21. 5. 2019

Základní teze navrhovaného veřejného stavebního práva

Již v průběhu projednávání novely stavebního zákona se ukázala potřeba zásadnější úpravy celého veřejného stavebního práva v ČR. Připomíná to web obecniportal.cz s odkazem na sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o hlavních problémech zákona.

Státní správu na úseku stavebního práva vykonávají v přenesené působnosti orgány samosprávy. V takovém případě může v některých případech docházet ke stavu, kdy zájmy samospráv uplatňované v samostatné působnosti a veřejné zájmy hájené v přenesené působnosti, nejsou v rovnováze. S tím je spojen také v současné době stále častěji se vyskytující problém tzv. systémové podjatosti. Oddělením výkonu státní správy a samosprávy by došlo mj. k minimalizaci rizika vzniku systémové podjatosti. Souvisejícím problémem se jeví také velký počet samostatných obcí. Těch je v České republice v současné době přes 6 250, přičemž většina z nich má méně než 500 obyvatel. Všechny obce však mohou pro své území pořizovat územní plány. V této souvislosti bude zejména:

zhodnocena a prověřena opodstatněnost spojeného modelu výkonu veřejné správy, kdy státní správu vykonávají v území v přenesené působnosti orgány samosprávy, a v některých případech může docházet ke stavu, kdy zájmy samospráv uplatňované v samostatné působnosti a veřejné zájmy hájené v přenesené působnosti nejsou v rovnováze; oddělením výkonu by došlo např. k minimalizaci rizika tzv. systémové podjatosti, která se v poslední době objevuje velmi často;

zhodnocena možnost a účelnost úpravy územně správního členění státu, včetně případné redukce počtu samostatných obcí.

Jako významný problém se jeví velký počet dotčených orgánů a roztříštěnost jejich kompetencí, resp. také rozdílnost forem vyjadřování i závaznost jejich vyjádření. Právě díky vysokému počtu dotčených orgánů je při každé novele stavebního zákona nutné zasahovat do poměrně velkého počtu právních předpisů (viz Příloha: Seznam zákonů souvisejících s veřejným stavebním právem).

Z těchto důvodů proto bude nezbytné přehodnotit a prověřit

roztříštěnost působení dotčených orgánů na různých úrovních výkonu veřejné správy – obecní úřady všech stupňů, krajské úřady, ministerstva, SÚJB, újezdní úřad, Policie ČR, ČTÚ, Státní plavební úřad, SEI, Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa národních parků, Státní pozemkový úřad, Celní úřad;

důvodnost a oprávněnost ochrany konkrétních veřejných zájmů;

požadavky na součinnost dotčených orgánů a povolujících stavebních úřadů na bázi aktivního jednání směřujícího k dohodě nebo k vydání souhlasu s povolovanou stavbou;

působnosti dotčených orgánů, ať již k vydávání samostatných správních rozhodnutí, samostatných závazných stanovisek, stanovisek nebo vyjádření z hlediska důvodnosti a oprávněnosti příslušných veřejných zájmů. Jde o samostatnou obsáhlou analýzu, ze které by měly vyplynout návrhy na eliminaci nadbytečných působností;

opodstatněnost rozdílnosti forem vyjadřování – závazná stanoviska, stanoviska, správní rozhodnutí, vyjádření;

nezbytnost vydávání několika závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí v případě, kdy je působnost dotčených orgánů svěřena několika správním orgánům jednoho úřadu zajistit, aby zejména informace o chráněných zájmech byly poskytovány z jednoho místa (typicky ochrana přírody a krajiny);

požadavky na obsah závazných stanovisek dotčených orgánů – nejsou jen podmínky pro umístění, provedení a užívání individuálního záměru konkrétní podmínky, ale často pouze informace, které nemusí být jimi poskytovány ad hoc, ale mohou být součástí registru garantovaných vstupních informací pro povolovací řízení.

V posledních několika desítkách let doznal technologický pokrok zejména na poli výpočetní techniky velký progres. Nástup nových technologií, zejména digitalizace, byl sice zohledněn, zejména při tvorbě jednotlivých dokumentací, nebyl však dosud dostatečně zohledněn při procesech

projednávání a následné aplikaci (tedy zejména při rozhodování v území). Bude tedy zejména nezbytné prověřit:

veškerou dotčenou legislativu;

zohlednění nových technologií, zejména digitalizace, při tvorbě jednotlivých dokumentací, jejich projednávání i prezentaci ve vztahu ke všem jejich uživatelům;

možnost integrace informačních systémů veřejné správy a využití technologie B.I.M;

změnu pravidel vzdělávání úředníků v této oblasti;

finanční prostředky z důvodů zajištění dostatečného technického vybavení orgánů územního plánování a stavebních úřadů.

Zásadním problémem je nedostatek finančních prostředků na výkony rozhodnutí, finančních prostředků na platy úřadníků i na technické vybavení stavebních úřadů a úřadů územního plánování. V této oblasti bude tedy nezbytné:

prověřit možnosti lepšího finančního ohodnocení úředníků úřadů územního plánování a stavebních úřadů,

přehodnotit nastavení kvalifikačních požadavků a odborných předpokladů úředníků

provést analýzu možnosti modernizace a obnovy technického vybavení úřadů.

Celý dokument Základních tezí MMR k rekodifikaci veřejného stavebního práva najdete zde ke stažení.

Zdroj: www.obecniportal.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

18.10.2017 7.34, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2