18. 8. 2019

Stanovisko SOVAK k varovné studii ČHMU

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) nejsou varovné zprávy o výskytu pesticidů v podzemních a povrchových vodách nijak překvapivé a neočekávané. Sdružení to uvádí ve svém vyjádření ker studii Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Problematice používání pesticidů a jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí se podle SOVAK například již řadu let věnuje Evropská komise. Již v roce 2009 vydal Evropský parlament a rada rámcovou Směrnici 2009/128/ES pro dosažení udržitelného používání pesticidů. Z této směrnice vychází i Národní akční plán (NAP) ke snižování používání pesticidů v ČR (k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/pesticidy/narodni-akcni-plan-cr-nap/), který je závazný a obsahuje mimo jiné řadu konkrétních opatření a cílů pro omezení negativního dopadu používání pesticidů na povrchové a podzemní vody. Na přípravě NAP zástupci SOVAK intenzivně spolupracovali a nadále se účastní jednání ke kontrolám jeho plnění a aktuálně také přípravy na druhé plánovací období.

SOVAK se na základě probíhajících jednání a dosahovaných výsledků nedomnívá, že by aktuální informace o výskytu pesticidních látek ve vodách byly způsobeny významným zhoršením stavu podzemních, povrchových či pitných vod v posledním roce. Z pohledu SOVAK se jedná zejména o důsledek stále se zlepšujícího monitoringu vody, lepších analytických možností a širšího spektra sledovaných látek (velký rozvoj zaznamenala zejména analytika v oblasti produktů rozpadu látek tj. jejich metabolitů). Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že ani v současné době není monitoring dostatečně cílený a i v budoucích letech lze očekávat zjištění výskytu dalších látek. Důležitým aspektem je skutečnost, že jsou v rámci rozšířeného monitoringu často nacházeny rozpadové produkty látek, a látky, jejichž aplikace je v EU i v ČR již řadu let zakázána. Významného zlepšení s ohledem na ochranu vod také doznal systém povolování a přehodnocování povolených přípravků.

Přesto nebo právě proto SOVAK stávající zprávy o výskytu látek považuje za velmi důležité a významné pro podporu a urgenci realizace opatření navržených v národním akčním plánu. Řada navržených opatření totiž přesto, že akční plán byl schválen vládou v roce 2012 na období pěti let, nebyla stále odpovědnými resorty realizována (mimo jiné Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

V oblasti ochrany vod SOVAK považuje za prioritní úkoly NAP zejména další zpřesnění monitoringu výskytu látek, zpracování metodiky hodnocení pesticidními látkami ohrožených oblastí, zpracování zásad hospodaření v ohrožených oblastech a ochranných pásmech vodních zdrojů pro minimalizaci rizika vyplavován pesticidních látek do vod a v neposlední řadě také zajištění finanční podpory na realizace potřebných technologických opatření na úpravnách vod tam, kde nebude možné zajistit snížení obsahu pesticidních látek vhodnými agrotechnickými opatřeními

Důležitým a dosud neakceptovaným požadavkem SOVAK je založení cíleného monitoringu a následně i agrotechnických opatření na on-line elektronicky poskytovaných údajích o aplikaci látek jejich uživateli. Bez těchto informací nebude nikdy monitoring vod dostatečně cílený a nebude možné objektivně odhalovat a účinně minimalizovat zdroje znečištění.

SOVAK chápe, že změny hospodaření v oblastech ohrožených pesticidními látkami, mohou znamenat pro hospodařící subjekty negativní ekonomický dopad, proto v rámci NAP prosazuje, aby součástí řešení problematiky udržitelného a bezpečného používání pesticidních látek bylo i posouzení těchto dopadů v porovnání s reálnými dopady na zdraví spotřebitelů pitné vody a náklady na potřebná opatření na vodních zdrojích a úpravnách vod a to včetně přehodnocení finanční a dotační politiky v zemědělství včetně stávající legislativní a finanční podpory pěstování energetických a technických plodin.

Zdroj: Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, za technickou správnost odpovídá: Ing. Radka Hušková, Ing. Petr Vašek, Ing. Ondřej Beneš

Ilustrační foto (kontaminace vody zemědělskou činností) Naše voda – Nina Havlová

 

21.8.2017 13.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1