19. 5. 2019

SVS zahájí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Žatci a ČOV Chbany

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění v rámci investiční akce v centru města Žatec úseky dožilé kanalizace a vodovodu z 50. let a provede úpravy na ČOV Chbany – Poláky. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná betonová kanalizace vejčitého profilu 500/750 mm na náměstí Svobody v Žatci v uvedené lokalitě pochází z roku 1956. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – zkorodovaná a staticky narušená se zborceným stropem, takže vznikají kaverny. V souběhu je veden litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1955, který je dožilý. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v hloubce až 4,5 metru v místní komunikaci (ve vlastnictví města), jež je dlážděná žulovými kostkami. V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace v délce 35,9 metrů za použití kameninového potrubí vnitřního průměru 400 mm. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v  délce 40 metrů. Její součástí je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek, přípojek uličních vpustí a kanalizačních šachet na trase, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou po vydání výkopového povolení a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.

SVS také nainstaluje ve vesnici  Poláky, což je místní část obce Chbany, nové samočistící česle v areálu čistírny odpadních vod (ČOV) a mimo areál zrekonstruuje odtok z ČOV a výústní objekt do vodoteče. Komunální mechanicko-biologická ČOV Poláky má kapacitu 230 EO (ekvivalentních obyvatel). Nachází se severovýchodně od obce na oploceném pozemku v majetku státu. Přečištěné vody jsou z ČOV vypouštěny do pravostranného bezejmenného přítoku vodní nádrže Nechranice. Před lapákem písku a štěrku se nachází oddělovací objekt, který v případě deště odvádí nepřečištěné vody obtokem do výústního objektu, umístěného ve svahu nad uvedeným recipientem. V případě přívalových srážek ale dochází k neřízenému odtoku odlehčených vod po terénu a ke znečišťování pozemku shrabky, čemu se SVS rozhodla zamezit. V rámci investiční akce SVS dojde k osazení nových samočistících česlí s integrovaným lisem na shrabky do nové železobetonové jímky umístěné před oddělovací objekt v areálu ČOV. Jímka bude vybavena obtokovým žlabem a ručními česlemi. Odtok z ČOV bude rekonstruován za použití stoky z polypropylénu vnitřního průměru 500 mm v délce 40 metrů, napojené na stávající kanalizaci novou šachtou. Bude realizován výústní objekt vč. úpravy břehů recipientu. Pro česle bude vybudována nová přípojka vody, přípojka elektro a rozvaděč. Objekt kalových polí, kalové a čerpací jímky bude zrušen. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. ledna 2018.

Naše voda, plánek lokality (Žatec) SVS

 

6.10.2017 4.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2