6. 7. 2020

Vojenský újezd Brdy bude definitivně Chráněnou krajinnou oblastí

Nařízením Vlády ČR, které vyšlo ve sbírce zákonů počátkem toho měsíce, se značná část území stávajícího vojenského újezdu Brdy stane Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO), a to od 1. ledna příštího roku.

Očekávané rozhodnutí, o kterém portál Naše voda již dříve informoval, přináší v uvedené oblasti celou řadu omezení v zájmu ochrany přírody a krajiny. Území CHKO bude rozčleněno na čtyři zóny s různým stupněm ochrany přírody. Uvedená omezení jsou rozepsána v § 5, jehož znění je následující:

(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody
a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,
b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,
c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,
d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,
e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,
f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,
g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,
h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,
i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo
j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).

(2) Na území III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody provádět činnosti, které mohou snížit hladinu povrchové či podzemní vody na rašeliništích, prameništích a v olšinách.

(3) Geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v chráněné krajinné oblasti nesmí narušit typický reliéf krajiny, její vodní režim a ekologickou stabilitu, významné geomorfologické útvary ani ostatní živé a neživé složky přírody.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

13.11.2015 8.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2