4. 4. 2020

AOPK vítá připomínky lidí i v průběhu rekonstrukce hráze rybníka Velký Pařezitý

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) vítá diskusi a připomínky i v průběhu rekonstrukce hráze lesního rybníka Velký Pařezitý u Telče. Kácení několika starých stromů na hrázi totiž vyvolalo nesouhlasné reakce u místních obyvatel, ale i dalších aktivistů.

Zatím poslední osobní jednání v této věci proběhlo 5. září v Praze. Během tří hodin trvající věcné diskuse byly podrobně vysvětleny důvody pro rekonstrukci hráze, zvolený termín í vypouštění rybníka a harmonogram dalších prací. Zástupci AOPK ČR opakovaně na jednání ocenili zájem petentů o ochranu přírody a jejich zájem se na ochraně přírody podílet, uvádí AOPK ve své nejnovější zprávě k opravě rybníka.

„Zástupcům petičního výboru jsme přislíbili svolat schůzku přímo na místě s projektantem a realizační firmou a to ještě před započetím prací, kde se bude diskutovat nutný rozsah kácení stromů, šířka překopu hráze či další konkrétní podněty. Zatím se zdá, že bohužel bude nutné pokácet tři velké stromy v místě výpusti rybníka a nálety na návodním svahu hráze. Snažíme se uchránit každý strom,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zástupcům petičního výboru byla na veřejném projednání 21. 8. v Telči i na jednání 5. září v Praze nabídnuta spolupráce i v průběhu realizace opatření, např. ohledně vzhledu hráze.

Půl kilometru dlouhá hráz rybníka je vysoká více než sedm metrů a dlouhodobě prosakuje. Pokud by došlo k narušení či přelití hráze, dosáhne povodňová vlna svého maxima velmi rychle, podle povodňového plánu za 30 min. od protržení. Případná povodeň by proto znamenala nejen materiální škody v zastavěném území obcí níže po toku, ale i ohrožení lidských životů, zdůrazňuje Agentura ochrany přírody a krajiny.

V minulosti proběhlo několik pokusů o opravu, ale hráz stále prosakovala a její stav se zhoršoval. Zlomovým se stal rok 2013, kdy se objevily nové vývěry v oblasti výpusti. Byl proto vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity a technickobezpečnostní dozor rozhodl o upuštění rybníka. V roce 2014 bylo proto rozhodnuto o kompletním zabezpečení a utěsnění hráze.

Bohužel generální oprava hráze nemůže proběhnout při napuštěném rybníku. Oprava totiž nezahrnuje pouze kompletní utěsnění, ale též zvětšení mocnosti hráze vč. realizace nové paty a vyžaduje výměnu dřevěného výpustního potrubí, tedy překop hráze v nejhlubším místě.  Potřebnost výměny potrubí konstatoval technickobezpečnostní dozor na základě výsledků geofyzikálního průzkumu stavu hráze.

Během opravy budou v přítokové části rybníka vybudovány hrázky, které zaručí, aby zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva co nejméně vysychala. Na opravu hráze je vydáno stavební povolení. Účastníky byly například dotčené obce, správci vodních toků a další dotčené subjekty, jejich připomínky byly v projektu zohledněny.

 „Pečlivě jsme zvažovali, zda je rekonstrukce hráze v připravovaném rozsahu skutečně nezbytná, ostatně více jak patnáct let jsme se pokoušeli hráz zabezpečovat drobnějšími i většími opravami.  Každoroční upozorňování technickobezpečnostního dohledu a výsledky průzkumů nás ovšem jako správce tohoto vodního díla nakonec přesvědčily, že bohužel rekonstrukce hráze je nevyhnutelná. Zvolený postup ji zabezpečí a zároveň zajistí, abychom mohli udržovat rybník i do budoucna na plné hladině, což je podmínka k dlouhodobému zachování zdejší přírody. Samozřejmě, že je vždy pohodlnější nedělat nic a doufat ve štěstí. Takový přístup by však byl krajně nezodpovědný. Zástupcům petičního výboru jsme se proto snažili vysvětlit, že nemáme na výběr a opatření musíme realizovat. Také jsme vysvětlili, že bychom museli obdržet podložené vyvrácení posudků stavu hráze technickobezpečnostního dozoru a výsledků geofyzikálních průzkumů, tedy potvrzení o bezpečnosti hráze, aby mohla být potřebnost projektu přehodnocena,“ dodává Pavel Pešout.

 „Jsme rádi, že se podařilo domluvit, že z povodí neodteče ani kapka. Třetina vody se totiž využije k dopuštění rybníka Roštejn, zbytek do ostatních telčských rybníků. Harmonogram vypouštění vyhovuje zdejším vzácným živočichům. Mimochodem, to, že se rybníky vypouštějí, je zcela běžné. I Velký Pařezitý rybník byl v době, kdy ho AOPK ČR přebírala od rybářství, pravidelně vypouštěn a chovaly se v něm ryby,“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podrobné podklady k důvodům rekonstrukce hráze a celou projektovou dokumentaci AOPK ČR poskytla zástupcům petičního výboru Petice za Pařezák a je připravena poskytnou je i dalším zájemcům. Korespondence a další informace jsou k dispozici na http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/velky-parezity-dulezite-je-zachovat-zdejsi-prirodu-a-zaroven-zajistit-bezpecnost-rybnika/.  Veškeré informace týkající se veřejné zakázky na rekonstrukci rybníka jsou dostupné na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/contract_display_9810.html.

Zdroj: AOP, foto: wikimedia commons, Hana Kašpaříková

10.9.2018 0.09, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3