25. 8. 2019

Protipovodňová ochrana na Bečvě přijde na 5,8 miliardy korun

Zajistit ochranu pro více než 110 000 obyvatel a ochránit majetek v hodnotě přes 6 miliard korun je cílem návrhu ministerstva zemědělství na protipovodňovou ochrany v povod ířeky Bečvy. Vyplývá to z předkládací zprávy pro Vládu ČR, kterou má portál Naše voda k dispozici.

Celkové náklady mají podle dokumentu dosáhnout zhruba 5,8 miliard korun, lokalita má být podle koncepce ochráněna před stoletou vodou (> Q100).

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 259 ze dne 13.4.2011, kterým bylo schváleno zahájení koncepční přípravy řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice, s respektováním územní ochrany vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a se zvažováním možné koordinace při realizaci obou záměrů. Současně bylo schváleno pokračování v přípravě protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice, a to včetně identifikace majetkoprávního vypořádání. V rámci tohoto usnesení bylo uloženo ministru zemědělství ve spolupráci s ministry životního prostředí a dopravy zpracovat do 31.12.2011 “Studii proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí Bečvy” a ministru zemědělství aktualizovat do 31.3.2012 investiční záměr protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice. Dále bylo ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem financí uloženo, na základě výše uvedených výstupů, zpracovat a vládě do 31.5.2012 předložit materiál s identifikací finančních prostředků na přípravu a realizaci předmětného protipovodňového opatření, včetně návrhu na jejich zabezpečení.

Povodí řeky Bečvy je území, které je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších v České republice. Katastrofální povodeň v červenci 1997 měla devastující účinek na sídla v povodí Bečvy i v navazujícím úseku řeky Moravy a byla impulsem pro hledání koncepce ochrany před povodněmi. Během povodňových událostí v roce 2010 se nejen v povodí řeky Bečvy znovu ukázalo, že nelze polevit ve snaze realizovat soubor účinných preventivních opatření na vodních tocích, nivách a v ploše povodí ke snížení povodňových rizik, včetně suché nádrže Teplice.

Cílem předložení materiálu je zvýšit dynamiku přípravy významných prvků na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy, které obsáhnou technická i přírodě blízká opatření včetně významné retence povodňových průtoků v suché nádrži Teplice. Studie proveditelnosti ve svých závěrech jasně deklaruje, že nejefektivnější protipovodňová opatření v povodí Bečvy bude realizována kombinací technických a přírodě blízkých opatření. Míra ochrany před povodněmi byla v profilu pod plánovanou suchou nádrží Teplice stanovena na Q50. Veškeré technické návrhy protipovodňových opatření byly souhlasně projednány s obcemi podél toku Bečvy mimo obce Troubky, která si v současné době nechala zpracovat vlastní variantní řešení protipovodňové ochrany obce (tyto individuální aktivity nenarušují smysluplnost a zejména celkovou účinnost navrhovaných protipovodňových opatření). Souběžně s realizací 1. etapy protipovodňových opatření na Q50 bude, počínaje rokem 2013, zahájena přípravná fáze 2. etapy, zahrnující projektové a průzkumné práce suché nádrže Teplice, která by zvýšila ochranu před povodněmi z Q50 na úroveň povodně z roku 1997 (tj. > Q100). Výstupy Studie proveditelnosti byly odsouhlaseny všemi spolupracujícími resorty (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy).

Předkládaný materiál shrnuje základní informace o zájmovém území, sledované v koncepci ochrany před povodněmi a jeho současném stavu. Shodně s koncepcí kraje a dokumenty plánování v oblasti vod se za klíčové opatření pro ochranu lidských životů a majetku v hustě osídleném území v údolí Bečvy s pozitivním účinkem i pro navazující úsek řeky Moravy považuje soubor opatření v ploše povodí a na vodním toku včetně retence povodňových průtoků suchou nádrží Teplice.

V této souvislosti je navrhováno zahájit okamžitou přípravu a realizaci řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice, s respektováním územní ochrany vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a se zvažováním možné koordinace při realizaci obou záměrů. K zabezpečení finančních prostředků budou využity dotační tituly Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Příprava a realizace plánovaných technických opatření bude financována z plánovaného navazujícího programu Prevence před povodněmi III (2014 – 2020) v gesci Ministerstva zemědělství. Příprava a realizace plánovaných přírodě blízkých opatření bude financována ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí (poslední možnost podánížádostí do roku 2013, dokončení akcí do konce roku 2015) v gesci Ministerstva životního prostředí a v období po roce 2015 zajistí Ministerstvo životního prostředí financování z nového programu s využitím evropských fondů. Do doby schválení programu Prevence před povodněmi III v gesci Ministerstva zemědělství a nového programu Ministerstva životního prostředí na další plánovací období mohou být přípravné práce technických a přírodě blízkých opatření hrazeny, dle finančních možností, z vlastních zdrojů investora (Povodí Moravy, s.p.).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

13.6.2012 12.22, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1