17. 8. 2019

28.3.2019 5.54, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje dvě velké investiční akce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede  ve Velkých Hamrech na Jablonecku kompletní rekonstrukci vodojemu Mariánka a mezi obcemi Michalovice a Libochovany vymění úsek starého ocelového přivaděče za nový. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Vodojem Mariánka slouží k zásobení obyvatel před spotřebištěm, prostřednictvím kterého vtokem do vodojemu snižuje nadměrný přetlak v přívodním řadu na hodnotu přetlaku potřebnou ve spotřebišti odpovídající výšce hladiny vody ve vodojemu. Stavební i technologické prvky vodojemu vykazují vysoký stupeň opotřebení a nutnost výměny. Stropní panely jsou napadené rozsáhlou korozí výztuže, včetně té hlavní nosné. V poměrně špatném stavu je také krytina, která je značně prorostlá mechem. Fasáda objektu je narušena sítí trhlin, většina trubního a armaturního vystrojení je ve špatném technickém stavu zejména z důvodu koroze.

U nadzemní části bude provedeno zateplení objektu s novou fasádou, dále dojde k výměně střešní krytiny s delší životností. Přesypaná akumulační nádrž bude ze dvou stran ohraničena opěrnou zdí z palisád. U přerušovací komory bude vyměněna stropní betonová deska. Bude provedena sanace betonových konstrukcí, částečná obnova zámečnických konstrukcí z kompozitních materiálů. Dojde k výměně instalace technologie za materiál ocel třídy 17, jakosti 1.4301 dle normy EN 10088-1. Po dobu rekonstrukce bude využíváno k zásobování obyvatel propojení přívodního a odběrného potrubí s redukčním ventilem. Během realizace stavby dojde pouze ke krátkodobým odstávkám, o kterých budou obyvatelé v předstihu informováni.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. března 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 25. července 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Stávající vodovodní přivaděč mezi vodojemem (VDJ) Michalovice a armaturní šachtou (AŠ) Libochovany na pravém břehu Labe je tvořen potrubím z oceli DN 900 a DN 800. Tento přívodní řad byl uveden do provozu v roce 1972. Materiál je již na hranici životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení (koroze, zeslabení materiálu), kvůli kterému dochází k častým haváriím a poruchám. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Rekonstruovaný úsek je veden z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem a slouží k zásobování krajského města. Stavba je navržena jako rekonstrukce stávajícího přivaděče výměnou starého ocelového potrubí DN 800 a DN 900 za nové potrubí z tvárné litiny DN 600. Staré potrubí bude rozřezáno a odvezeno. Výměna potrubí bude řešena pokládkou do výkopu, počítá se s kompletní výměnou podsypu a obsypu potrubí. Rekonstruovaný přivaděč bude řešen tak, aby bylo možné vždy odstavit jednotlivé úseky s možností zásobení spotřebišť na něm napojených. Po dobu rekonstrukce bude zajištěno alternativní zásobení pitnou vodou. Jednotlivé úseky přivaděče jsou:

VDJ Michalovice / ČS Kamýk

ČS Kamýk / AŠ Řepnice

AŠ Řepnice / AŠ Libochovany

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena přípravnými pracemi, v těchto dnech probíhá vymýcení náletových dřevin. Mýcení a kácení bude prováděno postupně v předpokládaných úsecích daného roku. Vlastní práce na přivaděči jsou plánovány na začátek června 2019. Plánované ukončení stavby je v červnu 2021. Jedná se o druhou největší letos zahajovanou stavbu. Náklady na její realizaci budou v ceně téměř 134 mil. Kč (bez DPH), na rok 2019 připadne cca 15 mil. Kč.

SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách (vodojem Marjánka): http://mapa.dopravniinfo.cz

 

28.3.2019 5.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1