20. 9. 2020

24.8.2019 5.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zrekonstruuje v Soběchlebech rozvodný vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní v Soběchlebech, místní části města Krupka, kanalizační výusti odvádějící odpadní vody bez přečištění do Maršovského potoka a zároveň provede rekonstrukci rozvodného vodovodu v ulici Náves. Informoval o tom Jiří Hladík z tiskového oddělení SVS.

V ulici Náves je zokruhovaný vodovod z litiny LT DN 80 mm z roku 1900. Je již dožilý a inkrustovaný. Co se stoky týče, jedná se o úsek stoky A (Ústecká ul. – železniční trať) a úsek stoky B (ul. Náves – železniční trať). V části Ústecké ulice se nacházejí stávající dvě větve jednotné kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do Maršovského potoka výustěmi TP 55 a TP 56. Obě výusti jsou umístěny pod mostem v přímém směru proti sobě ve zpevněných březích potoka. Kanalizace ukončená výustí TP 55 je z betonového potrubí DN 400 a jsou na ni napojeny dva objekty. Kanalizace ukončená výustí TP 56 je z betonového potrubí DN 400, do kterého je zaústěna zděná stoka čtvercového profilu 600/600. Je zde 14 RD a objekt MŠ. Stoku B tvoří úsek z PVC DN 150 a úsek z betonu DN 300. Kanalizace je místy popraskaná, rozlomená a zkorodovaná. Spoje jsou prorostlé kořeny a stoka je celkově uložena v nevyhovující hloubce. Předmětem stavby je odstranění výustí TP 55 a TP56, dále dojde ke zrušení výusti TP119. Součástí stavby je taktéž rekonstrukce stávajícího rozvodného vodovodu.

Stavba bude probíhat na komunikaci I/13 (se zachováním průjezdnosti min v jednom jízdním pruhu), v souběžně vedených chodnících, místní komunikaci a v nezpevněných zatravněných plochách. Stavba kříží 4xMaršovský potok (2x protlak ocelové chráničky pro kanalizační potrubí, 2x protlak ocelové chráničky pro vodovodní potrubí). V rámci výstavby jednotné kanalizace bude vybudován dešťový oddělovač s vyústěním odlehčení do Maršovského potoka. Trasa rekonstrukce kanalizace je vedena podél stávající zástavby a následně podél železniční trati. Napojení na stávající stoku bude provedeno rekonstrukcí stávající spadišťové šachty v místě podchodu pod železniční tratí. Odpadní vody z odstraněných výustí budou natékat do čerpací stanice a odtud budou přečerpávány do kanalizačního systému města Teplic a čištěny na ČOV Bystřany.

Předpoklad zahájení stavebních prací je v následujících dnech (35. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 4. června 2020. Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality: SVS

 

24.8.2019 5.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4