1. 6. 2020

Usnesení Rady Asociace krajů České republiky ke koridoru D-O-L

Propojení tří moří, tedy vodní koridor Dunaj-Odra-Labe podporuje mimo jiné Asociace krajů České republiky. Oficiální podporu projektu vyslovili představitelé krajů zhruba před měsícem. Vypovídá o tom následující dokument.

Podpora přípravy a postupné realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí

informaci předsedy Rady AKČR JUDr. Michala Haška o stavu přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (dále jen „ D-O-L”) a o postupu Ministerstva dopravy ČR  při jeho přípravě a při projednávání zařazení tohoto projektu do nového návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T,

II. konstatuje, že

a) řada hejtmanů se opakovaně vyjádřila kladně k územní ochraně vodního koridoru D -O -L, jakož i k jeho postupné realizaci,

b) sama příprava pokračuje liknavě, čehož důsledkem je absence základních dokumentů, které by usnadňovaly jednání na národní i mezinárodní úrovni, jakož i na půdě EU,

c) příprava není důsledně koordinována s dalšími investičními záměry, například s protipovodňovou ochranou území,

d) postup přípravy je navíc aktuálně ohrožen nesystémovým návrhem na zrušení investorské organizační složky státu Ředitelství vodních cest ČR

e) nikoli dostatečně důsledně a iniciativně jsou vedena jednání s partnerskými státy, která byla uložena ministru dopravy vládou usneseními č. 929/2009, č.49/2011 a č. 155/2012, neexistuje efektivní koordinace postojů na půdě EU, a to zejména s Polskem a Slovenskem,

f) jednání Ministerstva dopravy s orgány EK vedla k vyřazení vodního koridoru D-O-L z nového návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T,

III. pověřuje

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška vyvolat v nejbližší možné době jednání s ministrem dopravy ve věci vodního koridoru D-O-L,

IV. stanovuje dosažení těchto hlavních cílů jednání s ministrem dopravy:

a) zrychlení a zefektivnění přípravy vodního koridoru D-O-L, [20]

b) pro úsporu veřejných prostředků lepší koordinaci investičních akcí vodohospodářského typu, zejména pak projekty vodocestné s projekty protipovodňové ochrany,

c) vynaložení veškerého úsilí na zachování, nebo urychlené znovuzařazení vodního koridoru D-O-L do systému TEN-T a stanovení konkrétních kroků k tomuto cíli,

d) intenzívnější koordinaci s partnerskými státy na úrovni bilaterální, multilaterální (např. V4) a na půdě EU,

e) zachování investorské organizace Ředitelství vodních cest ČR,

V. vyzývá

členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích, kterých se týká projekt vodního koridoru D-O-L a další vodocestné projekty, zvážili zpracování analýz se zaměřením na vyhodnocení:

– krátkodobých i dlouhodobých přínosů realizace projektu vodního koridoru D-O-L pro zaměstnanost,

– přínosů nákladní vodní dopravy rozvoj průmyslových a zemědělských podniků a z toho vyplývající zaměstnanost,

– přínosů rekreační plavby na atraktivitu regionů a zaměstnanost,

– možnosti účelné kombinace vodocestných projektů s projekty protipovodňové ochrany,

– možnosti přečerpávání dunajské vody vodním koridorem D-O-L do vodohospodářsky deficitních oblastí, zejména na jižní Moravě

– eliminaci možných konfliktů výstavby se zájmy ochrany životního prostředí, a to s využitím znalostí situace v konkrétních lokalitách s možností optimalizace trasy vedení vodního koridoru D-O-L,

VI. žádá

členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích, kterých se týká projekt vodního koridoru D-O-L a další vodocestné projekty, jmenovali konkrétního koordinátora pro styk s investorem a dalšími zainteresovanými orgány.

JUDr. Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů ČR

24.5.2013 8.52, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5