.“, tak vedoucí pracovníci Povodí Vltavy s.p. nemají na svých místech co pohledávat, když takto bezdůvodně a bez důkazů veřejně dehonestují respektovaného solidního novináře a odborníka i z oboru vodního hospodářství (autora např. Revitalizace Blanice, která získala ocenění), navíc právě v období jeho práce na významné studii (o čemž již několik měsíců věděli) o možnosti výstavby přečerpávací elektrárny pod Blaníkem (bude zveřejněna za 14 dní), kdy místo toho, aby vyhověli jeho žádostem o pomoc či spoluúčast na tomto veřejně prospěšném projektu (který by správně mělo dělat a prosazovat samo Povodí), tak naopak docházelo ze strany vedení Povodí Vltavy s.p. k úmyslnému zdržování a blokování jeho snah, kdy mu bylo Povodím Vltavy odpovídáno na jeho žádosti až po mnoha týdnech nebo až po důrazných urgencích. Proto považuji postup vedení Povodí Vltavy s.p. a způsob napadání a pomlouvání mé osoby a mojí poctivé práce pro společnost za naprosto nepřijatelný a skandální, a mám oprávněně za to, že tím mohlo dojít k možnému spáchání trestných činů Zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 TZ a Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti dle § 330 TZ a především trestného činu dle § 184 TZ Pomluva, a v tom případě budu žádat Povodí Vltavy s.p. nejen o veřejnou omluvu, ale i odpovídající zadostiučinění.

Postup Povodí Vltava s.p. vůči mně v tomto případě je navíc naprosto absurdní, neboť vyústění mého článku směřovalo ne k trestání, ale naopak k předcházení podobných tragických situací vytvořením a zavedením do praxe počítačových algoritmů, které dokážou podobné případy řešit lépe, rychleji a spolehlivěji než člověk a bez fatálních následků. Ale o tom v reakci Povodí Vltava s.p. nepadlo ani slůvko….

Lze tedy souhlasit plně pouze se závěrem Povodí Vltavy s.p., že „Státní podnik Povodí Vltavy tragédie na jezu v Českém Šternberku hluboce lituje a považuje ji za zbytečnou.“ V tom případě ale chybí jakákoliv následná sebereflexe Povodí Vltavy s.p. a přiznání svých chyb jako předpoklad k jejich nápravě, a místo toho zde nastupuje jen úporná snaha o přehození viny na všechny ostatní, jen ne na sebe. O celé záležitosti je informován zřizovatel, tedy Ministerstvo zemědělství a osobně ministr zemědělství, a je na něm, jaké důsledky z tohoto případu vyvodí.

A zbývá mi jen dovysvětlit, proč se do tohoto případu „montuji“ zrovna já. Neznám a ani jsem nikdy neviděl tu utopenou dívku, která možná byla poprvé (a bohužel i naposledy) na vodě a zemřela po pouhých několika stovkách metrů plavby, a mladého vedoucího, který se jí snažil zachránit, ale to, co se stalo jim se mnou velmi otřáslo, protože to byla zcela zbytečná úmrtí a mohla by se příště klidně stát i mně, mým dětem či mým vnučkám, či Vám všem, co to čtete. Proto mi to není lhostejné a snažím se uvést věci do pohybu, aby byla všechna výše uvedená pochybení co nejrychleji napravena a aby se už u nás či jinde nic podobného na jezu či na vodě stát nemohlo.

JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura

 

 

3.9.2021 11.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

PŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICEPŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5