20. 9. 2020

Začala modernizace úpravny vody Jirkov, přjde na 250 milionů

Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila v Jirkově rekonstrukci a modernizaci úpravny vody, jež je letos největší stavbou v regionu působnosti SVS. Celá akce přijde na více než 250 milionů korun. Oznámila to dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

„Rekonstruovaná úpravna vody bude sice mimo provoz, ale výpadek jejího výkonu bude v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, především z úpravny vody III. Mlýn. Její rekonstrukci již rovněž připravujeme a bude následovat po dokončení rekonstrukce úpravny vody Jirkov,“ řekl generální ředitel SVS Miroslav Harciník.

Úpravna vody Jirkov je určena především pro zásobování města Jirkov a jeho okolí. Jako součást Severočeské vodárenské soustavy je však schopna v případě výpadku jiného zdroje zvýšit svůj výkon a pokrýt deficit v soustavě. Odebírá surovou vodu z vodní nádrže Jirkov. Byla uvedena do provozu v roce 1967. Po úpravách a zkapacitnění v 70.-80. letech minulého století je její výkon 280 l/s.

V současnosti je úpravna vody technologicky zastaralá  a po 40 letech provozu značně opotřebená, proto vyžaduje celkovou rekonstrukci a modernizaci. S ohledem na vývoj spotřeby vody bude nominální výkon úpravny snížen na 150 l/s.

Projekt „Rekonstrukce úpravny vody Jirkov“ řeší rekonstrukci přívodního potrubí surové vody a doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, celkovou rekonstrukci stávající technologické linky úpravny vody včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství. Součástí je rovněž rekonstrukce akumulace upravené vody 2 x 1500 m3
a kalového hospodářství.

Vodovodní řad pro přívod surové vody z vodní nádrže Jirkov bude nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru 500 mm. Rekonstrukce úpravny vody proběhne v rámci areálu úpravny s využitím části stávajících objektů. Nově bude vystavěn sklad vápenného hydrátu, oxidu uhličitého a vyrovnávací nádrž pro kalové hospodářství. Odstraněny budou původní objekt vápenného hospodářství a vyrovnávací nádrže kalového hospodářství. Není totiž možné je využít, proto v jejich prostoru budou vystavěna nová zařízení úpravny vody. Původní akumulace 2 x 2000 m3 bude přestavěna na vyrovnávací nádrž kalového hospodářství. Dojde také k úpravě areálu, rekonstrukci příjezdové komunikace a zabezpečení celého objektu.

Původní nevyhovující stav likvidace odpadních vod bude změněn: V areálu vznikne oddílná kanalizace. Samostatně budou odváděny vody z kalového hospodářství  a splaškové odpadní vody, a to do městské kanalizace Jirkov s následným zpracováním na čistírně odpadních vod Jirkov (to je součástí samostatné investiční akce SVS, která byla dokončena před zahájením rekonstrukce ÚV). Druhým odpadem budou odváděny dešťové vody a vody z bezpečnostních přelivů. 

Po dobu rekonstrukce bude ÚV Jirkov odstavena z provozu. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen její roční zkušební provoz.

Investorem stavby v celkovém objemu 208.643.353 korun (bez 20% DPH) je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 127,5 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 10,6 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚV Jirkov“, které tvoří společnosti SMP CZ a. s. a BETVAR a. s. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 19. května 2011. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2011 a mají být dokončeny do prosince 2012.

 Zdroj: SVS

23.6.2011 8.06, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4