30. 10. 2020

Přírodě blízká opatření neřeší dostatek pitné vody pro obyvatele

Přírodě blízká opatření jako základní předpoklad pro omezení projevů sucha a zajištění zdrojů pitné vody nemají takový vliv, jaký se jim přikládá. Na semináři „Suché období 2014 – 2017 – vyhodnocení, dopady a opatření“ to uvedl Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství.

Stejně jako v případě prezentace SOVAK uvádí portál Naše voda zkrácenou verzi prezentace, zejména proto, že údaje z ní nejsou veřejnosti příliš známé:

Potřeba zvýšení objemu vody v krajině a půdě je naprosto nezbytná, neboť nejenom zemědělská produkce, ale také vegetace v krajině bude čelit kritickým podmínkám. Proto volání po opatřeních na ochranu před suchem (zemědělským) jsou na místě a je třeba je podporovat a realizovat, což vyplývá z „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ schválené vládou v r. 2017. Nepříjemná je však skutečnost, že tato opatření a aktivity k omezení následků tohoto zemědělského sucha, („drought“), jsou brána jako účinná i pro zajištění dostatku vodních zdrojů, tedy k omezení nedostatku vody („water scarcity“). Dochází k trvalému prosazování tzv. přírodě blízkých opatření jako rozhodující aktivity k omezení následků sucha – avšak neřeší nedostatek vody, tedy vodních zdrojů. Stále je opakováno neodůvodněné tvrzení, že zajištění vody v krajině a v půdním profilu zlepšeným hospodařením a péčí o strukturu krajiny zajistí dostatek vody i ve vodních zdrojích, tj. v zásobách podzemních vod a ve vodních tocích.

Experimentálně zatím nebylo prokázáno, že zvýšení vody v půdním profilu zajistí dostatečný odtok z povodí tak, aby průtoky vodních toků neklesly pod kritická minima, takže i přítoky do existujících vodních nádrží budou mít zabezpečen dostatečný průtok, aby hladina neklesala i při omezeném (řízeném) vypouštění vody k zachování tzv. minimálního zůstatkového průtoku pod přehradou. Objektivní výsledek o vztahu odtoků z krajiny a vlivu změn zemědělského hospodaření přinesla studie Kašpárka, L., A. Viziny, R. Kožína (2017), ve které byl porovnán odtok z povodí Labe za období do r. 1950 (kdy ještě neproběhly dramatické změny ve stylu zemědělské výroby) a následného období do r. 1980. Výsledky jsou opravdu pozoruhodné, neboť prokázaly, že odtokové poměry se podstatně nezměnily, i když značně poklesl objem vody zadržované v půdním profilu. Naopak výsledky svědčily o tom, že dokonce vyšší naplnění půdního profilu vodou spíše omezí infiltraci do podzemních vod. Omezení hydrologického sucha péčí o krajinu a zvýšení objemu vody v půdě by dosahovalo maximálně zhruba 10 % k „nadlepšení“ základního odtoku z povodí. Je téměř příznačné, že obdobný závěr, doložený konkrétními údaji, byl potvrzen i pro účinnost přírodě blízkých opatření pro omezení povodní (viz např. publikace Disse, M. (2015)).

Přesto stále ochránci přírody tato fakta neberou v úvahu (spíše je ignorují), opakují stereotypně svá tvrzení o nutnosti uplatňovat „přírodě blízká opatření“ jako základní předpoklad pro omezení následků hydrologických extrémů, nejenom povodní, ale také sucha. Jako by neexistovalo poučení z historie civilizace, že jediným efektivním opatřením k zabezpečení vodních zdrojů byly a jsou přehradní nádrže, které vznikaly již před tisíci léty. Také u nás se na začátku minulého století výstavba přehrad rozběhla po zkušenosti s povodněmi a následnými obdobími sucha, vznikaly přehradní nádrže, které slouží dosud (např. Kamenička, Janov, Bílá Třemošná, Bedřichov atd.). Přes všechny tyto skutečnosti ochránci přírody zásadně odmítají přehradní nádrže a novináři, média i politici tyto nepodložené argumentace podporují. Zjevně z prostého důvodu, nebude třeba zásahů do území, žádných změn ve vlastnictví a všude bude maximálně rozvíjena příroda s mnoha krásami, situaci za všechny musí vyřešit změna zemědělského hospodaření. Této situaci totiž nahrávalo (a ještě nahrává), že voda u nás dosud výrazně nechyběla. Že je to díky dosavadní dostatečné akumulaci ve vodních nádržích, pořízených v posledním století na území, z něhož všechna voda odtéká a vodní bohatství závisí výhradně na atmosférických srážkách, se taktně přehlíží. Až do prvních větších problémů – a není vyloučeno, že letos přicházejí.

Zcela kontraproduktivně se dokonce připravuje navýšení úrovně minimálních zůstatkových průtoků stanovením tzv. ekologického průtoku, což by vedlo k navyšování (nadlepšování) průtoků pod přehradními nádržemi. Tedy akumulované vody bychom se měli rychleji zbavovat – bez záruky, že akumulace budou doplněny. Ještě pozoruhodnější v tomto kontextu jsou argumenty, že toto nadlepšování je nástroj vodohospodářů, kvůli kterému se mají stavět přehrady. Zastánci trendu přírodě blízkých opatření jsou vstřícní nanejvýše k výstavbě, obnově rybníků, zřizování tůní terénními úpravami a v obnově či vytváření (umělých) mokřadů – např. přerušením odvodňovacích drenáží. K tomu je ovšem třeba uvést, že všechny tyto vodní útvary přispívají opravdu k posílení výskytu vody v krajině a k vytváření mikro podmínek k udržení biodiverzity a vegetace v nejbližším okolí, což prodlouží nástup následků sucha v krajině. Vodní zdroje se tím samozřejmě neposílí, což je zjevné z porovnání funkce rybníků a přehradních nádrží. Rybníky nemají účelově vytvářený zásobní prostor, slouží k produkci ryb a jejich snahou je udržet co nejdéle co největší objem vody. Ani průtočné rybníky při klesajícím průtoku v přítoku nikdy vodu neodpouštějí. Krom toho jde vesměs o mělké vodní útvary, kde je velký poměr plochy hladiny k hloubce, voda má vyšší teploty než v přehradních nádržích, takže také vzrůstá odpar.

Veřejnost by opravdu měla vnímat rozdíl mezi opatřeními na ochranu před suchem a opatřeními před nedostatkem vody. Je až neuvěřitelné, že rozdílný efekt těchto opatření nedostatečně vnímají i mnozí pracovníci z odborných institucí včetně akademických ústavů. Heroické zastavení přípravy na výstavbu některých přehrad se zjevně v blízké budoucnosti vymstí. Zemědělci si to již ověřili – přímý odběr ze stávajících vodních zdrojů není v řadě regionů dostatečný, takže si budují doplňkové akumulace v závlahových nádržích. Rovněž očekávám, kdy začnou jednání o změně účelu mnohých malých nádrží vybudovaných pro závlahy v minulosti (Státní meliorační správou a později spravovaných Zemědělskou vodohospodářskou správou), které se staly rybářskými revíry, a proto nedovolují prázdnění podle potřeb závlah. Scénáře vývoje klimatu a hlasy odborné klimatologické, meteorologické a vodohospodářské veřejnosti varují – ovšem pozornost jim bude věnována, až problémy opravdu narostou. Poznání potřebnosti opatření proti nedostatku vody v době, kdy vodní zdroje již docházejí, přichází pozdě, protože řešení sucha a nedostatku vody není rychlé. To lze vidět na situaci v Jihoafrické republice – zjevně tamní výhled nepředpokládal, že hydrologické sucho se bude opakovat nebo bude dlouhodobé.

Naše voda dle sborníku ze semináře „Suché období 2014 – 2017 – vyhodnocení, dopady a opatření“, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

6.7.2018 8.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1