22. 9. 2020

22.6.2019 10.04, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Zástupci posázavských obcí diskutovali především o vodě

O rozšíření vodárenské soustavy v koridoru plánované dálnice D3, novinkách ve vodním zákonu, dotačních možnostech i cestovním ruchu hovořili tento týden účastníci shromáždění starostů v Týnci nad Sázavou. Informovala o tom PR manažerka Posázaví, o.p.s. Jaroslava Tůmová.

Akce, kterou pořádala právě společnost Posázaví o.p.s., se zúčastnila třicítka zástupců samospráv z regionu. Viktor Hrnčíř ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) přítomné informoval o aktivitách Středočeského kraje v přípravách výstavby vodovodního řadu v trase plánované dálnice D3 mezi Hostěradicemi a Novou Hospodou. Po odborné analýze je vybraná varianta v současnosti ve fázi projektování a přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Přivaděč by mohl zásobit vodou kolem 23 000 obyvatel. Investiční náklady na vybudování 61,2 km potrubí, čtyř vodojemů a devíti přečerpávacích stanic podle studie proveditelnosti z roku 2016 činily 613 milionů korun bez DPH, v současných cenách ale budou vyšší.

Trasa vodovodu by měla být navržena letos na podzim a pak se začne jednat s vlastníky dotčených pozemků. Jiří Frýba ze společnosti VRV řekl, že vodovodní přivaděč se připravuje jako veřejně prospěšná stavba, a to nezávisle na stavbě dálnice D3. Přivaděč má prioritu v rámci Středočeského kraje i České republiky, což si vyžádalo změnu příslušného zákona i přípravu odpovídajících dotačních titulů na stavbu a rekonstrukce vodovodních řadů ze strany Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, upozornil Jiří Frýba.

Nový přivaděč by pomohl například obci Václavice. Starosta Zdeněk Votruba uvedl, že v posledních letech mají problémy se zásobováním pitnou vodou. Vydatnost vlastních zdrojů nestačila a nevyřešily to ani nové vrty, protože voda z nich není kvalitní a je třeba vybudovat úpravnu. Problémy v blízké budoucnosti se dají podle starosty Pavla Hrušky očekávat i v Chrášťanech. „Nemáme společný vodovod, což omezuje rozvoj obce,“ upozornil. Stavbu přivaděče by uvítali i v Pohoří. „Máme dva lokální vrty, které ale nejsou na obecních pozemcích. Zhruba polovinu vody obyvatelé čerpají z vlastních studní,“ řekla místostarostka Jana Paulová. „Zdroje máme, je ale potřeba, aby se lidé naučili s vodou šetřit,“ apelovala starostka Chocerad Eva Bubnová.

Kateřina Hánová z VRV přítomné seznámila také s novinkami ve vodním zákoně vyvolanými vývojem klimatu. Informovala mimo jiné o Komisi pro sucho, o akumulaci dešťové vody v rámci veřejných budov nebo o dotačních možnostech. Připomněla také Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy, kterou od 1. března 2017 do 31. března 2019 realizovala společnost Posázaví o.p.s. s podporou Středočeského kraje, posázavských obcí a měst, Povodí Vltavy, státního podniku a Lesů České republiky, s. p. Studie se zaměřila na to, jak zvýšit retenci vody v povodí, jak umožnit její neškodný rozliv, zachytit povodňové průtoky v poldrech a ochránit intravilán. Zmapovala téměř 140 km vodních toků a jejich povodí, což představuje zhruba 66 000 hektarů, na nichž se nachází 83 obcí s asi 100 000 obyvateli. Navrhla 1 326 opatření za 2,2 miliardy Kč.

Manažerka Posázaví o.p.s. Marie Škvorová zástupce obcí seznámila s průběhem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví. Hovořila o alokacích i termínech výzev k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost. Z PRV a IROP zbývá rozdělit ještě dohromady 92,5 milionu korun. Manažerka vyzvala přítomné, aby s přípravou projektů neotáleli a také je dopředu konzultovali.

Václav Pošmurný zástupce samospráv seznámil s Informačním systémem pro regionální rozvoj, do nějž má Posázaví o.p.s. přístup, a který může obcím pomoci se shromážděním statistických údajů potřebných k přípravě projektů. Hovořil také o novinkách v cestovním ruchu v regionu, kdy je prioritou provázanost informačních databází kalendáře akcí a nastavení systému marketingových aktivit.

Zdroj a foto: Posázaví, o.p.s.

 

22.6.2019 10.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2