18. 7. 2019

Přehrady Senomaty a Šanov: Jen návrat ke zkušenostem předků

Hovoří-li se v naší zemi o oblastech nejvíce ohrožených suchem, umisťuje se pravidelně na druhé příčce hned za jižní Moravou oblast Rakovnicka, milovníkům pěnivého moku známá také jako významná pěstitelská oblast našeho zeleného zlata – chmele.

I proto jsou stále živé plány na vybudování dvou menších přehrad na Rakovnicku, v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka. Obě – Senomaty a Šanov, se také dostaly do nejnovějších plánů ministerstva zemědělství na budování vodních ploch, jejichž hlavním smyslem je zabezpečit zdroje vody nejen pro obyvatele příslušných oblastí, a obě jsou také jedinými aktuálně plánovanými vodními díly, s jejichž výstavbou souhlasí obce a podnikatelé v dotčené oblasti. Foto – klikni zde!

Má to svou logiku – Senomaty a Šanov v zásadě jen jiným způsobem nahradí to, co na Rakovnicku již v minulosti existovalo, ale co bylo posléze zrušeno. Ještě počátkem minulého století totiž působilo právě na Rakovnickém potoce více než 20 vodních mlýnů, které byly fakticky regulátory vodního toku a v zájmu svého podnikání i v zájmu místních obyvatel činily to, co se dnes nazývá nadlepšováním průtoků a tedy zajišťovaly v regionu plynulé zásobování vodou. O problému nedostatku vody na Rakovnicku – srážkovém to stínu Krušných hor, věděli přitom už naši dávní předkové – a výsledkem bylo vybudování soustavy rybníků (jeden z nich na ilustračním foto), kterého se ujal známý rybníkář, sám Jakub Krčín z Jelčan, přičemž tato soustava dokázala pojmout více než milion kubíků vody, což je zhruba tolik, jako Senomaty a Šanov dohromady. Soustava funguje dodneška – vzhledem k mnohaletému restitučnímu sporu jí ale vlastní stát, který do ní právě kvůli nejistému budoucímu vlastnictví neinvestuje, a podle toho to také vypadá.

Každopádně – případná výstavba menších vodních nádrží Senomaty a Šanov si nevyžádá žádné doprovodné demolice ať už obytných, nebo neobytných nemovitostí, záplavová oblast se nachází především na zemědělské půdě, a částečně zasahuje také do zeleně, která v blízkosti jmenovaných potoků vyrostla poté, co byly zrušeny zmiňované mlýny. Diplomaticky větším oříškem bude přitom Šanov, v jehož záplavovém území jsou biologicky cennější území, ale také soukromý rybník (malá vodní nádrž „K Pšovlkům“), jejíž majitel nevydržel letitou nečinnost v budování rybníků v dotčené lokalitě, takže si malou vodní nádrž vybudoval sám. Také výhrady Agentury ochrany přírody a krajiny jsou k plánované nádrži v Senomatech menší, než k nádrži Šanov.

Z dokumentace k potenciální výstavbě nádrží vyplývá, že území k jejich výstavbě se nalézá ve správě státního podniku Povodí Vltavy ve Středočeském kraji v územní působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník. Rakovnicko v západní části v povodí Rakovnického potoka patří v rámci našeho území k místům, kde v posledních desetiletích nejvíce pociťují změnu klimatu. Na tuto skutečnost se reagovalo zpracováním projektu v letech 2009 – 2011, jehož cílem bylo připravit metodiku pro návrh opatření, která zvýší disponibilní množství vody v povodí a zmenší současné a výhledové dopady změn klimatu. Z výsledků pozorování a z ekonomických vyhodnocení vyplynulo, že nejúčinnějším prostředkem ke zmírnění účinků hydrologického sucha je akumulace vody v nádržích. Projekt identifikoval osmi lokalit v daném území navržených k výstavbě vodních nádrží. Následně zpracovaná studie proveditelnosti a zpřesněné vodohospodářské řešení vyloučilo šest lokalit. Dvě lokality Senomaty a Šanov byly doporučeny k realizaci a zařazeny do programu opatření Plánu dílčího povodí Berounky na roky 2016 až 2021.

Lokalita Šanov se nachází na Rakovnickém potoce nad obcí Šanov. Realizací nádrže v optimální variantě z hlediska velikosti zásobního objemu se výše položená průtočná malá vodní nádrž “K Pšovlkům“ stane součástí malé vodní nádrže Šanov. Profil hráze se nachází přibližně na úrovni vlakové zastávky Šanov a nadzemního vedení vysokého napětí protínajícího nivu. Z majetkoprávního hlediska je řešené území pestrou směsicí pozemků, avšak bez nutnosti zásahu do budov či přesídlování obyvatel. Majetkoprávní vypořádání bude nutno řešit u výše zmíněné soukromé malé vodní nádrže „K Pšovlkům“. Počet dotčených pozemků je 202 při 57 vlastnících. Z toho 62 % zaujímá ostatní plocha, 21 % trvalý travní porost, 11 % orná půda a zbytek tvoří jiné využití pozemků. K vynětí ze zemědělského půdního a lesního fondu je navrženo 9,3 ha z celkově potřebného záboru 29,5 ha.

Lokalita Senomaty leží v zemědělské krajině na Kolešovickém potoce (plocha povodí 51,8 km2), který je levostranným přítokem Rakovnického potoka. V rámci nivního pásu se vyskytuje bujná vegetace a vzrostlé stromy s keřovým patrem. Záborem je nejvíce dotčena orná půda (69 %) a lesní půda (14 %). Celková plocha potřebná pro stavbu vodní nádrže si vyžádá zábor 470 436 m2 bez nutnosti výkupů staveb a zásahu do osídlení. Celkový počet dotčených pozemků je 96 (35 vlastníků) a mezi většinové vlastníky patří obec Senomaty a Státní pozemkový úřad. Částečná výhoda souhlasu obce se stavbou a pozemky ve vlastnictví státu je však snížena předběžným nesouhlasem 8 % soukromých vlastníků. Místo není součástí zvláště chráněného území ani se zde nenachází evropsky významné lokality či ptačí oblasti (NATURA 2000). Součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a Chráněných ložiskových území nejsou.

Při realizaci malých vodních nádrží je nezbytné vytvořit mělčí příbřežní zóny litorálního pásma vhodného rozsahu a v maximální možné míře zachovat doprovodnou nivní vegetaci na březích. Dalším doplněním přírodních opatření dojde k vytvoření hodnotného biotopu.

Navrhované řešení nádrže

Navrhuje se postavit malé vodní nádrže za účelem zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. V případě realizace se bude jednat o významný zdroj vody pro nadlepšování průtoků v málo vodných obdobích s možným využitím odběrů vody z vodních toků pro závlahy zemědělských pozemků. Lze také předpokládat pozitivní vliv na stav zásob vody v půdním horizontu v okolí vodních ploch.

 

Tab.: MVN Senomaty a Šanov – návrhové parametry a náklady

parametr jednotka MVN Senomaty MVN Šanov
Typ hráze sypaná zemní sypaná zemní
Celkový objem nádrže m3 670 725 544 000
Průměrná / max. hloubka m 2,6 / 6,0 3,5 / 3,7
Plocha zátopy ha 25,6 22,2
Max. výška hráze m 6,8 5,2
Délka hráze m 352,9 450,0
Šířka hráze m 35,2 23,5
Nadlepšení průtoků l/s 21,4 33,0
Kubatura zemní hráze m3 24 572 9 478
Demolice objektů ks 0 0

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

3.10.2016 15.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4