28. 11. 2020

Přehrady Senomaty a Šanov: Jen návrat ke zkušenostem předků

Hovoří-li se v naší zemi o oblastech nejvíce ohrožených suchem, umisťuje se pravidelně na druhé příčce hned za jižní Moravou oblast Rakovnicka, milovníkům pěnivého moku známá také jako významná pěstitelská oblast našeho zeleného zlata – chmele.

I proto jsou stále živé plány na vybudování dvou menších přehrad na Rakovnicku, v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka. Obě – Senomaty a Šanov, se také dostaly do nejnovějších plánů ministerstva zemědělství na budování vodních ploch, jejichž hlavním smyslem je zabezpečit zdroje vody nejen pro obyvatele příslušných oblastí, a obě jsou také jedinými aktuálně plánovanými vodními díly, s jejichž výstavbou souhlasí obce a podnikatelé v dotčené oblasti. Foto – klikni zde!

Má to svou logiku – Senomaty a Šanov v zásadě jen jiným způsobem nahradí to, co na Rakovnicku již v minulosti existovalo, ale co bylo posléze zrušeno. Ještě počátkem minulého století totiž působilo právě na Rakovnickém potoce více než 20 vodních mlýnů, které byly fakticky regulátory vodního toku a v zájmu svého podnikání i v zájmu místních obyvatel činily to, co se dnes nazývá nadlepšováním průtoků a tedy zajišťovaly v regionu plynulé zásobování vodou. O problému nedostatku vody na Rakovnicku – srážkovém to stínu Krušných hor, věděli přitom už naši dávní předkové – a výsledkem bylo vybudování soustavy rybníků (jeden z nich na ilustračním foto), kterého se ujal známý rybníkář, sám Jakub Krčín z Jelčan, přičemž tato soustava dokázala pojmout více než milion kubíků vody, což je zhruba tolik, jako Senomaty a Šanov dohromady. Soustava funguje dodneška – vzhledem k mnohaletému restitučnímu sporu jí ale vlastní stát, který do ní právě kvůli nejistému budoucímu vlastnictví neinvestuje, a podle toho to také vypadá.

Každopádně – případná výstavba menších vodních nádrží Senomaty a Šanov si nevyžádá žádné doprovodné demolice ať už obytných, nebo neobytných nemovitostí, záplavová oblast se nachází především na zemědělské půdě, a částečně zasahuje také do zeleně, která v blízkosti jmenovaných potoků vyrostla poté, co byly zrušeny zmiňované mlýny. Diplomaticky větším oříškem bude přitom Šanov, v jehož záplavovém území jsou biologicky cennější území, ale také soukromý rybník (malá vodní nádrž „K Pšovlkům“), jejíž majitel nevydržel letitou nečinnost v budování rybníků v dotčené lokalitě, takže si malou vodní nádrž vybudoval sám. Také výhrady Agentury ochrany přírody a krajiny jsou k plánované nádrži v Senomatech menší, než k nádrži Šanov.

Z dokumentace k potenciální výstavbě nádrží vyplývá, že území k jejich výstavbě se nalézá ve správě státního podniku Povodí Vltavy ve Středočeském kraji v územní působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník. Rakovnicko v západní části v povodí Rakovnického potoka patří v rámci našeho území k místům, kde v posledních desetiletích nejvíce pociťují změnu klimatu. Na tuto skutečnost se reagovalo zpracováním projektu v letech 2009 – 2011, jehož cílem bylo připravit metodiku pro návrh opatření, která zvýší disponibilní množství vody v povodí a zmenší současné a výhledové dopady změn klimatu. Z výsledků pozorování a z ekonomických vyhodnocení vyplynulo, že nejúčinnějším prostředkem ke zmírnění účinků hydrologického sucha je akumulace vody v nádržích. Projekt identifikoval osmi lokalit v daném území navržených k výstavbě vodních nádrží. Následně zpracovaná studie proveditelnosti a zpřesněné vodohospodářské řešení vyloučilo šest lokalit. Dvě lokality Senomaty a Šanov byly doporučeny k realizaci a zařazeny do programu opatření Plánu dílčího povodí Berounky na roky 2016 až 2021.

Lokalita Šanov se nachází na Rakovnickém potoce nad obcí Šanov. Realizací nádrže v optimální variantě z hlediska velikosti zásobního objemu se výše položená průtočná malá vodní nádrž “K Pšovlkům“ stane součástí malé vodní nádrže Šanov. Profil hráze se nachází přibližně na úrovni vlakové zastávky Šanov a nadzemního vedení vysokého napětí protínajícího nivu. Z majetkoprávního hlediska je řešené území pestrou směsicí pozemků, avšak bez nutnosti zásahu do budov či přesídlování obyvatel. Majetkoprávní vypořádání bude nutno řešit u výše zmíněné soukromé malé vodní nádrže „K Pšovlkům“. Počet dotčených pozemků je 202 při 57 vlastnících. Z toho 62 % zaujímá ostatní plocha, 21 % trvalý travní porost, 11 % orná půda a zbytek tvoří jiné využití pozemků. K vynětí ze zemědělského půdního a lesního fondu je navrženo 9,3 ha z celkově potřebného záboru 29,5 ha.

Lokalita Senomaty leží v zemědělské krajině na Kolešovickém potoce (plocha povodí 51,8 km2), který je levostranným přítokem Rakovnického potoka. V rámci nivního pásu se vyskytuje bujná vegetace a vzrostlé stromy s keřovým patrem. Záborem je nejvíce dotčena orná půda (69 %) a lesní půda (14 %). Celková plocha potřebná pro stavbu vodní nádrže si vyžádá zábor 470 436 m2 bez nutnosti výkupů staveb a zásahu do osídlení. Celkový počet dotčených pozemků je 96 (35 vlastníků) a mezi většinové vlastníky patří obec Senomaty a Státní pozemkový úřad. Částečná výhoda souhlasu obce se stavbou a pozemky ve vlastnictví státu je však snížena předběžným nesouhlasem 8 % soukromých vlastníků. Místo není součástí zvláště chráněného území ani se zde nenachází evropsky významné lokality či ptačí oblasti (NATURA 2000). Součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a Chráněných ložiskových území nejsou.

Při realizaci malých vodních nádrží je nezbytné vytvořit mělčí příbřežní zóny litorálního pásma vhodného rozsahu a v maximální možné míře zachovat doprovodnou nivní vegetaci na březích. Dalším doplněním přírodních opatření dojde k vytvoření hodnotného biotopu.

Navrhované řešení nádrže

Navrhuje se postavit malé vodní nádrže za účelem zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. V případě realizace se bude jednat o významný zdroj vody pro nadlepšování průtoků v málo vodných obdobích s možným využitím odběrů vody z vodních toků pro závlahy zemědělských pozemků. Lze také předpokládat pozitivní vliv na stav zásob vody v půdním horizontu v okolí vodních ploch.

 

Tab.: MVN Senomaty a Šanov – návrhové parametry a náklady

parametrjednotkaMVN SenomatyMVN Šanov
Typ hrázesypaná zemnísypaná zemní
Celkový objem nádržem3670 725544 000
Průměrná / max. hloubkam2,6 / 6,03,5 / 3,7
Plocha zátopyha25,622,2
Max. výška hrázem6,85,2
Délka hrázem352,9450,0
Šířka hrázem35,223,5
Nadlepšení průtokůl/s21,433,0
Kubatura zemní hrázem324 5729 478
Demolice objektůks00

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

3.10.2016 15.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6