Revitalizace zahrnovala jak zvýšení kapacity koryta toku a jeho úpravy, tak okolní vegetace a související přeložky inženýrských sítí.

„Nejen že se díky revitalizaci zlepšila vodohospodářská funkce Rokytky, ale zároveň tok, který navazuje v tomto úseku na přírodní rezervaci Mýto, získal podobu, jakou si zaslouží,“uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V korytě toku byla původní betonová opevnění břehů nahrazena kamennou rovnaninou případně kamennou dlažbou. Dalším zásadním zásahem bylo nahrazení původního mostu před úřadem městské části, který tvořil překážku pro průtok při zvýšené hladině, novým průtočným mostem.

V případě výskytu povodňové situace bude díky těmto opatřením zajištěn příznivější průběh odtoku velké vody. Revitalizace pak z pohledu ochrany přírody a krajiny přispěje k posílení ekologické stability oblasti toku Rokytky, jež je součástí zvláště chráněného území.

Naše voda, foto: magistrát hl.m.Prahy