6. 6. 2020

Zítra je poslední den registrace na konferenci Voda fórum 2012

V pátek 18. května končí registrace účastníků mezinárodní konference Voda fórum 2012, která se uskuteční ve dnech 29. až 30. května v pražské kongresovém hotelu Clarion ve Vysočanech. Připomíná to server vodarenstvi.cz.

Mezi přednášejícími na této prestižní akci mají být mimo jiné zástupci generálního ředitelství životního prostředí EU – DG ENVI, hosté ze Slovenska či Polska a množství tuzemských odborníků. Prezentace zahraničních účastníků budou simultánně tlumočené.

PROGRAM KONFERENCE VODA FÓRUM 2012
ÚTERÝ 29.5.2012
Vodní hospodářství v ČR a EU – výzvy v roce 2012

9:30 Slavnostní zahájení, přivítání účastníků – Radek Lohynský (hl. město Praha), Ing. Petr Bendl (MZe) a Ing. František Barák (SOVAK ČR)

9:40 Water bluperint – key speaker Robert Schröder (Evropská komise DG Envi)

10:10 Priority MŽP pro další období 2014 – RNDr. Ivo Hlaváč (MŽP ČR)

10:40 Koncept novely zákona o vodovodech a kanalizacích – Ing. Aleš Kendík (MZe ČR)

11:20 Veřejné zadávání a novinky pro vodohospodářský obor – Mgr. Jan Sixta (MMR ČR)

11:50 Water UK–účinná ochrana zájmů vodního hospodářství ve Velké Británii – David Strang (Water UK, Londýn)

12:20 Cenová regulácia vodného a stočného v SR – Ing. Anita Gašparíková (Východoslovenská vodárenská spoločnosť), Ing. Janka Kleinertová (Západoslovenská vodárenská spoločnost)

Zásadní právní a finanční problémy oboru

14:00 Integrované vodohospodářské služby – základ udržitelného zásobování vodou – RNDr. Pavel Punčochář (MZe ČR)

14:30 Výkon správy povodí s ohledem na ochranu vodních zdrojů – Jaroslava Nietscheová, prom. práv. (Povodí Vltavy)

15:00 Protipovodňová směrnice – Ing. Hana Randová (MŽP ČR)

16:00 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP – Ing. Veronika Jáglová, Ing. Ivo Kokrment (VRV), Ing. Antonín Raizl (Ernst&Young)

16:30 Výskyt specifických organických látek v českých řekách – RNDr. Marek Liška, Ph.D., Mgr. Milan Koželuh, Ing. Kateřina Soukupová (Povodí Vltavy)

17:00 Zabezpečenie zásobovania vodou a odkanalizovania v čase extrémnych klimatických podmienok – Doc. Ing. Štefan Stanko, Ph.D. (Stavebná fakulta STU Bratislava)

STŘEDA 30.5.2112
I. sekce – Vodní toky a pitná voda – interakce a rizika

9:00 Druhá etapa plánování v oblastech vod – Ing. Miroslav Král (MZe ČR), Ing. Jan Cihlář (VRV)

9:30 Aktuální problémy správců povodí na Slovensku – přání a výsledky plánování v oblasti povodí a dopady regulace Ing. Daniel Kvocera (Slovenský vodohospodárský podnik)

10:00 Problematika „emergingpollutants“ v pitné vodě a možné přístupy k jejímu řešení – MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav)

10:45 Aktivní uhlí a možnosti odstraňování mikropolutantů – Ing. Ladislav Bartoš, Ing. Ondřej Beneš (Veolia Voda ČR), Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. (Jako)

11:15 Projektování a realizacere konstrukce ÚV Mariánské Lázně – Ing. Michaela Polidarová (Chevak), Ing. Milan Drda (ENVI-PUR)

11:45 Legislativa v oblasti distribuce pitné vody a limitace využití moderních materiálů – Ing. Miroslav Pfleger (Saint-Gobain)

13:30 Trendy a zkušenosti v modernizaci úpraven vody – Ing. Pavel Adler CSc. (Voding Hranice), prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (SmVaK Ostrava)

14:00 Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody – Doc. Vladimír Kočí (VŠCHT Praha)

14:30 Testování ultrafiltrace na úpravnách v ČR, použití vysokorychlostního čiření na odstraňování pesticidů – Ing. Jan Kretek (Vodárna Plzeň), Tomáš Kutal (VWS MEMSEP)

15:00 Flotace–možnosti další optimalizace v návrhu a provozu – Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., Ing. Adolf Pytela (Kunst Hranice) Ing. Pavel Novotný (Sigmainvest), Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (VUT Brno)

15:30 Přístup k obnově vodohospodářské infrastruktury – RNDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald)
II. sekce – Odpadní voda a odpady – výzvy pro nové tisíciletí

9:00 Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod – Prof. Jiří Wanner, CSc., (VŠ chemicko-technologická Praha)

9:30 Nutrienty, kvalita povrchových vod a potřeba redukce v bodových a plošných zdrojích – RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy)

10:00 Ústřední čistírna odpadních vod Praha–technické řešení nové linky a zkušenosti z investiční přípravy – Ing. Aleš Mucha, Ing. Karel Hartig, Ing. Helena Divecká (Hydroprojekt CZ)

10:45 Zkušenosti s řízením výkonu dmychadel podle analyzátorů N-NH4 na Ústřední čistírně odpadních vod Praha – Ing. Vladimír Todt (VEOLIA VODA ČR)

11:15 Požadavky na snižování obsahu fosforu jsou v boji proti eutrofizaci toků i u malých čistíren odpadních vod aktuální Ing. Jan Foller (VAS)

11:45 Zkušenosti z návrhu, realizace a provozu membránové ČOV -I ng. Iveta Růžičková, Ph.D. (Vysoká škola chemicko- technologická Praha), Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Milan Uher (ASIO)

13:30 Optimální volba kalové koncovky a výhody nízko teplotního sušení – Ing. Karel Hartig (Hydroprojekt), Josef Kutil (Centrivit)

14:00 Kalová koncovka na ČOV Brno–Modřice – Ing. Robert Hrich, Ing. Věra Sojková (Brněnské vodárny a kanalizace)

14:30 Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalu – Ing. Jan Tlolka (SmVaK)

15:00 Odstraňování vybraných mikropolutantů na čistírnách odpadních vod v ČR – Ing. Miroslav Váňa, RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Filip Wanner, Ing.Lenka Matoušová, Ing. Danica Pospíchalová (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka)

15:30 Budoucnost nakládání s kaly a metody dezinfekce

Doprovodný program konference:

  • výstava produktů a služeb firem z oboru vodohospodářství
  • večerní prohlídka Prahy s průvodcem zakončená večeří s řečníky, hosty a vybranými novináři – pondělí 28. 5. 2012
  • gala večer pod záštitou sponzorů – úterý 29. 5. 2012
  • odborné exkurze – středa 30. 5. 2012 (úpravna vody Podolí a vodárenské muzeum Podolí, ústřední čistírna odpadních vod v Praze a Ekotechnické muzeum)

Zdroj: SOVAK

 

17.5.2012 8.59, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5