13. 7. 2024

Bilance činnosti MŽP za rok 2023

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo v končícím roce nové dotační programy pro rekonstrukce bytových i rodinných domů, připravilo novely zákonů o vodě, půdě, nebo obalech, představilo koncept zálohování PET lahví a plechovek a pokračovalo v soustavné ochraně tuzemské přírody.

„V roce 2023 se nám podařila řada důležitých kroků, které pomohou České republice nejen k dodržení závazků vůči Evropské unii, ale především jsou dobrou cestou k tomu, abychom naši přírodu a životní prostředí zbytečně nezatěžovali. Těžko se z toho množství dobře odvedené práce vybírá to nejdůležitější, pro mě osobně je to určitě spuštění programu Nová zelená úsporám Light pro seniory a znevýhodněné rodiny, kterým pomáhá snižovat účty za energie. Z legislativy to jsou zákony pro vyšší ochranu vody a také půdy, protože to jsou ty nejcennější zdroje, které máme,“ shrnuje uplynulý rok ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dotační programy pomáhají lidem šetřit výdaje za energie

Hned v lednu 2023 spustilo Ministerstvo životního prostředí dotační program Nová zelená úsporám Light, (https://www.mzp.cz/cz/news_20230417-Nova-zelena-usporam-Light-nabidne-ohrozenym-domacnostem-dalsi-miliardy-korun-na-zatepleni-a-zcela-nove-i-na-solarni-ohrev-vody) který nabízí příspěvek na rychlé investice do energetických úspor pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Díky tomu mohou rodiny čerpat finance například na jednoduché zateplení domů a na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody.

Díky dotačnímu programu Oprav dům po babičce, (https://www.mzp.cz/cz/news_20231218_dotaci-oprav-dum-po-babicce-doplni-vyhodny-uver-od-bank-a-sporitelen), který MŽP otevřelo pro zájemce v září, mohou domácnosti získat zálohové financování na komplexní renovace nemovitostí. K tomuto programu se od února příštího roku přidává také možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Ten nabídne poloviční úročení oproti úrokové sazbě stanovené ČNB v aktuálním období pro úvěry na bydlení, tedy úrok okolo 3,5 %.

„V České republice je více než 400 tisíc neobydlených domů. Programem Oprav dům po babičce chceme pomoci nejen mladým rodinám, které nemají připravené vyšší úspory, s kompletními rekonstrukcemi starších nemovitostí. Díky tomu zároveň omezíme šíření zástavby do volné krajiny, aby nedocházelo k dalšímu záběru zemědělské půdy,“ doplnil k novému titulu NZÚ ministr Hladík.

Novela vodního zákona: Komplexní legislativní řešení havárií na vodách

Novela vodního zákona (https://www.mzp.cz/cz/news_20230314-Havarijni-novela-vodniho-zakona-stanovi-jasna-pravidla-pro-prevenci-i-reseni-havarijnich-udalosti-na-ceskych-tocich) stanovuje přesný postup řešení významných havárií. Návrh definuje role zasahujících složek, a to na základě zkušeností z praxe. Zvyšuje také sankce za způsobení havárie, zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a především zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků.

„Ochrana vody a jejích zdrojů nejen v kontextu změny klimatu je neoddiskutovatelným národním zájmem. Tam, kde potenciálně hrozí havárie velkého rozsahu, zavedeme preventivní monitoring vypouštění odpadních vod u významných znečišťovatelů. Právě havarijní vodní novelou nastavujeme průlom v prevenci vzniku havárií,“ řekl k novele vodního zákona ministr životního prostředí Petr Hladík a pokračoval: „Zároveň byla schválena novela vládního nařízení, (https://www.mzp.cz/cz/news_20230510-Vlada-schvalila-lepsi-ochranu-vod-zprisnila-ohlasovaci-prah-pro-kyanidy) která zpřísňuje prahové hodnoty pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování. Jedná se o přítomnost kyanidů v odpadech a hodnota se upravuje z 500 kg na 50 kg za rok.“

Dalším úspěchem v této oblasti dosáhlo ministerstvo díky návrhu na ústavní změnu, která zajistí vyšší ochranu vody a vodních zdrojů (https://www.mzp.cz/cz/news_20230621_Ministr-Hladik-Ustavni-ochranu-vody-schvalila-vlada). „Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek, či zhoršená kvalita může mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i na celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať  už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ doplnil ministr Hladík.

Ochrana nejkvalitnější zemědělské půdy je prioritou

MŽP v dubnu tohoto roku představilo novelu zákona o ochraně půdního fondu (https://www.mzp.cz/cz/news_20231128_Za_poslednich_100_let_jsme_prisli_o_temer_milion_hektaru_%20zemedelske_pudy_nejen_proto_si_zaslouzi_vyssi_ochranu_shodli_se_politici_koalice_SPOLU_Novelu_dnes_schvalili_poslanci_v_prvnim_cteni) před zábory pro plošné záměry obchodů, skladů nebo fotovoltaických elektráren. Primárně však úpravou zákona vznikne prostor pro rozvoj agrovoltaiky například na chmelnicích, vinicích a v ovocných sadech, dojde tak k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy. „Že je změna potřebná dokazují i čísla, například za posledních 100  let jsme přišli o 900 tisíc hektarů a každý rok se u nás zabere dalších 700 hektarů půdy, což odpovídá 1 000 fotbalovým hřištím. V Česku máme  navíc nejvíce hal na počet obyvatel ve střední Evropě. Pro srovnání máme 1100 m2 hal na 1000 obyvatel, druhé Polsko má 757 a třetí Slovensko  pouze 630. Na druhou stranu tu leží ladem přes 13 000 hektarů brownfieldů,” odůvodnil ministr Hladík nutnost změny zákona.

Zjednodušení pro stavebníky

V letošním roce se také podařilo schválit zákon o jednotném environmentálním stanovisku (https://www.mzp.cz/cz/news_20230324_Snemovna-schvalila-navrh-zakona-o-jednotnem-environmentalnim-stanovisku), díky němu se ledna 2024 stavebníkům zjednoduší a zrychlí „papírování“ – namísto několika samostatných razítek (až šestadvaceti) pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA.

Zákon tak přinese zásadní zjednodušení povolování nejrůznějších typů záměrů, přitom ale zůstanou plnohodnotně zachovány zájmy na ochraně životního prostředí.

Společně se zákonem o stanovisku nabude k 1. 1. 2024 účinnosti také jeho doprovodný změnový zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o JES. Ten obsahuje kromě změn souvisejících se zavedením jednotného environmentálního stanoviska některé další změny právní úpravy, například možnost konat veřejné projednání v rámci procesu EIA nejen prezenčně, ale i online.

Zálohování PET lahví a plechovek

Legislativní úpravu řešení zálohového systému (https://www.mzp.cz/cz/news_20231107_Novela-zakona-o-obalech-zavede-zalohovani-PET-a-plechovek) ministerstvo předložilo do mezirezortního připomínkového řízení. Díky zálohování by se k recyklaci mělo dostat více než 2,5 miliardy kusů nápojových plastových lahví a plechovek. Sníží se tak množství nevyužitého odpadu a také výrazně ubude odhozených plastových lahví i plechovek jak v přírodě, tak ve městech.

„Díky zálohování se nám podaří vysbírat až 90 % PET lahví a plechovek k recyklaci. Z petky bude zas petka, to znamená, že v nových obalech budou ty staré, ušetří se nové zdroje. Plechovka i PET lahev z recyklátu mají až o 80 % nižší uhlíkovou stopu než plechovka či PET lahev z panenského materiálu. Při výrobě PET lahve z recyklátu se ušetří až 79 % energie a při výrobě plechovky z recyklátu se spotřebuje až o 95 % méně energie. Zavedením zálohování splníme i naše evropské závazky, ale především ulevíme české přírodě, protože právě tyto obaly jsou jedněmi z nejčastěji ledabyle odhazovaných,“ přiblížil ministr Hladík a doplnil: „Řídím se myšlenkou, že nic není odpad. Zálohování je jenom jednou z výsečí cirkulárního hospodaření, které se vyvíjí a my musíme držet krok. Do budoucna budeme více a více materiálů separovat a recyklovat, jako příklad lze uvést textil.“

Ochrana přírodního bohatství

Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlášení CHKO Soutok (https://www.mzp.cz/cz/news_20230825_Pul-stoleti-ceka-Soutok-na-velkoplosnou-ochranu-Ministr-Hladik-dnes-odstartoval-proces-vyhlaseni-nove-CHKO) na jihu Moravy. Soutok řek Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve Střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk s prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR.

„Vím, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci. Uděláme proto vše, aby se zachovala do budoucna i pro příští generace. Zkušenosti z jiných chráněných oblastí ukazují, že udržitelný rozvoj regionu přináší benefity nejen přírodě, ale i místním lidem,“ konstatoval ministr Hladík při srpnové návštěvě oblasti. MŽP dále pracuje na vyhlášení CHKO Krušné hory a NP Křivoklátsko.

Další úspěchy resortu a práce na rok 2024:

Národní klimaticko-energetický plán – https://www.mzp.cz/cz/news_20231018_Vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan-Nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky

Komunitní energetika  nová výzva na zakládání energetických společenství – https://www.mzp.cz/cz/news_20231110_Startuje-nova-era-energetiky-MZP-podpori-zakladani-energetickych-komunit

Boj se světelným znečištěním – https://www.mzp.cz/cz/news_20230621-Jak-na-bezpecne-i-usporne-verejne-osvetleni-MZP-vydava-Prirucku-spravneho-osvetlovani

Operační program Spravedlivá transformace – https://www.mzp.cz/cz/news_20231115_Realizace-strategickych-projektu-v-uhelnych-regionech-se-blizi-Do-vyhlasene-vyzvy-se-zatim-prihlasilo-17-navrhu-prvni-z-nich-jiz-muze-cerpat-dotaci

Zkrotíme energii a energetické poradenství – https://zkrotimeenergie.cz/

Akční plány na boj s invazními druhy – https://www.mzp.cz/cz/news_20231009_Hnizdo-invazni-srsne-asijske-je-odstraneno

Novela zákona 114 – zákon o ochraně přírody a krajiny – zvýší se druhová ochrana – https://www.mzp.cz/cz/news_20230822_Zakon-lepe-ochrani-biotopy-ohrozenych-druhu-a-pomuze-i-opylovacumi stromořadí – https://www.mzp.cz/cz/news_20231031_Stromoradi-ve-mestech-maji-obrovskou-hodnotu-a-nezastupitelne-misto-Ministr-Hladik-chce-posilit-jejich-ochranu

Povinný sběr textilu – https://www.mzp.cz/cz/news_20231204_Povinny-sber-textilu-zacne-platit-od-roku-2025-Prvni-volbou-by-ale-mela-byt-cirkularni-druha-sance

Novela zákona o ovzduší

Začneme přispívat na výměny kotlů 3. emisní třídy

Rozvoj větrné energetiky

Zdroj: MŽP, ilustrační foto (lokalita Soutok) Naše voda – Nina Havlová

 

27.12.2023 14.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4