18. 9. 2020

Zdevastovaná říčka Jeřice v Chrastavě je zrevitalizovaná

Vodní tok Jeřice v Chrastavě, zdevastovaný katastrofální srpnovou povodní roku 2010, prošel zásadní obnovou. Oznámila to Jana Burianová z Povodí Labe.

Odstranění povodňových škod v intravilánu města Chrastava si vyžádalo více jak 78 milionů korun. Akce probíhala od září 2012 v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství. „Odstranění následků povodní roku 2010“ a byla úspěšně dokončena v měsíci listopadu.

Povodeň v srpnu 2010, která postihla Liberecký a Ústecký kraj, se svým rozsahem, extremitou a důsledky zařadila mezi největší povodně posledních let.

S ohledem na předpokládaný stavební náklad obnovovacích akcí a dobu potřebnou k přípravě bylo přistoupeno k rozložení akcí do 4 vln podání žádostí o poskytnutí podpory z podprogramu 229 117 Ministerstva zemědělství.

Jednou z významných akcí byla obnova toku Jeřice. Poničený úsek se nachází v katastrálních územích Dolní Chrastava, Chrastava I a Horní Chrastava. Jeřice v této lokalitě protéká převážně intravilánem a jeho okrajovými částmi. Koryto protéká hlavně zastavěným územím tvořeným na obou březích zástavbou rodinných domů se zahradami, případně se na březích nacházejí areály bývalých i současných továren a další hospodářské stavby.

Celková délka obnovované části toku je 3,45 km.

Stavební úpravy spočívaly v obnově poškozeného koryta, zajištění stability břehového opevnění toku, pročištění koryta od nánosů a v obnově odpovídající ochrany přilehlého území.

Vzniklé břehové nádrže byly sanovány hutněným zásypem a opevněním svahů záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg s urovnáním líce, které bylo opřeno o záhozovou patu z kamene nad 500 kg. Stávající břehové opěrné zdi byly sanovány. Bylo provedeno jejich očištění, vyspravení vypadlých kamenů, doplnění koruny zdí, přespárování a přibetonávka paty zdi, popř. sanace římsy zdí. Poničené zdi byly nahrazeny novými kamennými tížnými zárubními zdmi s betonovým jádrem,popř. tížnou betonovou zeď s kamenným obkladem. Na dvou objektech byly stávající poničené zdi sanovány formou hřebíkované zdi přikotvené ke zdi stávající. Na některých sanovaných zdech byla provedena také obnova schodiště a zábradlí. Poškozený říční stabilizační stupeň byl obnoven vyplněním kaverny betonem, očištěním tlakovou vodou, osazením kamenné rovnaniny před lícovou hranu stupně, doplněním opracovaných kamenů přelivné hrany a dlažby pod i nad stupněm včetně hloubkového přespárování. Na dvou úsecích byly odtěženy nánosy v korytě vodního toku.

Naše voda, foto: Povodí Labe

10.12.2013 0.54, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4