19. 9. 2020

14.9.2018 7.15, Rubrika: Statistiky a kauzy

Studie: Rozšíření dolu Turów vyvolá v ČR náklady přes 2 miliardy

Aktuální informace a dosavadní kroky v přípravě a řešení dopadů plánovaného rozšíření polského dolu Turów na situaci s vodou na českém území diskutovali zástupci Severočeské vodárenské společnosti (SVS) na setkání s občany na severu Čech.

K problematice připravila SVS následující souhrnnou zprávu:

Důl Turów je v provozu, a počítá se s jeho dalším provozem i do budoucna. Polská strana se rozhodla vytěžit hnědouhelné ložisko beze zbytku v maximálním rozsahu, což znamená prohloubení dolu o dalších 40 metrů. Vliv na hladinu spodní vody potvrzuje i zpracovaná studie, která hovoří o hrozbě výrazného poklesu hladiny spodní vody a ovlivnění vodních zdrojů v okolí. Nelze však čekat až na projev dopadů, a vystavit tak riziku v zajištění zásobování pitnou vodou cca. 30 tis. obyvatel postižené lokality. Určitá opatření jsme tak nuceni provést preventivně i v případě, že nedojde k dopadům v plném rozsahu.

Plánované rozšíření dolu

Důl Turów leží v Žitavské pánvi. V současnosti se rozkládá na celkové ploše 45 km2. Plánuje se výstavba nového bloku elektrárny za 4 miliardy zlotých, což odpovídá cca 25 miliard korun. Má být uveden do provozu v druhém čtvrtletí roku 2020. Uhlí vytěžené v průběhu příštích 25 let umožní provoz elektrárny až do roku 2045. Polská strana proto chce zvětšit plochu dolu až na 55 km2. Těžba se má dál posunout k jihovýchodu, téměř k polsko-české hranici, kde jsou již prováděny skrývkové práce. Ve výhledu se předpokládá další prohloubení dolu. Důlní činností je na české straně hranice postižena Hrádecká pánev s městy Chrastava a Hrádek nad Nisou (v regionu působnosti SVS) a Frýdlantský výběžek (region působnosti FVS). Již v 80. letech minulého století těžební činnost dolu Turów výrazně změnila směr proudění podzemních vod. Došlo k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na ploše až 40 km2. Maximální poklesy hladiny v české části Žitavské kotliny tehdy dosáhly 50 až 60 metrů. Kvůli těžbě se začala ztrácet podzemní voda a ubývá rovněž voda povrchová. Týká se to téměř 30 tisíc obyvatel postižené lokality. S plánovaným postupem rozšíření těžby v Turowě směrem ke státním hranicím hrozí další výrazné poklesy hladiny podzemní vody a ovlivnění vodních zdrojů v okolí na území České republiky.

První varování – studie SVS

SVS nechala v roce 2015 zpracovat studii proveditelnosti „Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území ve správě SVS a. s. a návrh souvisejících opatření“ (dále Studie), která vyhodnocuje dostupné informace a posuzuje vliv plánovaného rozšíření těžby dolu Turów na vodohospodářskou infrastrukturu v postižené lokalitě v regionu působnosti SVS. Z výsledků Studií vyplývá, že vlivem rozšíření těžby v lomu Turów bezpochyby dojde k ovlivnění vodních zdrojů v jeho okolí,.

Odhady hovoří o nákladech ve výši přes 2 miliardy

Přesnější údaje k finančním nákladům vzejdou až z projektové dokumentace. Orientačně však o nákladech hovoří Studie, která uvádí náklady pro celou dotčenou oblast ve výši 2,136 mil. Kč (týká se tedy rovněž oblasti Frýdlantska), na naší část území připadají náklady cca. 800 mil. Kč.

Postoj SVS je takový, že finanční prostředky musí poskytnout ten, který svou činností nutnost realizace opatření vyvolal, tj. polská strana. SVS není tím partnerem, který by se mohl proplacení vyvolaných investic po polské straně dožadovat. Proto při hledání východisek z hrozící situace, kterou nezavinila česká strana, úzce a koordinovaně spolupracují zástupci vodárenských společností SVS a FVS, starostové měst Hrádek nad Nisou a Chrastava, hejtman Libereckého kraje, jakož i pracovníci obou gesčních ministerstev (MZe ČR a MŽP ČR). Výsledkem soustředěného tlaku a společného postupu bylo jmenování pracovní skupiny na vládní úrovni k uvedené problematice s cílem připravovat materiály pro členy vlády a návazně ustanovení česko-polské expertní skupiny, kde experti z české i polské strany hledají návrh řešení.

Jednání mají první výsledky

Po dlouhodobém společném snažení byl na konci května letošního roku schválen nový podprogram MZe ČR 129 304 – „Podpora projektové a inženýrské přípravy navržených opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území“.

Přestože podmínky nakonec plně nedosahují potřebných parametrů, jde o významný příspěvek státu k zajištění přípravných prací. Pravidla týkající se tohoto podprogramu počítají s alokací 60 mil. Kč, na podporu přípravy u vybraných opatření, s tím že příjemcem podpory mohou být SVS a FVS, nikoliv obce a výše podpory je omezena na 70% z uznatelných nákladů.

Mezi podporovaná opatření jsou přitom zařazena pouze vybraná opatření ze Studie, konkrétně opatření týkající se zásobování pitnou vodou – zatěžovací stav I. a II. Z opatření, jejichž nositelem je SVS, jsou to konkrétně.

LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce (opatření I.a dle Studie – opatření na zdrojích vody)

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou (opatření I.b a I.e dle Studie – opatření na hlavních dopravních trasách a doplnění akumulace)

Na srpnovém jednání představenstva SVS bylo projednáno zadání výběrových řízení (VŘ) na zajištění projektové a inženýrské přípravy výše uvedených opatření.

V rámci opatření „LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou“ se jedná o opatření na dopravních trasách, kdy dojde k rekonstrukci, respektive zkapacitnění přívodních řadů mezí ÚV Machnínem a Uhelnou a zvětšení akumulace VDJ Chrastava – Sv. Jan Nový. Objekt vodojemu bude nově rozhodujícím vodojemem v celé severozápadní větvi oblastního vodovodu, ze kterého se bude rozvádět veškerá pitná voda pro zájmovou oblast.

V rámci opatření „LI032569 Liberec, Machnín ÚV – rekonstrukce“ se jedná o rekonstrukci zdrojové oblasti a vlastní ÚV Machnín. Zdrojem vody je podzemní voda z vrtů MA-1 až MA-4 s kapacitou cca 45 l/s. Z důvodů dosažení návrhové kapacity vrtů je nezbytná výměna stávajících výtlačných potrubí PE d160 a PVC d225 v celé délce. U objektů u vrtů bude provedeno nové vystrojení vrtů.

Dále se připravují opatření, jejichž nositelem jsou města Hrádek nad Nisou a Chrastava. Jedná se o:

opatření na místní vodovodní síti – Hrádek nad Nisou – Václavice (opatření I.c dle Studie, nositel Město Hrádek nad Nisou)

opatření na místní vodovodní síti – Chrastava – Horní Vítkov (opatření I.d dle Studie, nositel Chrastava)

U těchto opatření jsou nyní podepisovány smlouvy o spolupráci, které byly projednány představenstvem SVS a.s. a zastupitelstvy měst Hrádek nad Nisou a Chrastava. Tyto smlouvy umožní, aby mohla být využita podpora z dotačního programu MZe ČR pro dokončení projektové a inženýrské přípravy, kterou již města Hrádek nad Nisou a Chrastava s přispěním Libereckého kraje začaly a dotáhly do územního rozhodnutí.

Předpokládáme, že výběrová řízení na zhotovitele projektové a inženýrské přípravy u všech uvedených opatření by měla proběhnout ještě v tomto roce. Následná realizace opatření potom samozřejmě závisí na výsledku dále probíhajících jednání se státem o financování.

SVS, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

14.9.2018 7.15, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4