19. 9. 2020

19.1.2015 12.55, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS plánuje letos investice ve výši 1,25 miliard korun

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) schválilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2015 ve výši 1,25 miliardy korun. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Objem investic na rok 2015 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015, zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku v souladu Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací, a reflektuje také výsledky jednání s akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, v rámci kterých se společně hledali kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody.

Důsledek v minulosti podinvestované obnovy

Cílem SVS je pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a zajistit obyvatelům na severu Čech lepší životní komfort, tj. dodávku kvalitní pitné vody a adekvátní odkanalizování a čištění odpadních vod. SVS však při svém vzniku v roce 1993 převzala vodohospodářský majetek za minulého režimu dlouhodobě podinvestovaný a daleko za svou životností. „Vlastní finanční prostředky získané z vodného a stočného zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle stavu infrastruktury, takže za současného tempa obnovy budeme potřebovat na celkovou obnovu 133 let. Znamená to, že majetek přes veškerou snahu nadále stárne. Snažíme se proto maximálně využívat nástroje k analýze, hodnocení a bodování stavu majetku tak, aby prostředky do obnovy směrovaly do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu – tam, kde se na vodovodní síti projevuje inkrustace, nedostatečný tlak vody a dochází k zákalu vody, kde kanalizační stoky jsou popraskané, s prorůstajícími kořeny a v důsledku kaveren hrozí propady komunikací,“ řekl Hladík.

Rostoucí podíl obnovy v rámci investičního plánu

Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, dodává: „Celkový objem prostředků určených na investice do vodohospodářského majetku SVS,  tzn. 1,25 miliardy korun, bude v plném rozsahu kryt z vlastních zdrojů společnosti. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: 80 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to v objemu 1 miliarda Kč, a 20 % půjde na strategické investice vyvolané legislativou, což představuje objem 250 mil. Kč. Tento poměr rok od roku stále navyšujeme, protože naší prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku.“

Investiční plán SVS 2015 – souhrn dle jednotlivých skupin
1. Strategické investicev tis. Kč
Dostavba kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2 tis. obyvatel65 000
Odstranění nutrientů v aglomeracích nad 10 tis. EO20 000
Sekundární čištění v aglomeracích 2-10 tis. EO20 000
Přiměřené čištění v aglomeracích pod 2 tis. EO30 000
Kvalita pitné vody – náhrady zdrojů10 000
Kvalita pitné vody – úpravny vod105 000
Strategické investice celkem250 000
2. Obnova majetkuv tis. Kč
Obnova majetku – pitná voda440 000
Obnova majetku – čištění OV480 000
Ostatní rekonstrukce SVS80 000
Obnova majetku celkem1 000 000
Investiční plán SVS celkem1 250 000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparentnost výběrových řízení

Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20% a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Rovněž je třeba zmínit větší transparentnost výběrových řízení, protože součástí výběrových komisí SVS jsou v posledním roce i nominovaní zástupci akcionářů SVS z okresu, kde konkrétní stavba bude probíhat. Realizaci staveb někdy negativně ovlivňuje prodlužování výběrových řízení nedůvodným odvoláváním účastníků nebo nereálné nabídkové ceny, které pak přináší snahu zhotovitelů snížit kvalitu prováděných prací. Přes to vše byl již v září 2014 splněn investiční plán na 75%, což se v předcházejících obdobích nikdy nepodařilo a vše se „dohánělo“ na sklonku roku.

Problémy spojené s realizací staveb

Realizace liniových staveb SVS, vedených převážně v komunikacích, je zpravidla spojena s dopravním omezením, prašností i hlučností. „Uvědomujeme si tyto komplikace a snažíme se zvýšeným úsilím našich investičních pracovníků a intenzivnější činností dozoru stavby dosáhnout realizace staveb ve stanoveném termínu a v co možná nejlepší kvalitě i vysoutěžené ceně. V rámci několika stovek realizovaných staveb v regionu SVS však může dojít na ojedinělé případy, kdy musí zhotovitel provést na své náklady nápravu ještě před převzetím díla nebo v rámci reklamace –  aktuálně v Lounech, Chelčického ul., kde díky špatně uložené kanalizaci musí zhotovitel opětovně zasáhnout do již hotových povrchů komunikace a provést znovu výkopové práce a uložení kanalizace ve správné nivelitě – za což se obyvatelům omlouváme,“ uvedl Hladík. „Po zkušenostech z právě skončeného roku jsme ještě zpřísnili podmínky kontroly realizace staveb a případné sankce ve smlouvách o dílo. Zavádíme také speciální kontroling dodržování bezpečnosti práce na staveništích nad rámec povinností technického dozoru investora,“ dodal.

Naše voda

 

19.1.2015 12.55, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4