1. 10. 2022

Pro zásobování pitnou vodou jsou největším rizikem mělké lokální zdroje

Za jednoznačně nejdůležitější nástroj pro řešení následků sucha v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou lze považovat další budování a propojování vodárenských soustav. Na semináři „Suché období 2014 – 2017 – vyhodnocení, dopady a opatření“ to uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák.

Prezentace z uvedeného semináře shrnuje sborník, o kterém jsme již na portálu Naše voda informovali. Ten obsahuje také prezentaci ředitele Vlasáka, kterou ve zkrácené verzi uvádíme:

Velké provozovatelské i vlastnické společnosti se v roce 2015 ve většině případů potýkaly
s nepříznivými dopady sucha. K výraznému omezení dodávek surové vody pro výrobu vody pitné ani k zhoršení kvality této vody nedošlo. Za největší problém se ukazují mělké, málo vydatné individuální zdroje podzemních vod, které co do stability zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo představují jeden z nejméně spolehlivých zdrojů. Jednotlivé provozovatelské společnosti v některých případech zaznamenaly zvýšené provozní náklady na výrobu vody pitné, v naprosté většině případů ji však nejsou schopny přesně vyčíslit. Jedním z prvotních důsledků negativních projevů sucha je zvýšení spotřeby pitné vody obyvatelstvem, což s částečným omezením zdrojů surové vody může přinášet provozní potíže.
Také v případě čištění odpadních vod byl zaznamenán významný vliv negativních projevů sucha v roce 2015. Na většině ČOV provozovaných respondenty interního šetření SOVAK ČR bylo zaznamenáno nižší hydraulické zatížení při zvýšení koncentrací sledovaných látek v přitékající odpadní vodě, především fosforu. S tím souvisí i v některých případech výrazné snížení objemu čištěné odpadní vody. Zvýšení provozních nákladů na čištění odpadních vod v souvislosti se suchem nebylo ve většině případů pozorováno, či jej jednotliví provozovatelé nejsou schopni vyčíslit. Za pozornost stojí problematika prodlužování doby zdržení odpadní vody v stokové síti, kdy dochází ke kvalitativním změnám odpadní vody, především zvyšování koncentrací jednotlivých ukazatelů znečištění a tím spojené vyšší nároky na čištění odpadních vod. Současně dochází v době snížených nátoků na ČOV k rychlejšímu zanášení všech prvků stokových sítí, které s sebou přináší řadu provozních problémů a nákladů. Nabízí se otázka v takto exponovaném období jímat vyčištěnou odpadní vodu a opět ji přečerpávat zpět do stokové sítě za účelem zvýšení průtoků, snížení rychlosti zanášení stokových sítí a omezení kvalitativního složení odpadních vod.

Nejen z tohoto interního šetření vyplývá, že základním nástrojem, jak čelit nepříznivým následkům sucha do budoucna je další napojování jednotlivých obcí a měst na větší vodárenské celky a páteřní vodohospodářskou infrastrukturu. S nepříznivými následku sucha se totiž daleko lépe dokáže vypořádat velká provozní či vlastnická společnost, která má k dispozici nejen více zdrojů vod pro výrobu vody pitné, úpraven vod, odpovídající technické zázemí a vybavení, ale i zkušené a kvalifikované pracovníky (technici, technologové, vodohospodáři atd.), kteří dokáží lépe zvládnout nepříznivé podmínky pro řádný provoz vodovodů a kanalizací. Naprosto zásadní se pak ukazuje systém propojených vodárenských celků, které lépe dokáží čelit případným výpadkům lokálních zdrojů vod.

V současné době se na území České republiky nachází deset vodárenských soustav, které zásobují vodou přes 3 miliony obyvatel ČR a dále desítky oblastních nebo regionálních skupinových vodovodů. Tato páteřní vodohospodářská infrastruktura byla vybudována v šedesátých až sedmdesátých letech minulého století, jejichž životnost v současné době končí nebo skončí v nejbližších letech. To znamená, že s nutnými investicemi je třeba počítat v horizontu nejbližších pěti let. Při transformaci odvětví došlo i k dělení majetku této páteřní infrastruktury mezi jednotlivé vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Často došlo k situaci, že relativně malá společnost vlastněná městem či obcí má ve svém vlastnictví i značnou část této páteřní infrastruktury, na jejíž obnovu nemá možnost vzhledem k výši plateb za vodné a stočné vygenerovat dostatečné prostředky. Pokud má být zachována funkčnost této klíčové páteřní infrastruktury, bude nutné v mnoha případech zajistit financování její obnovy i jiným způsobem, než jen z prostředků získaných z plateb za vodné a stočné. Role státu je zde nezastupitelná.

Jedním z navrhovaných a postupně realizovaných opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha je podpora budování lokálních vrtů a studní k zpřístupnění místních zdrojů podzemních vod jako zdroj vody pitné. Budování těchto zdrojů pitné vody lze ale podporovat pouze tam, kde není jiné možnosti, jak zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou. V lokalitách, které jsou v dosahu páteřní infrastruktury, by se přednostně mělo řešit zásobování obyvatelstva pitnou vodou právě z této páteřní sítě a lokální zdroje podzemních vod využívat jen jako alternativní zdroje pitné vody. V mnoha lokalitách, které jsou již dnes napojeny na vybudovanou páteřní infrastrukturu, jsme ale svědky opačné situace, kdy jednotlivé obce z ekonomických důvodů (náklady na úpravu pitné vody z místního podzemního zdroje jsou nižší než pitná voda distribuovaná ze skupinového vodovodu) řeší zásobování pitnou vodou převážně z vlastních podzemních zdrojů a páteřní infrastrukturu využívají jen v případě snížení vydatnosti těchto zdrojů v období sucha. Při zásobování obyvatel pitnou vodou je ale nutné vzít v potaz nejen cenu za 1 m3, ale i odolnost celého systému vůči projevům sucha. Z tohoto důvodu lze považovat za nutné nejen budování a propojování vodárenských soustav, ale i jejich následné plnohodnotné využívání i v období relativního dostatku vody. V opačném případě nelze dlouhodobě efektivně a ekonomicky tyto vodárenské soustavy provozovat.

Naše voda dle sborníku ze semináře „Suché období 2014 – 2017 – vyhodnocení, dopady a opatření“, ilustrační foto (přivaděč vody) Naše voda – Nina Havlová

5.7.2018 11.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Nejčtenější

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2022 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3