Jak je to s výpočtem cen vody podle platných předpisů

5. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sovak-graf-vh2016-12_ochrana-podzemni-vody_02

Rozsáhlý komentář ředitele Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřicha Vlasáka zejména k záměrům novely vodního zákona vyšel v posledním čísle měsíčníku Vodní hospodářství. Portál Naše voda přináší první ukázku z tohoto článku.

Připomeňme, že výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen. To znamená stanovení závazných pravidel pro tvorbu a sjednávání cen. Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Tato regulace je stanovena rozhodnutím (výměrem) a je spolu s podrobnostmi o tom, co nelze zahrnout do ceny, popsána v každoročně vydávaném Výměru zveřejněném Ministerstvem financí ČR v Cenovém věstníku. Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů se dělá podle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 271/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Do ceny pro vodné jsou zahrnuty poplatky za odebrané množství (surové) vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a do ceny pro stočné jsou zahrnuty poplatky za vypouštění odpadních vod. Dále jsou do ceny pro vodné a stočné zahrnuty odvody za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, daň z nemovitostí (objekty vodohospodářské infrastruktury), silniční daň, daň z přidané hodnoty (15 %) a samozřejmě dochází i ke zdanění příjmů resp. zisku podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V současné době představují výše zmíněné celkové odvody státu cca 41 % z celkové výše plateb za vodné a stočné, přičemž navrhovaná novela vodního zákona tuto hranici posouvala až na úroveň 45 %. Oproti tomu stanovení přiměřeného zisku vodárenských společností, zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu, je přesně specifikováno v cenovém výměru ministerstva financí.

Klíčovou otázkou zůstává, jaká část z vybraných plateb za vodné a stočné se vrací zpět do oprav a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel (pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen zaslat Ministerstvu zemědělství celkové vyúčtování, resp. porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za předchozí kalendářní rok. Z těchto hlášení vyplývá, že u 50 největších provozovatelů (podle množství vody fakturované) tvoří v rámci ceny pro vodné více než čtvrtinu nákladů prostředky na obnovu a v rámci ceny pro stočné je to více než třetina.

Celý článek na http://vodnihospodarstvi.cz/kvuli-ochrane-podzemni-vody/

Naše voda, graf: SOVAK ČR (Souhrnné ukazatele položek ve vyúčtování pro vodu odpadní za rok 2014 – skupina 50 – (v mil. Kč; %)).

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace