Hlavní město vlastní většinu pozemků v přírodní památce Milíčovský les a rybníky. Předmětem ochrany přírodní památky je soubor přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků, významná společenstva rostlin a biotop chráněných živočichů. Přírodní památka je známa především jako území s největší diverzitou obojživelníků na území hl. m. Prahy. Stav vodní hladiny Milíčovského rybníka také přímo ovlivňuje stav vodní hladiny v přilehlých tůních a hladinu podpovrchové vody na přilehlých vlhkých loukách.

„Odkupem tohoto unikátního území dojde ke sjednocení soustavy vodních ploch a přilehlých přírodních biotopů s množstvím rostlin a živočichů, které budou plnit funkci rekreační a díky možnosti zajištění vody i protipovodňovou,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Význam Milíčovského rybníka je taktéž vodohospodářský. Rybník je součástí soustavy sedmi vodních ploch v povodí Milíčovského potoka na zhruba dvou kilometrech vodního toku. Tato soustava vodních ploch je mimo jiné velmi významná z pohledu retence vody v krajině, zároveň plní funkci protipovodňovou v případě nárazových srážek v povodí potoka.

Naše voda, foto: praha.eu