14. 11. 2018

Povodí Odry proinvestuje skoro 2 miliardy do protipovodňových opatření

I. Podpora prevence před povodněmi III

Státní podnik Povodí Odry připravuje v rámci programu Podpora prevence před povodněmi III realizaci 17 akcí se souhrnným nákladem 1,877 mil. Kč. Podnik to oznámil ve své zprávě.

Jedná se o program Ministerstva zemědělství ČR, který se zaměřuje především na vytváření akumulačních a retenčních prostor u vodních toků, tj. zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a vytváření řízených rozlivů povodní.

 

V letošním roce plánuje zahájit následující akce:

 VD Šance – převedení extrémních povodní

Cílem realizace této akce je rekonstrukce vodního díla Šance, která spočívá zejména v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru, zvýšení koruny hráze a vlnolamu. Dále bude zvýšena stabilita hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál pro přísyp bude dovezen z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde ke zvýšení jeho stability. Vybudování těchto stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů, nových rozvodů sítí, osvětlení, zabezpečení a dalšího potřebného vybavení. Modernizací projde i řídicí systém vodního díla. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 735 mil. Kč. Realizace této investiční akce je plánována na období od 8/2015 do 11/2018.

V rámci výše zmíněného programu budou dále v letošním roce státním podnikem Povodí Odry zahájeny výstavby dvou suchých nádrží, které byly připravovány v rámci akce „Opatření proti povodním na horní Opavě“ (VD Nové Heřminovy a další opatření). Jedná se o:

Lichnov III

Cílem této akce je výstavba suché nádrže, která se bude nacházet na Tetřevském potoce a bude chránit obec Lichnov před lokálními přívalovými srážkami. Nově budovaná nádrž bude o celkovém objemu 93,7 tisíc m3, výška hráze bude 9,9 m a délka koruny hráze 235 m. Náklady na výstavbu jsou odhadnuty na 82 mil. Kč, přičemž realizace bude zahájena v 8/2015 a ukončena v 9/2017

Lichnov V

Jedná se o výstavbu suché nádrže, která bude chránit obec Lichnov před lokálními přívalovými srážkami. Základní údaje této nově budované nádrže jsou následující: výška hráze 5,7 m, délka koruny hráze 200 m, celkový objem nádrže je 80 tisíc m3. Náklady na výstavbu jsou odhadnuty na 37,5 mil. Kč, přičemž realizace bude zahájena v 8/2015 a ukončena v 9/2017.

II. Operační program životního prostředí

Po úspěšném dokončení pilotní akce „Revitalizace Bílovky“ pokračuje státní podnik Povodí Odry v realizaci dalších staveb zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí. Jedná se zejména o revitalizace vodních toků či zprůchodnění migračních překážek (tzv. výstavbu rybochodů). Tento program je spravován Ministerstvem životního prostředí ČR a v letošním roce v rámci něj státní podnik Povodí Odry realizuje 7 projektů v hodnotě cca 120 mil. Kč. Mezi tyto akce patří např:

Revitalizace Sedlnice, km 0,0003,200

Dotčeným úsekem tohoto vodního toku je úsek mezi zaústěním Sedlnice do řeky Odry a železničním mostem v obci Sedlnice, tedy ř. km 0,000–3,200 (dle TPE). Tok v tomto úseku protéká katastrálními územími Studénka nad Odrou, Nová Horka, Bartošovice a Sedlnice. V minulosti byl vodní tok v tomto úseku významně zregulován napřímením a odstraněním původních meandrů.

Účelem této stavby je rozvolnění toku do okolních pozemků mimo trasu stávajícího napřímeného koryta a umožnění oboustranné migrační prostupnosti pomocí balvanitého skluzu. Původní koryto bude v nejdelším úseku stavby zasypáno, povrch ohumusován a oset travním semenem, v částech budou ponechány vodní tůně nebo mělké průlehy, které budou mírně odlehčovat průtok při povodních. K realizaci zpevněných částí budou použity přírodní materiály, a to zejména dřevo a kámen. Celkové náklady na tuto stavbu jsou 16 mil. Kč a její ukončení je plánováno v 10/2015.

Odra, Ostrava Přívoz – revitalizace odstavného ramene

Tato stavební akce v sobě zahrnuje revitalizaci odstavného ramene, propojení Odry a odstavného ramene prostřednictvím balvanitého rybího přechodu a zpřístupnění nově vzniklého „ostrova“. Součástí této akce je i výstavba tří biotopových tůní a vegetační úpravy.

V rámci této akce dojde k razantnímu zásahu do ekosystému odstavného ramene, které vyvolá pozitivní změny v chemismu a hydrologii ramene a následně i ve vodní fauně a flóře. Z urbanistického hlediska povede realizace tohoto záměru k vytvoření jedné z významných oddychových zón v průmyslové a těžbou zasažené lokalitě. Realizací této akce dojde k celkovému zpřístupnění dosud veřejnosti nevyužívaných ploch, zejména pak uvnitř odstavného ramene, s možností návaznosti na sousedící Landek Park.

V rámci realizace tohoto projektu státní podnik Povodí Odry dlouhodobě úzce spolupracuje se společností Vítkovice a.s. Díky tomu jsou koordinovány společné investiční záměry tak, aby bylo dosaženo komplexního řešení dané lokality, tj. zlepšení stavu životního prostředí – odstranění migrační překážky a vybudování rybochodu, ale i vytvoření nové oddychové a relaxační zóny pro veřejnost. Stavební náklady na tuto akci jsou 32,5 mil. Kč, přičemž dokončena bude do 10/2015.

III. Akce hrazené z vlastních zdrojů

Státní podnik v letošním roce zahájí první plánované rekonstrukce a opravy vlastního strategicky významného majetku. Veškeré náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů.

Ostravice – Staré město u Frýdku-Místku – náhrada Staroměstského jezu spádovým stupněm

Účelem rekonstrukce je zhotovení nového spádového objektu bezprostředně pod stávající přelivnou hranou. Nová přelivná hrana bude zúžena na cca 40 m a zároveň mírně snížena, aby se eliminoval vznik štěrkových lavic nad tímto objektem. Dále bude oproti nynějšímu stavu prodloužena délka vývaru k účinnému utlumení vodního skoku vznikajícímu během převádění velkých vod. Objekt bude dále doplněn o rybochod. Přepokládané náklady na tuto stavbu jsou 67 mil. Kč, přičemž zahájení se předpokládá v 6/2015 a ukončení v 8/2016.

VD Kružberk – rekonstrukce koruny hráze a oprava návodního líce

Rekonstrukce hráze se bude týkat celé svrchní části koruny s její kompletní výměnou nad úrovní těles bloků, včetně nové betonové desky a nových mostních polí, chodníků, zábradlí a konzol. Proti zatékání bude provedena i obnova příslušných izolačních vrstev a účinné odvodnění koruny hráze. Rekonstrukce zahrnuje i vtok do tlakové štoly. Opraven pomocí plošné sanace betonu bude návodní líc hráze, a to odshora až do úrovně čtyř metrů pod provozní hladinu v nádrži. Samotná stavba bude zahájena v 6/2015 a ukončena v 10/2016. Stavební náklady na tuto akci jsou odhadnuty na 160 mil. Kč.

Naše voda, foto: wikimedia commons, Daniel Beránek

 

 

20.3.2015 1.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Kalendář Akcí

<< Listopad 2018 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ZRCADLO, KOPIDLNOVÝLOV RYBNÍKA ZRCADLO, KOPIDLNO
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >