15. 8. 2020

2.10.2019 6.44, Rubrika: Voda a naše peněženka

OPŽP upřesňuje podmínky k dotacím na vodohospodářské projekty

Na základě častých dotazů ze strany budoucích žadatelů upřesňuje Operační program životní prostředí (OPŽP) některé náležitosti k podání žádosti o podporu do výzvy číslo 4/2019 z Národního programu Životní prostředí.

Dotační výzva se zaměřuje na spolufinancování výstavby kanalizací, stavby a modernizace čistíren odpadních vod, stavby vodovodů a zdrojů, úpraven i přivaděčů pitné vody.

K podmínce přijatelnosti „Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (PRVKÚK)“ sdělujeme, že u projektů, u kterých k  datu podání žádosti o podporu nebude koncepční řešení  projektu  v souladu s PRVKÚK a přitom byla podána žádost změnu PRVKUK, lze  shodu s PRVKÚK prokázat dodatečně. V tomto případě bude k  podání žádosti o podporu  doložena žádost o změnu PRVKÚK a  dále stanovisko příslušného odboru  krajského úřadu, které bude obsahovat především potvrzení, že žádost o změnu PRVKÚK je v řešení a dále případně vyjádření z technického hlediska.

K povinné příloze k žádosti o podporu „Územní rozhodnutí (případně jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí), s vyznačením nabytí právní moci“ sdělujeme, že tento doklad není nutné doložit pro části staveb připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod nebo  kanalizaci (přípojek), jestliže k datu podání žádosti nebyl vydán. Upřesňujeme, že jsou-li součástí žádosti o podporu přípojky pro napojení jednotlivých nemovitostí, vztahují se na tyto části projektu všechny v podmínky poskytnutí dotace a doklad k povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je nutné doložit v případě schválení projektu ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR.

K povinné příloze k žádosti o podporu „Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře dokládají všechny právnické osoby (kromě organizačních složek státu), přičemž část I., požadující uvedení skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyplňují pouze žadatelé o podporu, kteří nejsou právnickou osobou veřejného práva“ přikládáme povinný formulář / vzor tohoto prohlášení.

Dále zveřejňujeme přílohu „Kumulativní rozpočet projektu“, jejíž vyplnění a přiložení k žádosti o podporu je nepovinné. Je pomůckou pro snadnější zadání a kontrolu údajů pro elektronické podání žádosti prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP).

Podmínky a dokumenty výzvy č. 4/2019 ke stažení

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100

Pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody, zveřejňuje Státní fond životního prostředí ČR přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Po uveřejnění příslušných dat ČSÚ jsou nyní indexy aktualizovány k období 30. 6. 2019.

Cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 6. (stáhnout)

Zdroj: Zdroj: OPŽP ČR (http://www.opzp.cz/) a www.obecniportal.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

2.10.2019 6.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6