7. 8. 2020

SOVAK má zásadní výhrady k legislativě odpadních vod

Stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) k návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

SOVAK ČR vydal k uvedenému návrhu následující stanovisko:

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také jejich výrobce. Za naprosto neakceptovatelné pokládáme absenci jakékoliv komunikace ze strany předkladatele s výše uvedenými dotčenými stranami, která je nezbytná pro určení akceptovatelných úrovní vypouštěného znečištění. Požadujeme svázání předložení  NV s připravenou novelizací nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které upravuje podmínky vypouštění odpadních vod do vod povrchových, neboť pouze tehdy bude možné zajistit soulad mezi definovanými požadavky (zejména u ukazatele celkový dusík). Na rozdíl od předkladatele jsme toho názoru, že předložený návrh NV ovlivní podmínky podnikatelského prostředí v tomto oboru v ČR negativně.

Jako zdůvodnění tohoto stanoviska zároveň předkládáme upozornění na následující věcné nesrovnalosti v předloženém návrhu, které dle našeho názoru jsou překážkou dalšího projednávání NV:

Věcně nejzásadnějším problémem předloženého materiálu je zavedení požadavku na účinnost v parametru Ncelk, který doposud nebyl limitován. V odůvodnění návrhu NV se vyskytuje chyba v celém textu, kde je uváděno, že limity pro Ncelkjsou zmírněny.Naopak, tyto limity jsou nově zaváděny namísto limitů pro Namon. Dosahování limitů pro Ncelk na domovních ČOV s kapacitou do 50 EO považujeme za de facto nemožné. Stanovená úroveň je na hodnotách BAT limitů pro ČOV v kategorii 100 000 EO v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. U těchto ČOV je zajištěna jak potřebná rovnoměrnost nátoku, kvalita instrumentace i obsluhy a z důvodu nedostatečného poměru BSK5/Ncelk je často dosahování redukce ukazatele Ncelk až dávkováním externího substrátu. V návrhu NV navíc není ani zohledněna problematika nitrifikace v zimním období.

V odůvodnění návrhu jsou uvedeny v podstatě pouze pozitivní dopady předloženého NV. Je však zcela opomenut zásadní dopad nového zavedení požadavku na účinnost odstranění parametru Ncelk na výrobce domovních ČOV z důvodů nutnosti absolvování nových certifikací a absolvování nových zkoušek účinnosti rozšířených o doměření nově požadovaného parametru. Tyto náklady budou výrobci následně přenášet i na konečné uživatele, s čímž se samozřejmě zvýší cena výrobků a u menších firem mohou být náklady na novou certifikaci dokonce likvidační.

Podle §3 odst. 3 návrhu NV budou mikrobiologické limity stanovovány v případě, že osoby s odbornou způsobilostí budou toto požadovat z důvodu ochrany podzemních vod. Nejsou však stanovena žádná podrobnější kritéria tohoto posouzení.Bude tak docházet k nejednotnému výkladu a nejednotnému stanovování této povinnosti.

V odůvodnění je uváděno, že parametr celkový fosfor není pro vypouštění do vod podzemních problematický a že budou stanoveny takové limity, aby nebylo nutno dávkovat koagulant. Tento názor však není doložen praktickými výsledky realizovaných ČOV. Při požadavku na účinnost 50 % tak zůstává nutnost i nadále realizovat dávkování koagulantů, které patří mezi nebezpečné látky a tedy z pohledu skladování a dávkování představují (obdobně jako je tomu u řady externích substrátů) pro vlastníka ČOV velký problém.

Z výše uvedených věcných připomínek, které jsou pouze reprezentativním výčtem, vyplývá, že návrh NV má zásadní negativní dopady jak na provozovatele, tak na výrobce ČOV s vypouštěním do vod podzemních a tyto dopady byly předkladatelem vyhodnoceny pouze zcela formálně a postrádáme vyhodnocení toho, jak v současnosti ČOV plní požadavky stávající regulace. Je třeba upozornit také na to, že současný text nařízení vlády č. 416/2010 Sb. pochází z roku 2010 a jedná se tak o zásadní zpřísnění limitů v krátkém časovém intervalu. Dále by mělo být vyhodnoceno, zda existují na trhu ČOV, které v dané velikostní kategorii navržené požadavky splňují. Do doby odstranění těchto věcných vad a doplnění analýzy dopadů nepovažujeme za vhodné pokračovat u tohoto návrhu NV v legislativním procesu. Požadujeme bezodkladně ze strany předkladatele zahájit diskusi s odbornými asociacemi, které reprezentují vlastníky, provozovatele i výrobce dotčených ČOV. Vzhledem k výše uvedenému a ke značné tematické podobnosti tak požadujeme odložit projednávání návrhu NV a spojit s projednáváním připravované novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde také ještě nebyla přes sliby vedení Ministerstva životního prostředí diskuse zahájena.

Ing. František Barák, v. r.
předseda představenstva SOVAK ČR

Za technickou stránku stanoviska odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, Ing. Martin Srb

Ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

14.4.2015 8.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6