13. 7. 2020

SOVAK ČR k měření jiných druhů vod než je voda pitná

S postupným rozvojem využívání jiných druhů vod než je voda pitná (srážkové vody, šedé vody), ať již v průmyslu, či domácnostech, vzniká stále častěji potřeba jejich přesného měření. Připomíná to na svých stránkách Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Příkladem může být dotační titul SFŽP ČR Dešťovka, který počítá s využíváním srážkových vod v domácnostech. V těchto případech ale nelze pro řádnou fakturaci stočného využít pouze standardně vodoměrem naměřené množství dodané pitné vody. Jednou z možností výpočtu stočného je měřit buď celkový objem vypouštěných odpadních vod, či pouze nový zdroj vody využívaný zákazníkem.

Z těchto důvodů SOVAK ČR i jako financující subjekt na poli technické standardizace ve vodohospodářském oboru uspořádal v říjnu tohoto roku kulatý stůl se zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého metrologického institutu (ČMI) zaměřenou na otázky spojené s měřením jiných druhů vod než je voda pitná. Z jednání vyplynula nutnost určit měřidla, která mají odpovídající schválení typu na jiné druhy vod než je voda pitná. Již dnes musí ale vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury sdružení v SOVAK ČR upravovat smlouvy o dodávkách vody a odkanalizování v oblasti měření a způsobu fakturace při odkanalizování těchto vod. Zástupce ÚNMZ informoval o přípravě nové vyhlášky věnované seznamu stanovených měřidel a ověřování těchto měřidel. K 1. 1. 2020 by měl být přijat nový zákon o metrologii včetně nových prováděcích vyhlášek. Odpadní vody lze však již v současné době i při absenci stanovených měřidel pro tuto oblast měřit indukčními průtokoměry. Bohužel taková měřidla se běžně používají až od dimenze cca 65 mm a výše s relativně vysokými pořizovacími cenami. K dispozici jsou i ultrazvukové a indukční vodoměry menších dimenzí v nižší cenové úrovni (cca 3 000 Kč umožňující i dálkový odečet), ale tyto v současnosti nemají schválení typu pro vodu jinou než je voda pitná; tj. nelze je v předmětných případech užít v režimu stanovených měřidel.

Oblast měření jiných druhů vod než jsou vody pitné, pro účely stanovení stočného, tak není možné cca do roku 2020 řešit plně v režimu stanovených měřidel. ÚNMZ a ČMI podporují co nejrychlejší zakotvení tématu do nové metrologické legislativy. SOVAK ČR se bude aktivním způsobem spolupodílet na metodickém doplnění takovéto snahy (mimo jiné např. při řízení normotvorných úkolů zaměřených na řešení dané problematiky). Zúčastněné strany konstatovaly zásadní přínos trvalého dohledu nad vlastním měřením prostřednictvím Smart Meteringu, resp. on-line dálkových odečtů, a shodli se na podpoře zakotvení tohoto tématu do technických a právních předpisů.

Pro aktuálně realizovaná řešení při požadavku osazování měřidel na zdroje jiných vod než je voda pitná, které jsou návazně odkanalizovány, je konstatována možnost použití pracovních měřidel nestanovených, u nichž se metrologická návaznost zajišťuje aktem posouzení funkční způsobilosti měřicího systému, jehož nedílnou součástí je úřední měření, případně kalibrace měřidla. Obecně pak platí, že i tato měřidla podléhají metrologické kontrole podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 505/90 Sb.)

Zdroj: www.sovak.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

24.11.2017 9.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2