20. 8. 2019

Prezidentem Mezinárodní komise na ochranu Labe je Petr Kubala

Na jednání Mezinárodní komise na ochranu Labe (MKOL) byl zvolen prezidentem MKOL šéf Svazu vodního hospodářství ČR a generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Jeho hlavní prioritou bude zpracování strategie řešení nedostatku vody v mezinárodním povodí Labe a řešení problematiky povodní.

Kubala bude podle svých slov prezidentem MKOL tři roky, tedy až do roku 2019. Dohoda o MKOL byla podepsána 8. října 1990 v Magdeburku, protokol k dohodě, na základě kterého získala MKOL právní subjektivitu, byl podepsán 9. prosince 1991 v Magdeburku a nabyl účinnosti 13. srpna 1993. V příštím roce tak oslaví legitimizace MKOL jubileum 25 let.

Mezi hlavní priority českého předsednictví patří vypracování doporučení k problematice nedostatku vody v mezinárodním povodí Labe a řešení problematiky povodní. Další prioritou je zpracování strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe, která má přinést konkrétní doporučení pro snižování obsahu fosforu a dusíku ve vodním toku. Předsednictví se bude také zabývat realizací „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“, testováním a aktualizací „Mezinárodního varovného a poplachového plánu“ a rozšířením „Poplachového modelu Labe ALAMO“ o další přítoky. Samostatným významným problémem bude řešení problematiky výskytu polychlorovaných bifenylů (PCB) v oblasti mezinárodního povodí Labe, která je v posledním období relativně aktuální.

Komise se bude zabývat i vlastním naplňováním schváleného „2. Mezinárodního plánu povodí Labe na období 2016 – 2021“, spočívajícím v realizaci programů opatření vedoucích k dosažení dobrého stavu vod, ve smyslu požadavků Rámcové Směrnice o vodách  2000/60/ES, a naplňováním schváleného „1. Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik pro oblast povodí Labe na období 2016 – 2021“, ve smyslu požadavků Povodňové Směrnice 2007/60/ES. Současně budou zahájeny práce související s aktualizací těchto koncepčních a strategických dokumentů pro období 2022 – 2027. Nedílnou součástí činnosti MKOL bude i pořádání odborných seminářů a workshopů, včetně Mezinárodního Labského fóra v dubnu 2019 a Magdeburského semináře o ochraně vod v říjnu 2018 v Praze.

Smluvními stranami MKOL jsou ČR a Německo, statut pozorovatelů mají Polsko a Rakousko. Mezi hlavní cíle komise patří umožnit užívání vody, především umožnit získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů, dosáhnout co nejpřirozenějšího ekosystému se zdravou četností druhů a trvale snižovat zatížení Severního moře z povodí Labe. K dosažení těchto cílů je podle komise nutné zejména zlepšit stav Labe a jeho přítoků z fyzikálního, chemického a biologického hlediska ve složkách voda, plaveniny, sedimenty a organismy a zvýšit ekologickou hodnotu poříční krajiny Labe.

V povodí Labe, které je čtvrtým největším povodím (po Dunaji, Visle a Rýně) ve střední a západní Evropě, žije téměř 25 miliónů obyvatel. Více než 99 % plochy povodí se nachází na území České republiky a Německa, méně než 1 % v Rakousku a Polsku. Labe se od pramene v Krkonoších po ústí do Severního moře dělí na tři úseky (Horní, Střední a Dolní Labe). Největšími přítoky Labe jsou Vltava, Sála a Havola, které zaujímají přes 51 % rozlohy povodí. V povodí Labe je dle analýzy dat projektu CORINE Land Cover z roku 2006 využíváno 42,8 % plochy jako orná půda, lesní porosty pokrývají 30,6 %, z toho připadá 21,9 % na jehličnaté a 8,7 % na listnaté a smíšené porosty.

Petr Kubala není prvním zástupcem ČR, který se stal prezidentem MKOL. V minulosti stál v čele komise také někdejší vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář. Kubala je však prvním představitelem ČR v této funkci, který není ministerským úředníkem.

Naše voda, foto (Labe) Naše voda – Nina Havlová

31.1.2017 13.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1