22. 5. 2019

Co představuje pojem „Staré ekologické zátěže“

Základní vymezení problematiky starých ekologických zátěží, právní a jiné předpisy, hlavní informační portály, aktuální možnosti získání podpory a ústřední subjekty figurující v tomto odvětví popisuje portál www.enviprofi.cz.

V úvodu je nezbytné definovat pojem stará ekologická zátěž (dále jen „SEZ“), tato definice je dle MŽP: „závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.“ V současné době tento pojem nabývá pozornosti. Tento trend z velké části způsobují masová informační a komunikační média, která ovšem veřejnosti poskytnou pouze část informací. Níže uvedené informace poskytnou rámcový přehled odborných vymezení s odkazem na další materiály, kde je možné dohledat podrobné datové podklady.

Legislativní zastřešení

V současné době neexistuje žádný zákon, který by upravoval striktně problematiku SEZ. Částečně se tento problém řeší v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, § 42. Další zmínka je v zákoně č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, § 6a. Při samotném odstraňování (sanaci) SEZ hrají roli další zákony (zákon o odpadech, stavební zákon a další). Bližší informace také poskytnou pracovní postupy, resp. metodiky, příručky MŽP (http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze).

Informační portály

Existuje několik informačních portálů/serverů, které nám mohou poskytnout bližší informace, především jsou to mapové podklady, případně seznamy apod. Jedním z takových je Národní inventarizace kontaminovaných míst – mapová aplikace, která poskytuje zobrazení kontaminovaných míst v rámci ČR. Na tuto aplikaci navazuje Systém evidence kontaminovaných míst – databáze kontaminovaných míst i s podrobným popisem (lokalita, způsob využití, rizika, sanace, stav řešení a další). Další možností jsou informační stránky krajů, které mnohdy poskytují ucelené mapové podklady a zaměřují se na svoje územní v rámci SEZ. Případně má veřejnost možnost obrátit se na příslušný orgán státní správy a zažádat o poskytnutí informací v rámci SEZ.

Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“)

V rámci Operačního programu životního prostředí v současném programovém období (2014-2020) se týká problematiky SEZ → prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika → 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže → podpora se týká různých aktivit (např. analýza rizik, sanace, inventarizace), je však nezbytné sledovat stav (datum) příjmu žádostí u jednotlivých výzev a včasně reagovat v případě zájmu. Příjemci takové podpory mohou být z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací nebo třeba obce a kraje. Doplňkovou možnost, kterou nabízí SFŽP je zvýhodněná půjčka, zde je nutné sledovat aktuální poskytované půjčky a jejich komplementaritu s výzvou SEZ.

Kromě výše uvedeného je možnost využití také Národního programu životního prostředí. Aktuálně je platná výzva č. 6/2016: Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů. Prioritní oblast 3. odpady, staré zátěže, environmentální rizika. Mezi podporované aktivity patří: sanace havarijních stavů, sanace SEZ, odstraňování nelegálních skladů odpadů. Příjemci tohoto typu podpory mohou být ovšem pouze z řad krajů a obcí.

Institucionální/realizační zastřešení

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ve věcech životního prostředí. SEZ se věnuje speciální oddělení sanace odboru environmentálních rizik a ekologických škod zabývající se procesním řízením v rámci odstraňování SEZ.  Neziskové organizace (např.: Arnika, Greenpeace) se také zabývají problematikou SEZ. Nejenom že upozorňují na problémy, ale snaží se i aktivně prosazovat jejich řešení a následná nápravná opatření. Specializované podnikatelské subjekty (např.: Marius Pedersen a.s., SUEZ Využití zdrojů a.s.) zabývající se sanací tvoří další článek řešení problematiky SEZ. Jsou tím koncovým vykonavatelem prací vedoucí k sanaci daného prostoru a uvedení do požadované podoby.

Bližší informace: www.enviprofi.cz, ilustrační foto: archiv Naše voda

 

4.11.2016 2.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2