19. 9. 2020

23.8.2019 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

V Chrastavě probíhá 1. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2019: V Chrastavě, v ulici Bílokostelecká, provede1. etapu výměny 110letého vodovodu a nedostatečně dimenzované a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel.

Stavbu SVS koordinuje s městem Chrastava, které plánuje provést obnovu povrchů komunikací, veřejného osvětlení, místního rozhlasu spolu s výstavbou chrániček pro vysokorychlostní telekomunikační sítě, dále pak s rekonstrukcí plynovodu Innogy a s rekonstrukcí nadzemních a pozemních silových a sdělovacích vedení společností ČEZ.

První etapa lokality Bílokostelecká je vymezená částí ulice Bílokostelecká v úseku od ulice Polní po ulici Sedmidomskou, kde se nachází vodovodní řad z litiny LT DN 100 mm z roku 1909. Řad je již dožilý a poruchový. Po druhé straně komunikace vede přiváděcí řad z PVC DN 225 mm z roku 1984, který je rovněž poruchový. Dále je v ulici Polní vodovodní řad z litiny LT DN 80 mm z roku 1909 a úsek z PVC DN 90 mm. V ulici Sedmidomská se nachází vodovod z litiny LT DN 80 mm, uvedený do provozu rovněž v roce 1909. Vodovodní řady jsou poruchové, silně zkorodované, a původní litinová potrubí jsou již dožilá. Stoka je tvořena potrubím z kameniny DN 300 mm a kamerová prohlídka prokázala, že v části ulice Polní, v ulici Sedmidomská, a v části ulice Bílokostelecká je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Část stoky v ulici Polní, tvořená kameninou KA v dimenzích 300, 250 a 200 mm z roku 1981, je potrubí popraskané, s netěsnými spoji, s protispády, s úseky nedostatečné dimenze, a je nutná jeho výměna. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 812,50 metrů a kanalizace v celkové délce 185,20 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD. Celkově bude rekonstruováno 180 metrů potrubí o průměru d225 mm a 632,5 metrů potrubí o průměru d90 mm. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce proběhne stavba otevřeným výkopem. Část rekonstrukce vodovodu bude prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny dimenze DN 300 mm. Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 185,20 metrů. Součástí rekonstrukce bude přepojení všech přípojek a 8 kusů revizních šachet. V ulici Polní je rekonstrukce části stávající stoky z kameniny DN300 je vyvolána nutnou rekonstrukcí stoky B-1-1-2. Stoka bude zahloubena a částečně vymístěna z původní trasy. Stávající stoka bude ponechána v zemi a zalita inertním materiálem v celkové délce 57,5 m. Stoka B-1-1-2 v ulici Polní mezi domy č.p. 175 a 216 je stávající kanalizace z kameniny. Stoka bude vymístěna do veřejných komunikací a položena hlouběji kvůli dodržení minimálního spádu stoky. Stoka bude napojena na stoku B-1-1, kterou je nutné zahloubit. Stávající stoka vymístěná z původní trasy bude ponechána v zemi a zalita inertním materiálem v celkové délce 137,0 metrů. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2019. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (33. kalendářní týden). Stavba má být dokončena nejpozději do 20. října 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality SVS

 

23.8.2019 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4