24. 1. 2021

24.1.2020 14.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Projev předsedy ASZ ČR na konferenci Pestrá krajina

Ačkoli by si měla společnost vážit takových zemědělců, kteří zlepšují stav naší krajiny, potýkají se takoví zemědělci s řadou legislativních problémů. I o tom a o pohledu sedláků z Asociace soukromého zemědělství ČR na podnikání v zemědělství byl projev předsedy ASZ Jaroslava Šebka na konferenci Pestrá krajina, jehož přepis nabízíme:

Projev předsedy ASZ ČR na konferenci Pestrá krajina – ČZU, 23. ledna 2020

Vážený pane rektore, vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové sedláci, vážení přátelé,

je mi velkou ctí, že mohu dnes jménem Asociace soukromého zemědělství ČR vystoupit zde na půdě České zemědělské univerzity a představit náš program Pestrá krajina a tím alespoň z části také naši organizaci, její dlouhodobé principy i aktuální směřování, zejména pokud se týká životního prostředí. Ale jak si dále řekneme, zdaleka nejde jen o environmentální otázky, neboť vše souvisí se vším a dotýká se nás mnohem více, než jen z tohoto hlediska.

Tato konference je odborným pokračováním navazujícím na prosincové již 18. slavnostní vyhlášení výsledků naší soutěže o nejlepší Farmu roku, v jehož rámci byly právě představeny úspěšné farmy 2. ročníku programu Pestrá krajina. Dnešní zájem téměř čtyř stovek lidí nás mile překvapil a potvrzuje vysokou aktuálnost tohoto tématu. Na seznamu přítomných najdeme vedle zemědělců z různých koutů České republiky také zástupce z celé řady státních institucí či samosprávy, odbornou i laickou veřejnost. Dámy a pánové, těší mne, že dnešnímu setkání věnujete svůj drahocenný čas.

Hned v úvodu si dovoluji všem našim členům, kteří se tohoto programu zatím účastnili, velmi poděkovat za jejich skvělou reprezentaci selského stavu. Děkuji také členům hodnotitelské komise složené z významných odborníků i hospodařících sedláků za to, že se rozhodli tomuto projektu svými znalostmi a zkušenostmi nezištně pomoci. Jsem velmi hrdý na to, že ASZ ČR je zde nejen autorem, ale především partnerem celé řadě nevládních organizací, protože bez spolupráce a partnerství by žádná podobná aktivita nedokázala takto oslovit širší veřejnost.

Chci jasně říci, že pro Asociaci soukromého zemědělství ČR je středobodem snažení svobodný a ekonomicky životaschopný sedlák. Z historických zkušeností, na základě evropských skutečností a především na bázi našich reálných životních příběhů věříme, že pokud sedlák má patřičný prostor a podmínky, je doslova i do písmene hybnou silou života na vesnici. Tento příspěvek opírám o své plné přesvědčení, že je naprosto nezbytné, aby veškerá přijímaná opatření, která se mají prosazovat do podnikatelského prostředí, byla velmi citlivě posuzována. Všechny kroky, které se ve vládě, v Parlamentu i ve společnosti dějí, proto podrobujeme této optice – tedy zda bude sedlák schopen přežít a bude ho to ještě bavit. Rozhodně tím netvrdíme, že známe recepty na všechny bolesti, že známe všechny příčiny a že taky neděláme chyby. Co ale nabízíme, jsou zkušenosti, integrita názorů, otevřený přístup a jednací úroveň za dobu více než dvaceti let existence této organizace zastupující dnes již 51 samostatných selských i zájmových spolků.

Program Pestrá krajina proto rozhodně není nějakou samoúčelnou marketingovou záležitostí, ale je upřímnou a promyšlenou cestou, která může zprostředkovat dobré postupy, které udrží a ideálně pomohou rozvíjet historicky zcela prověřený model rodinného hospodaření. A jak se nám potvrzuje, nezaleží pak už tolik, jestli rodinné farmy pracují na malé nebo větší výměře. Nejsou to totiž dotace, jako fenomén posledních let, co ho na podnikání primárně drží, ale je jím přirozený zájem na předání majetku dalším generacím. Není to pouze předávaná půda, stodola nebo traktor, ale jsou to především tradice, dlouhodobé obchodní vazby, ověřené hospodářské zkušenosti, dokonalá znalost místních poměrů, odpovědný vztah k rodině a ke krajině, které se takovým způsobem předávají. To jsou důležité parametry, o které tu ve finále jde. Pracujeme tedy s velmi cennými společenskými hodnotami a je proto třeba s nimi pracovat obezřetně. Pokud by totiž sedláci zmizeli z našich vesnic, musely by se o krajinu starat za mnohem dražší peníze nějaké obcemi nebo kraji najímané firmy, o jejichž zájmech na kvalitě životního prostředí na konkrétním pozemku lze s velkým úspěchem pochybovat. Na druhou stranu se ale vůbec nedivím obavám části veřejnosti, která vnímá – tak jako každý rozumný člověk, že soudobé zemědělství, které je v ČR z velké části provozováno jen jako dokonale organizovaná průmyslová výroba, má závažné systémové chyby a je prostě potřeba nějaká opatření přijmout. Ovšem nedomyšlený zelený alarmismus, který by se aplikoval bez rozlišení forem hospodaření, pro nás není přijatelný, protože by se mohlo stát, že příliš tvrdá opatření ve snaze zachránit životní prostředí, skončí bez úspěchu a otrávením těch několika málo desítek tisíc lidí, kteří se starají o podstatnou část území této země. Nechceme, aby byl venkov skanzenem bez ekonomických příležitostí, ale ani rejdištěm několika málo miliardářů. A právě proto je tu zde ona třetí cesta, kterou reprezentují rodinné farmy. Ty považujeme za řešení, které v podstatě nic moc společnost nestojí a přitom potenciál přínosu, jak jsem již naznačil, je velmi významný.

Na několika konkrétních příkladech zmíním, proč jsou naše obavy o další existenci opodstatněné:

Stavební zákon – ne, nebojte, nebude to na dlouho! Pouze tady zmíním, že farmář podle současně platného znění v roce 2018 a dokonce i podle návrhu novely, která se nyní široce diskutuje, nemůže zřídit u svých staveb a notabene na svých pozemcích ve volné krajině, pokud není součástí územního plánu, jakékoli své bydlení. V době, kdy dochází k ekonomickému kolapsu venkova a v době kdy roste sousedský tlak v centrech obcí na eliminaci tradiční zemědělské činnosti, jde o zcela absurdní záležitost, která staví zemědělce s představou jakéhokoli rozvoje farmy před neřešitelnou otázku. Upřímně si řekněme, že takové nesmyslné opatření je i proti kýženým dobrým životním podmínkám chovaných zvířat. Bez toho, aby bylo možné v jednom místě bydlet a dohlížet na své hospodářství, je dobré farmaření prostě nemožné.

Dále je třeba rázně odmítnout protierozní vyhlášku, která je nyní navržena způsobem, kdy by všichni zemědělci museli počítat složitou protierozní kalkulačku, která sama o sobě nijak nezaručí, že se eroze nevyskytne, ale která je spolehlivou zárukou nebetyčné byrokracie, která odradí i toho nejmenšího sedláka, neboť nad ním bude viset bič sankce za špatné číslo ve složitém vzorečku se šesti proměnnými. Na druhou stranu přes 1 600 již nahlášených erozních případů se bez konkrétního vyústění skladuje v zásobníku MZe a to je ten opravdový problém. Připomenu, že právě naše Asociace vyvinula již před 12 lety snahu řešit toto ohrožení půdy, která postupem času dala za vznik alespoň současnému protieroznímu řešení na 600 tis. ha. Deklaruji, že jsme v ASZ přitom připraveni bojovat se škodlivou úrovní eroze v širším pojetí, než dosud. Je třeba ji například rozšířit o větrnou erozi, o čemž svědčí naše vehementní zapojení do vzniku a podpory agrolesnických systémů – tedy opatření, které právě nyní vzniká jako součást nové SZP na MZe.

Třetí příklad. Pokud jde o novou Společnou zemědělskou politiku, její návrhy obsahují i takové absurdity jako například povinnou evidenci bilance živin na pozemcích, které možná nějak mají své teoretické opodstatnění, ale v praktickém světě nemohou reálně fungovat a budou provázeny jen další evidencí a byrokracií, která nic nepřinese, a jen ztratíme všichni čas, který bychom měli věnovat efektivnějším opatřením. Obecně nám proto vadí nekontrolované množení požadavků, které má svou nákladovou stránku a navíc při vědomí, že rozpočet EU na tuto oblast bude jednoznačně snížen. Je proto potřeba podrobit navrhovaná opatření dobře posoudit, zdali navrhovaný poměr povinností a výše platby za tyto veřejné služby, je adekvátní a vůbec motivační.

Pojmenujme již jen krátce další strukturální problémy dneška. Tím je roztříštěné vlastnictví půdy a stále nedokončené pozemkové úpravy a s nimi přetrvávající nepřístupné pozemky a nepřístupná krajina. Tento stav eliminuje zájem o majetek a péči o něj na té nejnižší úrovni. Zachraňovat to pak mají plošné zákazy a omezení, když už se neví kudykam. Nesmírně si proto vážím zájmu řady institucí i ekologických organizací o práci v naší zvláštní komisi Voda/sucho, která již oslovila poslance a senátory z mnoha stran, jsem rád, že máme tu možnost diskutovat s nejlepšími odborníky o efektivních návrzích na změny zákonů jako například o ochraně ZPF, o vodách, o lesích či o myslivosti, o ochraně přírody a krajiny atd. Výsledky naší práce mohou být časem základem pro konkrétní legislativní iniciativu.

Tak, to bylo jen pár střípků, které nedávají žádnou dobrou známku této vládě, ale zcela objektivně – nejen ji, protože již defacto setrvale v této zemi přetrvává maskovaná podpora odosobněnému postsocialistickému zemědělství a tu ryzí neochotu jej změnit, je na chodbách ministerstva zemědělství cítit pořád velmi silně. Výsledkem je pak česká přednost v navyšování povinností nad tak již vysokou úroveň přicházející z EU a na druhou stranu blamáž v některých příliš vágních podmínkách, které, krom plných šanonů, nic reálně nepřinášejí. A to je situace, kdy ASZ ČR musí zcela kategoricky zvednout hlas a bránit selský rozum. Asociace přitom byla a je velkým iniciátorem boje proti zbytečné a obtěžující byrokracii. Již v roce 2008 na resortním ministerstvu prosadila vznik Antibyrokratické komise, která reálně vyřešila možná již tisícovku konkrétních stížností a která nakonec iniciovala pozitivní změny u desítek zákonů a vyhlášek a dnes je vzorem pro vznik takových útvarů, kde se řeší problémy podnikatelů i na dalších hospodářských ministerstvech. To je model, kterým jdeme a aktuálně chceme například řešit slabou součinnost resortů MZe, MŽP a MMR.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolil jsem si tyto zcela konkrétní příklady použít k tomu, abych osvětlil nejen způsob práce naší organizace, ale zejména samu podstatu existence a smýšlení sedláka tzv. osedlého na vlastním gruntě s představou generačního předání. Nejde o žádné laciné přesvědčování, že každý takový zemědělec je automaticky ten dobrý. Tak jednoduše svět nestojí.  Přes své limity, které každý podnikatelský model přirozeně má, však toto může být skutečným řešením pro český venkov a české životní prostředí. Čísla ČSÚ přitom potvrzují postupné etablování obnoveného selského stavu i množství jimi obhospodařovaných hektarů. Přestože jde o základ celoevropského zemědělství, stále bohužel u nás není tím preferovaným modelem. To je zcela jistě tou hlavní příčinou dnešního stavu, pokud se stavu venkova a našich základních zdrojů týče. A dodávám, že do nemalé míry to velmi pravděpodobně má i významné negativní důsledky společenské. To vše je třeba brát v úvahu a o to je naše společná odpovědnost dnes vyšší. Sedlák proto není škůdcem, ale tvůrcem krajiny a důležitým společenským článkem. Vnímám to jako spojené nádoby – sedlák nebude bez krajiny, kulturní krajina, jakou chceme, nebude bez sedláka. Globálně nahlíženo, nejlepší je vyrábět a spotřebovávat potraviny lokálně a tady sedlák na vsi hraje naprosto klíčovou roli. Ekonomika zemědělství se přitom v poslední době opravdu velmi zhoršila. Je skutečností, že sedlák dnes prodává téměř za ceny, které byly před 30 lety. Poskytované podpory, které konečné výsledky ještě drží, mají ale stále horší dostupnost právě pro ty menší sedláky.

Nechceme se stavět a priori proti zelené politice, ale chceme hledat optimální postoj, který pomůže identifikovat kontraproduktivní opatření a mám silné podezření, že je jich zejména v tom zatímním českém podání celá řada. Je nutné nastavit SZP EU tak, aby skutečně vycházela a patřila evropským rodinným farmám. Nebojme si říci o tuto roli i v ČR. V ASZ máme kupříkladu dlouhodobě zájem na zařazení návrhu na legislativní vymezení rodinných farem. Brzy představíme pilotní návrhy na provedení této strategické myšlenky, která ve finále může mít konstruktivní přínosy v celé škále dnešních problémů. Zde na akademické půdě chci zmínit také náš dlouhodobý námět na vznik studijního oboru rodinného hospodaření třeba zatím na úrovni bakaláře, stejně tak má ovšem význam vznik podobných oborů i na středních zemědělských školách. Taková investice do lidského faktoru je jednou ze skutečných a trvalých cest ke zvýšení konkurenceschopnosti. Školní lavice by totiž mohli opouštět studenti, kteří budou po širší stránce dobře připraveni převzít podnikání a otěže rozhodování na gruntech svých rodičů.

Vážení a milí kolegové, k vaší úlevě se již blížím k závěru, nicméně dovolte mi ještě zrekapitulovat, že podpora rodinných farem je podle našeho názoru tím nejlepším řešením právě pro to, aby venkovský prostor a soužití na něm nebylo unifikované, aby o půdě nerozhodovalo nakonec jen několik málo supervelkých subjektů, které prostě jsou ekologickým rizikem. A nejen tím – protože s předpokladem svého mnohdy velmi nejasného pokračování jsou do budoucna především také významným hospodářským a bezpečnostním rizikem pro tento stát a dost možná i pro celý středoevropský region. V sázce je tudíž mnoho, přitom jedno dobré řešení známe a je stále ještě na dosah. Tímto řešením je větší důvěra společnosti v to, co skutečný sedlák dělá. A pokud už chceme dát nějakou podporu, nedávejme ji bezbřeze, ale jen s nějakým stropem a za reálný výsledek – ne za popsaný papír, a pokud se už rozhodneme něco omezovat, dělejme to tak, aby nebyli dopředu podezřelí všichni. Jen tak docílíme toho, že venkov bude živý a sebevědomý, s rozmanitou mozaikou přístupů k práci, aby také paleta zájmů a jejich realizací v krajině mohla zůstat pestrá, stejně tak jako jsme v životě přirozeně rozmanití i my sami.

Děkuji vám za pozornost.

Zdroj a foto: ASZ ČR, autor textu Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

24.1.2020 14.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<January 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31