17. 11. 2019

SVS zahajuje tři investiční akce na obnovu vodohospodářské infrastruktury

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Teplicích, v Luční ulici, v Bohušovicích nad Ohří, v ulici Lípová a v Hrádku nad Nisou, v ulicích Zlatá výšina a Jílová jsou tři další investiční akce, které zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Teplicích, Luční ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 124 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 108 metrů, pro cca. 50 napojených obyvatel. Stavba je koordinována se související investicí města Teplice na rekonstrukci povrchu komunikace včetně spodní stavby komunikace. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1965. Řad je již dožilý a inkrustovaný. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z betonu průměru DN 300 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu – je popraskané, s vysokou korozí, deformované, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí kanalizace ve stávající trase nahrazeno novým potrubím v délce 108 metrů, za použití kameninových trub průměru DN 300. Pro vodovod bude použito litinové potrubí průměru DN 80 v délce 124 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískové lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Zároveň dojde k výměně 2 ks revizních šachet. Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. dubna 2018.

V ulici Lípová v Bohušovicích nad Ohří se nachází vodovodní řad z roku 1969, tvořený úseky potrubí z azbestocementu průměru 80 až 100 mm a úsekem z polyetylenu průměru 63 mm. Řad je již dožilý a poruchový. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace, je tvořena z betonu o průměru 600 mm, a do provozu byla uvedena v roce 1974. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, kaverny, zčásti je stoka zdeformovaná. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekontrukci kanalizace v délce 179 m a vodovodu v délce 174 m. V rámci investiční akce SVS bude v dané ulici vyměněna stoka v celkové délce 179 metrů za použití kameninového potrubí, a to od ulice Havlíčkova po Žižkovu ulici. V souběhu se stokou bude vyměněn i stávající vodovod. Pro rekonstrukci bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 174 metrů (úsek HDPE d90 v délky 117 m a úsek HDPE d110 v délce 57 m). Pokládka potrubí bude provedena do otevřeného zapaženého výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v celkovém počtu cca 21 ks. Rekonstruované vodovodní řady budou odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. července 2018.  Při této stavbě dojde ke koordinaci při úpravě asfaltových povrchů s městem Bohušovice nad Ohří. Město plánuje provést v celé šíři komunikace nový asfaltový povrch včetně všech konstrukčních vrstev.

V Hrádku nad Nisou, v ulicích Zlatá výšina a Jílová, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů. V ulici Zlatá výšina se nachází vodovodní řad z PVC průměru 90 mm, uvedený do provozu v roce 1985. Potrubí je z nekvalitního materiálu, často praská. V ulici Jílová se nachází vodovod z oceli průměru 70 mm, který pochází z roku 1900. Řad je zastaralý, inkrustovaný a zkorodovaný, a zároveň je již kapacitně a technicky nevhodný pro další nová napojení. V ulici Zlatá výšina se nachází betonová kanalizační stoka průměru 200 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí je popraskané, chybějí části stěn, je silně zkorodované a má netěsné spoje. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů.

V rámci rekonstrukce bude vyměněn vodovodní řad z potrubí HDPE DN 80 (vysokohustotní polyetylen průměru 80 mm) v délce 138 metrů (řad „1“) v ulici Jílová a HDPE DN 80 v délce 112 m (řad „2“) v ulici Zlatá výšina. Součástí rekonstrukce řadu je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci stoky v ulici Zlatá výšina. Stoka je navržena z kameninového potrubí průměru 250 mm v délce 177 m a propoj z kameninového potrubí průměru 250 mm v délce 9,5 m. Součástí akce je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení všech přípojek a stok z okolních ulic. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. března 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 6. července 2018.

Naše voda, plánek lokality (Teplice) SVS

22.3.2018 3.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ETIOPIE - VODA PRO AFRIKUETIOPIE - VODA PRO AFRIKU
NADAČNÍ FOND VEOLIA

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1