4. 3. 2021

23.9.2013 2.18, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Zpráva Povodí Labe o odstraňování letošních povodňových škod a vyhodnocení

Povodí Labe vydalov těcto dnech zprávu: Povodeň 06/2013: Odstraňování povodňových škod a vyhodnocení, která hodnotí následky a odstraňování škod letošních povodní. Portál Naše voda zprávu přepublikovává.

V červnu 2013 postihly převážnou část České republiky extrémní povodně, které významně
zasáhly i území spravované Povodím Labe, státní podnik. Regionální srážky počátkem června
postupně doplňované i přívalovými dešti s hodinovými intenzitami nad 40 mm/hod
(Podkrkonoší) způsobily rychlé vzestupy na mnoha tocích. Nejvíce postižené území bylo
v pásu od Krkonoš přes střední Čechy směrem na jih. Další významné srážky zasáhly
východní území a hlavně Českomoravskou vysočinu koncem června a způsobily další
významné vzestupy toků v těchto oblastech. Celkově na majetku, který spravuje státní podnik
Povodí Labe, byly vyčísleny škody přesahující 1 050 mil Kč.
Hydrologická situace
Území zasažené první povodňovou vlnou ve dnech 1.6. – 14.6.2013 lze charakterizovat jako
pás od severu (Krkonoše) směřující přes Střední Čechy k jihozápadu. Zasaženo bylo povodí
horního Labe nad soutokem s Orlicí, kde byly zaznamenány devastující průtoky zejména na
pravostranných přítocích Labe (Čistá, předběžně vyhodnoceno jako více než Q100) a na
vlastním toku Labe, kde nad přehradou Les Království dosáhl kulminační průtok vodnosti
Q100. Dále bylo postiženo povodí Javorky (Q20, Q50-100), povodí Bystřice (Q100), povodí
Cidliny pod soutokem s Javorkou (Q20), povodí Mrliny (Q50-100), povodí Vrchlice (Q50),
povodí Výrovky (Q100) a povodí ostatních levostranných přítoku Labe. Na ostatních
zasažených částech povodí byla situace méně dramatická. Na středním Labi pod soutokem s
Orlicí, na Metuji, Úpě, Jizeře, Lužické Nise, a na Smědé nepřesáhly kulminační průtoky
vodnost Q5. První vlnou červencové povodně zůstalo zcela nedotčeno povodí Orlice, Loučné
a Chrudimky. Velmi dramatickou situaci na dolním Labi, které kulminovalo na úrovni Q50-100, zásadně ovlivnil povodňový průtok ve Vltavě (Q20-50).

Druhá povodňová vlna zasáhla území v působnosti Povodí Labe, státního podniku ve dnech
22.6. – 28.6.2013 v menším rozsahu a kulminační průtoky nedosáhly úrovně vodnosti z první
povodňové vlny. Zasaženo bylo zejména povodí Chrudimky a Doubravy s kulminačními
průtoky na úrovni Q5-10 a především povodí Novohradky s průtoky na úrovni Q20-50. Na Labi
pod profilem Labská bylo dosaženo vodnosti Q5-10. Kulminační průtoky na ostatních tocích
nepřesáhly vodnost Q5.

Prvotní zabezpečovací práce a odstraňování povodňových škod
Během povodně a neprodleně po povodni byly odstraňovány zjištěné závady v korytech
vodních toků a byly zahájeny nezbytné zabezpečovací práce. Byly odstraněny zátarasy a
překážky z koryt vodních toků, porosty ohrožující a ovlivňující odtokové poměry z území a
obnovovány koryta pro případ další povodně. Pro zamezení rozšíření poruch a vzniku dalších
škod na korytech toků byla provedena neodkladná opatření vedoucí ke stabilitě toků a
bezpečnosti vodních děl. Na tyto zásahy byla kromě dodavatelských firem nasazena hlavně
technika a pracovníci Povodí Labe, státní podnik. Tyto práce jsou financovány z prostředků
Povodí Labe a v současné době již na ně bylo vynaloženo cca 30 mil. Kč. Podobně bylo
postupováno i v případě zabezpečení provozu na labské vodní cestě. Bezprostředně po
poklesu průtoků byly nánosy v korytě toku zaměřeny a vyhodnoceny. Zároveň byly nasazeny
operativně vlastní kapacity na nejnaléhavější lokality, aby byl zajištěn provoz na vodní cestě
v co nejkratším možném čase (povodňovými nánosy omezený ponor byl zvýšen ze 160 na
180 cm, obnoveny byly vjezdy do veřejných přístavů). Dále došlo k provizornímu vyznačení
plavební dráhy na regulovaném úseku vodní cesty a provizornímu zprovoznění plavebních
komor. I nadále probíhají práce na základním zprovoznění a zajištění bezpečnosti vodní cesty.
Nezávisle na prvotních zabezpečovacích pracích, které byly zahájeny bezprostředně po
povodni, byla provedená místní šetření o zjištění a zaprotokolování rozsahu povodňových
škod způsobených na majetku Povodí Labe, státní podnik povodní z 06/2013. Při nich byly
zaprotokolovány škody na korytech vodních toků s prvotním návrhem technického řešení
sanace těchto škod. Vzhledem k velkému rozsahu nejsme schopni zabezpečit odstraňování
všech škod z vlastních prostředků. Jednotlivé akce postupně připravujeme k definitivnímu
odstranění povodňových škod, což je přímo závislé na získání dotačních finančních
prostředků.

Následující postup při odstraňování povodňových škod
Ministerstvo zemědělství připravuje na odstranění povodňových škod finanční pomoc
otevřením podprogramu 129 272 „Odstranění následků povodní 2013“ v rámci programu
129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“. V současné
době intenzivně pracujeme na přípravě akcí, které splňují podmínky pro zařazení do
podprogramu. Aktuálně jsou zpracovány technické zprávy a z vlastních zdrojů připravujeme
projektové dokumentace včetně zajištění příslušných povolení a vyjádření dotčených stran.
V závislosti na financování a administraci jednotlivých akcí (zejména ve vztahu k zákonu č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) odhadujeme zahájení vybraných prioritních akcí
koncem roku 2013, jejich definitivní odstranění (např. úplné zprovoznění vodní cesty na Labi)
předpokládáme v roce 2014. Odstranění ostatních povodňových škod předpokládáme v letech
2014 – 2016 v souladu s uvolňováním finančních prostředků z podprogramu 129 272.
Uvedené časové odhady platí za předpokladu, že administrace jednotlivých akcí proběhne bez
výrazných komplikací. Na odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském
majetku nám byl stanoven finanční limit 680 mil. Kč s čerpáním v následujícím rozsahu:
v roce 2013 – 80 mil. Kč, 2014 – 165 mil. Kč, 2015 – 230 mil. Kč, 2016 – 205 mil. Kč.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že není možné zahájit všechny práce na odstraňování
povodňových škod okamžitě a ve všech lokalitách, ale dle priorit a naléhavosti budou tyto
práce probíhat postupně se snahou maximálně přispět ke zlepšení situace v povodní
zasažených územích.

Vyhodnocení povodně
V návaznosti na výše uvedené práce probíhají po takto významné povodni i podrobné práce
na jejím vyhodnocení. Do konce září budeme vydávat „Předběžnou zprávu“, která bude
následně zveřejněna na našich webových stránkách a dále upřesněna v návaznosti na národní
projekt „Vyhodnocení povodně v červnu 2013“. Tento projekt vznikl na základě usnesení
Vlády ČR č. 533/2013 ze dne 3.7.2013 a jeho předmětem bude vyhodnocení
meteorologických příčin a hydrologického průběhu povodně, systému fungování ochrany
před povodněmi, funkce vodních děl a protipovodňových opatření, a to včetně dopadů
povodně a návrhů opatření. První výsledky tohoto projektu lze očekávat v závěru roku.
Datum: 13.9.2013

23.9.2013 2.18, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NADĚJSKÁ RYBNIČNÍ SOUSTAVA, TŘEBOŇSKONADĚJSKÁ RYBNIČNÍ SOUSTAVA, TŘEBOŇSKO
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<March 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4