Výzvy vyplývající z plánu povodí a zprůchodnění říční sítě se prodlužují do 5. ledna 2018

Aktualizováno 24. července 2017 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

vyz

Výzvy č. 50 a 51 jsou prodlouženy do 5. ledna 2018. Jedná se o výzvy na opatření vyplývající z Plánů dílčích povodí a Koncepce zprůchodnění říční sítě. Informovala o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.

Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska, tak mají možnost podat žádost o podporu později

Výzva č. 50 je zaměřena na zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy vyplývající z koncepce způchodnění říční sítě ČR, výzva č. 51. je cílena na opatření vyplývající z plánů dílčích povodí [1].

Výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů, zejména obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících. Žadatelé mohou na projekty vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR a plánů dílčích povodí získat podporu až do výše 100 % způsobilých výdajů.

Alokace 50. výzvy je 150 mil. Kč, alokace 51. výzvy činí 500 mil. Kč. Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR [2]. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Poznámky:

[1] Konkrétně na vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků včetně odstranění dřívějších nevhodných úprav (např. opevnění dna a břehů nebo odstranění příčných překážek), obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť (např. budování přehrážek v uměle zbudovaných odvodňovacích kanálech), podporu přirozených korytotvorných procesů prostřednictvím podpůrných opatření umožňujících proces renaturace (pomístní zásahy do opevnění břehů, odstranění opevnění včetně odvozu a skládkovného apod.), migrační zprůchodnění příčných překážek na vodních tocích (odstranění umělých překážek, realizace rybích přechodů apod.), vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží jako krajinných prvků s ekologicko-stabilizační funkcí. Výstavbu či obnovu malých vodních nádrží, která vyplývá z plánů dílčích povodí, lze z 51. výzvy podpořit pouze jako součást projektu na revitalizaci vodního toku. Podmínkou je, že veškerá opatření v rámci 51. výzvy vyplývají z plánů dílčích povodí. Výstavbu či obnovu malých vodních nádrží bez revitalizace vodního toku lze podpořit v rámci kolových výzev č. 55 nebo 59.

Zdroj: AOPK, foto AOPK

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině