7. 6. 2020

K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu. Žádat může právnická i fyzická osoba

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v pátek výzvu v rámci Programu péče o krajinu (PPK B). Rozdělovat se bude 80 milionů korun a finance na své projekty může získat jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo organizační složka státu, která má vztah k předmětnému pozemku. Ten lze nahradit souhlasem vlastníka. Jeden žadatel může na jednu činnost na jednom katastru získat až 250 000 korun. Uvedla to AOPK.

O dotaci lze žádat na celém území ČR mimo zvláště chráněných územích (NP, CHKO, NPR, NPP, PP a PR) s výjimkou výsadby, kterou nebude možné provádět v zastavěném ani zastavitelném území obce dle územního plánu. Žádosti je možné podávat na regionální pracoviště AOPK ČR do 16. 3. 2020. “Doporučujeme nenechávat žádost na poslední chvíli a na regionálních pracovištích nabízíme průběžné konzultaceVeškeré informace jsou dostupné též na stránkách AOPK ČR www.dotace.nature.cz.” uvádí AOPK.

Mezi hlavní podporované činnosti patří:

  • Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy či významné krajinné prvky a ÚSES (sečení, pastva, výřez apod.)
  • Likvidace invazních dřevin
  • Péče o významné a památné stromy
  • Výsadba nelesní zeleně
  • Vytváření drobných přírodních prvků v krajině (tůně, meze, zimoviště, mokřady atd.)

V souvislosti s adaptací na klimatickou změnu a iniciativou Sázíme budoucnost bylo pro letošní rok významně navýšeno množství financí na výsadbu dřevin mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Na ni je vyčleněno na 40 milionu korun. Nově je možné žádat i o podporu na výsadbu kolem komunikací a železnic, za předpokladu splnění všech zákonných norem.

Žadatel je povinen postupovat podle Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz ), pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Konkrétně u výsadeb stromů doporučujeme využít zejména standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, pro keře SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián, v případě výsadeb ovocných dřevin pak standard SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

Od 1. 1. 2020 není možné podporovat výsadbu v nezastavěném území z Národního programu Životní prostředí (https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva), upozorňujeme proto potenciální žadatele, že je pro podání žádosti nutné respektovat pravidla vyplývající z aktuálně vyhlášené výzvy, včetně její příloh.

Finance je možno získat i na zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). Žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Zdroj a foto: AOPK

17.2.2020 0.42, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5