28. 5. 2020

Vodohospodářská stavba roku 2013

V rámci oslav Světového dne vody byly dnes předány ceny vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2013“, kterou vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Soutěž byla vyhlášena v prosinci 2013, přihlásit do ní bylo možné stavby dokončené na území naší země v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013. Přihlašovatelem mohl být investor, zhotovitel stavebních nebo technologických prací, zhotovitel projektových prací a firma pověřená inženýrskou činností. Do soutěže se přitom mohly přihlásit vodohospodářské stavby ve dvou základních kategoriích. V první kategorii soutěžily stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, ve druhé pak stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích,  podle výše investičních nákladů nad 50 milionů korun a pod 50 milionů korun.

Výsledky soutěže:

Kategorie I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

Podkategorie: nad 50 milionů korun

Mimoň – přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany

Navrhovatelé:

Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Projektant a inženýrská činnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel: sdružení  SYNER, s.r.o. a HST Hydrosystémy s.r.o.

Město Mimoň nemělo zajištěno odpovídající čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Z důvodu zátopového území Ploučnice nebylo možné rozšířit stávající ČOV Mimoň dostavbou biologické části, a proto se přistoupilo na převedení odpadních vod na ČOV Hradčany a její rekonstrukci.

ČOV Hradčany je po rekonstrukci mechanicko – biologická ve dvoulinkovém provedení, se vstupním čerpáním, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, kruhovými dosazovacími nádržemi, aerobní stabilizací kalu, strojním zahuštěním kalu a strojním odvodněním kalu. Fosfor je eliminován chemicky, tj. dávkováním síranu železitého. Maximální kapacita ČOV byla rekonstrukcí zvýšena na 9000 EO.

Po dobu zkušebního provozu nedošlo ani v jenom případě k překročení limitů v ukazatelích stanovených v rozhodnutí. Stavba o investičních nákladech 78.5 mil Kč, financovaná s podporou Ministerstva zemědělství, byla zkolaudována v prosinci 2013.

Retenční nádrž Jeneweinova

Navrhovatelé:

Projektant: Pöyry Environment a.s.

Zhotovitel stavby: Sdružení –

IMOS Brno a.s., Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,  OHL ŽS a.s.

Úkolem retenční nádrže Jeneweinova je ochrana vodních toků Svratky a Svitavského náhonu před únikem znečištění z přepadů na odlehčovacích komorách kanalizační sítě za dešťových událostí. K nátoku odpadních vod do kruhové retenční nádrže dochází za dešťových událostí při navýšení průtoku nad úroveň regulovaného průtoku směrem k čistírně odpadních vod v Modřicích. V případě naplnění užitného retenčního objemu nádrže a trvajícího přítoku odpadní vody do RN, za mimořádně vydatných srážek nad městem Brnem, bude docházet k přepadu mechanicky předčištěných odpadních vod z vnější retence přes škrtící štěrbinu do Svitavského náhonu. Po skončení dešťové události bude objem vnitřní a vnější retence vyčerpán podle kapacitních možností ČOV.

Celkový objem retenční nádrže je 8600 m3. Na dokončenou stavbu o investičních nákladech přes 580 mil Kč byl vydán kolaudační souhlas v srpnu 2013.

Podkategorie: pod 50 milionů korun

Intenzifikace úpravny vody, Česká Skalice

Navrhovatelé:

Investor: Město Česká Skalice

Projektant: RECPROJEKT, s.r.o. Pardubice

Zhotovitel stavby: Metrostav a.s. – stavební část

KUNST, spol. s.r.o. – technologická část

Předmětem stavby bylo rozšíření zdroje pitné vody a intenzifikace úpravny vody pro město Česká Skalice a to v území, které je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Rozšíření zdroje pitné vody spočívalo v rekonstrukci vystrojení jednoho stávajícího vrtu, vybudování jednoho doplňkového jímacího vrtu a vybudování dvou monitorovacích vrtů. Součástí stavby byla i výměna přívodního potrubí od vrtu na úpravnu vody.

Stavba o celkových investičních nákladech 35,3 mil. Kč bez DPH byla dokončena 30.9.2013.

Kategorie II – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách

Podkategorie: nad 50 milionů korun

MVE Litoměřice na řece Labi, ř. km 62,260

Navrhovatelé:

Investor: Dolnolabské elektrárny, a.s.

Projektant: Pöyry Environment a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Cílem stavby bylo optimální využití hydroenergetického potenciálu vodního díla České Kopisty. Elektrárna je navržena jako příjezová a nachází se na pravém břehu Labe vedle jezu České Kopisty. Maximální instalovaný výkon elektrárny je 7,2 MW a předpokládaná roční výroba cca 30 GWh.

Podmiňující stavbou elektrárny byla výstavba rybího přechodu. Jeho realizací došlo k zprůchodnění do té doby zcela neprůchodného stupně České Kopisty a byl tak učiněn další krok k návratu lososa obecného do řeky Labe.

Na základě úspěšného vyhodnocení zkušebního provozu, který probíhal od prosince 2012, vydal Městský úřad Litoměřice v květnu 2013 kolaudační souhlas. O kvalitě provedeného vodního díla svědčí i výsledky neplánované a neočekávané zkoušky, kterou byla povodeň v červnu 2013, které stavba odolala bez větších škod.

VD Těrlicko, převedení extrémních povodní

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Odry, státní podnik

Projektant: Pöyry Environment a.s.

Zhotovitel: Sdružení „Těrlicko“, vedoucí sdružení STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava

Cílem stavby bylo snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku za povodní a zvýšení bezpečnosti tohoto vodního pro bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně. V rámci stavby byly realizovány: Opravy povrchu dna stěn bezpečnostního přelivu, Nová konstrukce skluzu s výškovým a tvarovým řešením ověřeným na fyzikálním modelu, Opravy hráze se zvýšením úrovně těsnícího prvku, Kompletní výměna nosných konstrukcí obou mostů přes skluz a Oprava vývaru

Kolaudační souhlas k užívání dokončené stavby vydal v srpnu 2013 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Podkategorie: pod 50 milionů korun

Jez Doksany – zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: VODNÍ CESTY, a.s.

Zhotovitel: Sdružení –  NAVIMOR–INVEST S.A. organizační složka

a Strojírny Podzimek, s.r.o.

Stavba byla vyvolána požadavkem na zajištění ochrany zvláště ohrožených živočichů, zejména mlžů, žijících ve zdrži jezu Doksany, která je součástí evropsky významné lokality – soustavy NATURA 2000 Dolní Ohře.

Rekonstrukce jezu zahrnovala výměnu původních válcových hradících konstrukcí a s tím spojené stavební úpravy pro instalaci nových hradících konstrukcí – dvou podpíraných ocelových jezových klapek. Délka jedné klapky je 19,96 m a hradící výška 2,44 m. Hlavním přínosem rekonstrukce jezu Doksany je skutečnost, že nové klapkové uzávěry zajišťují přírodě blízkou a plynulou manipulaci v zimním období s minimálním dopadem na ohrožené druhy žijící v jezové zdrži.

Stavba, jejíž celkové náklady dosáhly 30,3 mil. Kč, byla spolufinancována z operačního programu Životní prostředí. Kolaudační souhlas vydal Městský úřad Roudnice nad Labem v květnu 2013.

Hořovice – Červený potok – ř.km 12,9 až 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Hlavním cílem realizované stavby bylo zajištění dostatečné úrovně protipovodňové ochrany zástavby města Hořovice. Stupeň protipovodňové ochrany byl realizací stavby navýšen z průtoku Q10 na požadovaný průtok Q100.

Realizovaná opatření spočívala v realizaci  souboru různorodých technických opatření, které dohromady zajišťují stanovené cíle projektu. Jedná se zejména o: Provedení prohrábky dna koryta Červeného potoka, Snížení nivelety přelivných hran u dvou historických spádových stupňů ve dně koryta, Rozšíření koryta vodního toku a vybudování nových nábřežních zdí a Zkapacitnění bezpečnostního přelivu z nádrže na mlýnském náhonu.

Stavba byla před jejím dokončením, v červnu 2013, zatížena povodňovým průtokem Q20 – Q50, který prokázal plnou funkčnost realizovaných opatření.

Realizace stavby byla spolufinancována z programu Prevence před povodněmi II.

V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schváleného představenstvem SVH ČR, vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii II k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR“ za technický návrh a realizaci stabilizace vodního toku v mimořádných podmínkách CHKO v souběhu s mezinárodní komunikací a to:

Úpravy Rožnovské Bečvy, Horní Bečva ř. km 32 – 36

Navrhovatel:

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Stavba řeší konstrukci příčných stabilizačních objektů ve vodním toku – spádových stupňů a prahů. Protože předmětný úsek toku je v souběhu s trasou mezinárodní silnice E 422, je součástí stavby i opevnění břehů toku tam, kde břeh volně přechází ve svah násypu tělesa této komunikace.

Realizací díla je zabráněno dalšímu prohlubování erozní činnosti vody a tím postupné ztrátě stability břehů vodního toku a ohrožování okolní zástavby sousedící s korytem vodního toku. Především se jedná o stabilitu tělesa mezinárodní silnice E 422 v úsecích, kde poloha koryta je nejblíže k tělesu silnice. Technickými parametry nových objektů je zajištěna jejich stabilita i při průchodu budoucích povodňových průtoků.

Stavba v chráněné krajinné oblasti probíhala pod přísným dohledem místních ochránců přírody. Stavba o investičních nákladech 11,8 mil. Kč bez DPH byla zahájena v září. 2012 a dokončena v červenci. 2013.

Podrobnější technický popis oceněných staveb lze najít v březnovém čísle časopisu SOVAK.

Zdroj: SVH ČR, SOVAK ČR, ilustrační foto: archiv Naše voda (ČOV Kralupy, jedna z oceněných vodohospodářských staveb v minulých letech)

 

21.3.2014 14.52, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31