15. 10. 2019

VODÁRENSKÁ slaví již 20 let od svého vzniku

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (VAS) vznikla na základě odsouhlaseného privatizačního projektu bývalého státního podniku Jihomoravských vodovodů a kanalizací k 1. 12. 1993.  Od 21. 12. 2012 je jediným akcionářem VAS Svaz VKMO s. r. o. V tyto dny slaví společnost 20. výročí svého vzniku. Společnost to připomněla na svém webu.

VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vodohospodářský majetek, který společnost provozuje, je ve vlastnictví dobrovolných svazků měst a obcí, ale také měst, městysů či obcí. Zkušení specialisté společnosti se podílí na odborné přípravě a následné realizaci projektů řešících problematiku úpravy vody a odvádění odpadních vod dotovaných z fondů EU nebo z vlastních zdrojů, které realizují vlastníci vodohospodářské infrastruktury.

VAS zásobuje téměř 537 tisíc obyvatel pitnou vodou. K dlouhodobým cílům společnosti patří spokojenost jejich zákazníků – odběratelů, zejména v kvalitě poskytovaných služeb, komunikaci a informovanosti. Společnost také usiluje o expanzi do dalších regionů, a to na základě účasti v koncesních řízeních na provozování nově budované infrastruktury. Od roku 2011, kdy jsou zejména u projektů spolufinancovaných Operačním programem životní prostředí vyhlašována koncesní řízení, se jich VAS úspěšně účastní.

Společnost kromě své hlavní činnosti nabízí i další služby, např.:

Prohlídky a opravy kanalizace (čištění kanalizace, frézování kořenů a nánosů, prohlídky TV kamerou včetně videozáznamu atd,)

Chemické a mikrobiologické analýzy (rozbory pitné, užitkové a odpadní vody, kalů a odpadů atd.)

Příprava staveb (projektovou dokumentaci ve všech stupních – kanalizace, přečerpávací stanice, ČOV, vodovody, vodojemy, přípojky, pasporty vodovodů a kanalizací atd.)

Měření průtoků a hladin (monitorování kvality a kvantity odpadních vod, měření balastních vod, úřední měření průtoků – autorizace)

Uplatňování mobilních aplikací (systém evidence odběrných míst s využitím tabletů atd.)

Provozovaná infrastruktura ve srovnání s největšími tuzemskými společnostmi

VAS zaujímá dlouhodobě významnou pozici mezi pěti největšími vodárenskými společnostmi v České republice. Tuto skutečnost dokazují následující aktuální přehledy:

Porovnání technicko-provozních parametrů u největších vodárenských společností  – data za rok 2012

PVK SevčVaK SmVaK VAS ČEVAK BVK OVaK
VODOVODY:
počet zásob.obyvatel tis.obyv. 1 243 1 133 732 537 518 409 306
délka prov.vodov.sítě km 3 541 9 392 4 986 4 886 4 508 1 372 1 039
faktur.objem pit.vod mil.m3/rok 78 55 36 22 23 25 16
KANALIZACE:
počet obyv.napoj. na kanal. tis.obyv. 1 224 925 534 426 461 400 289
délka prov.kanal.sítě km 3 598 4 162 1 680 2 364 2 624 1 196 854
faktur.objem odpad.vod mil.m3/rok 71 43 25 17 30 25 16

Poznámka – data o společnostech jsou čerpána z publikované ročenky SOVAK 2013

Vysvětlivka zkratek: PVK – Pražské VaK, SevčVaK – Severočeské VaK, SmVaK – Severomoravské VaK, ČEVAK – VaK České Budějovice, BVK – Brněnské VaK, OVaK – Ostravské VaK

Vývoj počtu obyvatel připojených na provozované vodovody a kanalizace

Je patrný zejména dynamický nárůst počtu obyvatel napojených na kanalizace s koncovou ČOV (v době vzniku VAS byly čištěny odpadní vody jen od cca 73 % obyvatel připojených na kanalizaci, zatímco aktuálně je to již cca 93 % obyvatel, což je způsobeno cíleným směřováním investičních prostředků vlastníků infrastruktury do výstavby ČOV).

Vývoj provozovaných délek vodovodů a kanalizací

Nastal rovněž dynamický nárůst délek kanalizací ve srovnání s vodovody (v době vzniku VAS činil podíl provozovaných délek kanalizací jen necelých cca 30 % ve srovnání s vodovody, zatímco aktuálně již dosahuje tento podíl cca 48 %). Provozované délky infrastruktury nekorelují s počtem připojených obyvatel, jedná se o vývojový trend zejména v důsledku výstavby dlouhých přivaděčů pitných i odpadních vod z malých obcí na stávající rozhodující infrastrukturní systémy (v počátečních letech připadalo na jednoho připojeného obyvatele jen asi 7 m vodovodní a 3 m kanalizační sítě, zatímco aktuálně připadá na jednoho obyvatele již cca 9 m vodovodu a cca 6 m kanalizace).

Význam a postavení firmy v rámci oboru

VAS je držitelem platného certifikátu potvrzujícího zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005. VAS disponuje jednotným Osvědčením o akreditaci laboratoří a zajišťuje formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře k provedení konkrétní služby na všech svých regionálních pracovištích shodně. V květnu 2013 VAS akreditovala unikátní systém mobilních aplikací pro využití v praxi u činnosti laboratoří a inspekce kanalizace při evidenci odběrných míst, především pro využití při identifikaci odběrných míst, rovněž však také při provádění kamerových prohlídkách kanalizací a šachet.

Zdroj a foto: VAS

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2013 5.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NANOFILTRAČNÍ STANICE DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍNANOFILTRAČNÍ STANICE DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1