18. 9. 2020

Rekapitulace aktivit Povodí Moravy za 20 let od povodní 1997

V průběhu dvaceti od průchodu nejničivější povodně na Moravě došlo na stovkách míst v územní působnosti Povodí Moravy k výstavbě opatření, která mají za cíl ochránit životy a majetek občanů před ničivou silou povodní. Připomněl to dnes mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Další opatření pak jsou podle mluvčího připravována – jedna z nejzásadnějších stavebních akcí, výstavba II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce, bude například zahájena letos na podzim. Katastrofální povodeň v červenci roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která s sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe

povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami

denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní)

nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4. – 8. 7. 1997

řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m

zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2

šířka rozlivů dosahovala až 4 km

dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava).

povodeň si vyžádala 50 lidských obětí

zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů

jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin

způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč

Z téměř 4 tisíc kilometrů toků, které byly ve správě Povodí Moravy, byla červencovou povodní zasažena polovina – tedy 2 000 km toků. Povodeň se vyznačovala neskutečnou dravostí vody – energie proudění byla schopna transportovat i kameny s rozměry přes 1 m.

Vodní nádrže výrazně zmenšily maximální odtoky proti přítokům. Největší efekt prokázala VD Slezská Harta patřící do správy Povodí Odry (přítok 192 m3/s, odtok nepřekročil 12 m3/s) a VD Vír spadající do správy Povodí Moravy (přítok 167 m3/s, odtok nepřekročil 38 m3/s).

Druhá vlna povodní ustoupila až 28. července 1997.

Povodí horní Moravy a Bečvy

Povodňovými rozlivy bylo v Olomouckém kraji postiženo 110 obcí a měst, evakuace proběhla ve 38 obcích a evakuováno bylo 7 850 osob, při povodni zahynulo v oblasti Olomouckého kraje 24 osob. Rozlivy zasáhly plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů dosahovala 2,5 – 3,0 m. Byly dosaženy průtoky přesahující výrazně hodnoty stoleté vody.

Odstraňování povodňových škod
Hned po povodních (v letech 1997 až 2004) zajišťovalo Povodí Moravy, s.p. nápravu povodňových škod na vodních tocích a dalším vodohospodářském majetku s celkovými rozpočtovými náklady 2,5 miliardy Kč. Na území Olomouckého kraje bylo realizováno celkem 152 akcí s náklady 1,051 miliardy Kč, což představovalo 43% z celkových povodňových škod. V Olomouckém kraji byly tyto škody odstraňovány v rámci cca 160 akcí.

Výstavba protipovodňových opatření (PPO)
Od povodní z roku 1997 bylo již realizováno přes 20 významných a rozsáhlých protipovodňových opatření a desítky drobných úprav a staveb. Mezi nejvýznamnější a největší patří realizace I. a II.A etapy ochrany Olomouce. Dále jsou to realizovaná opatření v horní části Moravy od Hanušovic přes Bohutín, Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Lesnici, Leštinu až po Moravičany a Mitrovice, které se osvědčily a ukázaly svůj význam při povodni 2010.

V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele jedné z nejzásadnějších stavebních akcí – výstavby II. B etapy PPO města Olomouc. „Pokud se vše odehraje bez komplikací, mohla by realizace protipovodňových opatření začít letos na podzim a na kácení bychom navázali přípravnými pracemi jako je například vybudování lávky pro pěší vedle mostu Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václav Gargulák. Chystaná II. B etapa se týká úseku v centru Olomouce mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí. Práce budou rozděleny do čtyř fází a potrvají 53 měsíců. Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy, statutární město Olomouc se podílí formou souvisejících investic.

Povodí střední Moravy

Povodňovými rozlivy bylo zasaženo celkem 92 obcí, z toho více než 30 v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště. Evakuováno bylo 34 tisíc obyvatel, nejvíce (20 tisíc) v okrese Uherské Hradiště a 10,5 tisíce v okrese Hodonín. Maximální průtoky jsou odhadovány na 500 m3/s v Kroměříži a 600 m3/s v Uherském Hradišti a Hodoníně.

Odstraňování povodňových škod
Po povodni bylo realizováno více než 165 akcí v celkové částce přesahující 350 mil. Kč. K nejvýznamnějším akcím patří rekonstrukce hrází v Záhlinicích, Kvasicích, Napajedlech, v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou až po Vnorovy, rekonstrukce Nesytské a Očovské hráze u Hodonína. U řady hrází se prováděly těsnící stěny v těch místech, kde došlo k jejich protržení (Uherské Hradiště, Nedakonice).

Výstavba protipovodňových opatření (PPO)
Realizováno bylo např. protipovodňové opatření Otrokovice – levobřežní hráz, která zajišťuje ochranu města před vybřežením vod. Podobně významnou stavbou byla v letech 1999 – 2001 rekonstrukce jezu ve Veselí nad Moravou.  Nejvýznamnější protipovodňová opatření byla realizována na Litavě v městě Slavkov u Brna a v Napajedlech. Ve Slavkově proběhla první etapa v r. 2007 pod názvem „Litava Slavkov u Brna, zvýšení kapacity koryta“. Tato stavba zajistila městu ochranu před povodněmi z Litavy. Na tuto akci navázala stavba „Město Slavkov u Brna, povodňová ochrana města“. Protipovodňová ochrana Napajedel byla také realizována v několika etapách. První dvě etapy zahrnující levý břeh byly dokončeny již v roce 2004. Další etapa, řešící pravý břeh, byla dokončena v roce 2011. Jenom ta stála 20 mil. Kč. Dokončeno je také protipovodňové opatření Uherské Hradiště I. etapa.

Povodí Dyje

Rok 1997 nebyl v působnosti závodu Dyje tak katastrofický, jako na řece Moravě, o to horší byly povodně v roce 2002 a 2006, kdy rozsah povodňových škod byl skutečně ničivý a v desítkách měřících profilů byly zaznamenány vesměs III. stupně povodňové aktivity.

Rekapitulace staveb protipovodňové ochrany

Povodně v roce 1997 představují důležitý mezník a odstartovaly výstavbu řady protipovodňových opatření. Další opatření vznikla v důsledku zkušeností s povodněmi v letech 2006 a 2010.

Bezprostředně po ničivé povodni v červenci roku 1997 byla spolu s odstraňováním povodňových škod zahájena také příprava a realizace nových protipovodňových opatření. V roce 1998 zpracovalo Povodí Moravy ve spolupráci se společností Aquatis, a.s. „Generel protipovodňových opatření v povodí Moravy“, což je soubor navržených vodních nádrží, poldrů, řízených rozlivů, ochranných hrází, zkapacitnění toků aj. Realizací navržených protipovodňových opatření by se docílilo ochrany sídel před povodní charakteru a velikosti povodně z července roku 1997. Z tohoto generelu se vycházelo při přípravě jednotlivých akcí.

V období od roku 1999 do roku 2001 bylo zrealizováno celkem 14 protipovodňových opatření, zpracováno 6 studií odtokových poměrů a 2 studie stanovení zátopových území. Celkové vynaložené náklady byly 184 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí bylo zkapacitnění toku Moravy v Hanušovicích, ochranné hráze u Rudy nad Moravou, rekonstrukce jezu na řece Jihlavě v Třebíči, rekonstrukce jezu na Dřevnici v Přílukách, ochranné hráze Očovská a Nesytská u Moravy pod Hodonínem. Také některé investiční akce z programu „Odstraňování následku povodně 1997“, především rekonstrukce ochranných hrází, rekonstrukce pevných jezů na pohyblivé a zkapacitňování toků měly protipovodňový charakter.

Povodí Moravy, ilustrační foto Povodí Moravy

28.6.2017 12.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4