2. 7. 2020

Vodohospodářská politika – koncepce pro období 2011–2015

Ministerstvo zemědělství se od roku 2000 věnuje zpracování koncepčních záměrů a strategií pro vodní hospodářství ČR s cílem zabezpečit zlepšování a udržitelnost vodních zdrojů a jejich racionální využívání, které podmiňují jak celou ekonomiku, tak kvalitu života obyvatel.

 Obsah koncepcí ovšem neztratil tradiční a historicky podmíněný standard péče o vodní zdroje v ČR, které jsou závislé prakticky výhradně na atmosférických srážkách a tudíž snadno zranitelné klimatickými podmínkami, zejména extrémy (suchem, povodněmi).

Plnění cílů za období 2004–2010

Zvýšení počtu obyvatel připojených na veřejný vodovod na úroveň 91 % do konce roku 2010. 

Bylo splněno překročením více než 92 % obyvatelstva připojených na veřejné vodovody již v r. 2009.

 Výstavba chybějící infrastruktury (čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů) a zlepšení technologií čištění. 

V roce 2000 při vyjednávání o přijetí ČR do EU se zdálo období 10 let dostatečné k realizaci evropských směrnic. Skutečná výstavba se však protáhla stejně jako uvolňování finančních prostředků. Povinná výstavba se rozběhla, některé stavby však budou dokončeny s mírným skluzem. Ve více než 500 aglomeracích se daří infrastrukturu realizovat. Obtížný úkol je plněn a svědčí o tom nárůst počtu obyvatel (81,5 %) připojených na kanalizaci s přiměřeným čištěním a zvýšení počtu ČOV o 1271 v mezidobí 2000–2009. Zejména došlo k zlepšení jakosti našich vodních toků.

Výstavba kanalizačních systémů a čištění odpadních vod v malých sídlech pod 2000 EO.

Tam, kde není kanalizace zakončena ČOV, přetrvává ještě řada výjimek, které je třeba řešit. Podpora malým obcím šla z programů MZem, zatímco podpory z OP MŽP byly striktně soustředěny na aglomerace nad 2000 EO. V dalším období je třeba podpory orientovat zejména na malé aglomerace venkova. Podíl znečištění z těchto aglomerací na zátěži vodních zdrojů však nepřekračuje několik málo procent a navíc je řešení třeba velmi pečlivě ekonomicky posoudit.

Zkvalitnění technologie úpravy vody a zlepšování jakosti povrchové vody určené pro odběr pitné vody.

 Tento cíl je úspěšně plněn, o čemž svědčí údaje v informačním systému PIVO (“pitná voda”) provozovaném Státním zdravotním ústavem.

Motivace a podpora integrace municipálních vlastníků vodohospodářské infrastruktury

Integrace se nedaří a je třeba se problémem zabývat v dalším období, projevují se spíše odstředivé tendence.

Zefektivnění činnosti státní správy a zkvalitňování právních předpisů

Novelizace legislativy proběhla, ale praxe žádá další změny, které se stanou předmětem koncepce 2011–2015.

Vytvoření Koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Záměr byl splněn a Plán hlavních povodí i Plány oblastí povodí svojí integritou přesahují nároky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES

Vytváření a podpora finančních zdrojů pro rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Zatímco finanční zdroje na investiční výstavbu se dařilo zajistit jak na národní úrovni, tak s využitím fondů ES, finanční zdroje na obnovu představují i nadále problém.

Zřízení institutu pro uplatnění regulace a kontroly s cílem zabezpečit veřejný zájem v oblasti vodohospodářských služeb oboru vodovodů a kanalizací

Institut pro regulace nebyl založen, nicméně určité posílení stávajících regulačních mechanismů se začalo odvíjet od průběžného publikování cen za vodohospodářské služby v provázání s údaji o majetkoprávní evidenci.

Zdokonalení systémů zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvem za mimořádných okolností (následkem přírodních katastrof nebo krizových situací)

Tento záměr je zajištěn aktivitou a povinnostmi provozovatelů, jak svědčí řešení pro sérii povodňových situací, které zasáhly vodní zdroje a vodohospodářskou infrastrukturu v různých regionech.

Koncepční záměry pro období 2011–2015

Pokračování v dotační podpoře investic pro výstavbu infrastruktury kanalizací a čistíren odpadních vod dokončení kolaudací staveb ke splnění požadavků směrnice 91/271/EHS (tedy odkanalizování obcí nad 2000 EO s příslušným čištěním odpadních splaškových vod) s využitím stávajícího dotačního programu orientace na aglomerace s počtem ekvivalentních obyvatel pod 2000 – a to nejen v Programu rozvoje venkova, ale i v pokračování Programu na podporu výstavby infrastruktury vodovodů a kanalizací III. zpracování dokumentace k pokračování investičního Programu na podporu výstavby infrastruktury vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství se zajištěním dostatečných finančních zdrojů podpora výstavby veřejných vodovodů v místech, kde jsou dosud obyvatelé odkázáni na privátní zdroje vody anebo nedostatečné vodní zdroje.

Zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů pro vodárenství pro případ následků změny klimatu zpracování očekávaného výhledu potřeb vodárenských vodních zdrojů v perspektivě r. 2030 a podpořit připojení obyvatel na dostatečné a udržitelné vodní zdroje promítnout nároky na potřeby vodních zdrojů pro vodárenství do II. etapy Plánů v oblastech povodí v návaznosti na možnosti pokrytí vodárenských odběrů z vodních zdrojů ČR upravovat a racionalizovat PRVKUKy prověřit možnosti úspor spotřeby vody omezením úniků ve vodovodních sítích v relaci k dostupným vodním zdrojům a k racionálním nákladům podpořit hájení lokalit vhodných k akumulaci vod pro vodárenství výstavbou nádrží v případě nedostatečnosti vodních zdrojů následkem hydrologického sucha

Zajištění dostatku finančních zdrojů pro vodní hospodářství ČR (zabezpečení zdrojů před následky hydrologických extrémů) přehodnocení úrovně plateb a poplatků za odběry povrchových a podzemních vod přehodnocení stávajícího rozdělení získávaných výnosů z poplatků za odběry podzemních vod pro příjemce ověřit možnosti zavedení nových zpoplatnění za užívání vodních zdrojů a nakládání s vodami včetně uplatnění plateb za činnosti v krajině, které souvisejí s vodním režimem (zejména zvýšení plateb za odnětí půdy)

Problematika financování a zajištění udržitelnosti infrastruktury vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod náležitou obnovou a údržbou existujícího majetku prověření návratnosti v ekonomice vodohospodářských služeb dle Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES) rozpracování modelů přijatelného financování obnovy infrastruktury z plateb uživatelů uplatnění základních premis návratnosti vodohospodářských služeb: “Uživatel platí” a “Znečišťovatel platí” příprava metodického pokynu pro tzv. “diferenciované stočné” pro plné využití principu “Znečišťovatel platí” vytvořit rámcové normativy nákladů a výnosů pro různé skupiny majetku a různé organizační struktury poskytovatelů

Zkvalitnění stávající legislativy a metodik významných pro obor vodovodů a kanalizací racionální podmínky pro uplatňování tzv. kombinovaného hodnocení jakosti vod novela zákona o vodovodech a kanalizacích ke zlepšení jeho praktické a jednoznačné využitelnosti zvýšit zájem provozovatelů a vlastníků infrastruktury na doplňování databáze centrální majetkové a provozní evidence zavést zvýšené nároky na kvalifikaci provozovatelů vodovodů a kanalizací vč. průběžného vzdělávání omezit administrativní náročnost provozování informačního systému vodovodů a kanalizací na bázi elektronické podoby

Posilování komunikace hlavních subjektů v oboru vodovodů a kanalizací: vlastník – provozovatel – uživatel aktivněji reagovat v plánech rozvoje a provozování infrastruktury na sdružování subjektů vlastnických i provozovatelských na základě ekonomických nástrojů bez podstatných nárůstů ceny za služby pro obyvatele omezovat další rozpad (rozmělnění) vlastníků a provozovatelů vhodnými stimuly v dotačních titulech a v podmínkách na správu či provozování majetku účinněji zapojit státní správu vodního hospodářství do posilování uvedené komunikace využívat komunikaci hlavních subjektů k úpravě cen za služby na základě lokálních podmínek a sociálních možností podporovat v politice resortu zemědělství využití kalů z čistíren odpadních vod využívat poznatky z výkonu vrchního dozoru v oboru vodovodů a kanalizací kontrolou vlastníků a provozovatelů (eliminovat nejčastější přestupky)

Uvedené hlavní zásady budou v textu připravované Koncepce vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství na období 2011–2015 podrobněji rozpracovány, doplněny časovým harmonogramem a podrobeny diskusi s dotčenými subjekty se záměrem cíle postupně prosadit v období do roku 2015.

Uvedený článek byl publikován v časopise SOVAK č. 1/2011, text byl redakčně krácen.

Autor: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR

URL| http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6478124

16.3.2011 9.43, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31