27. 9. 2022

24.7.2019 14.10, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace ustanovuje § 7, 8 a 9 zákona o vodovodech a kanalizacích. Připomíná to článek Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) na webu Komunální ekologie, který přetiskl i partnerský portál prumyslovaekologie.cz:

Vlastník

Subjekt, který má výlučné vlastnické právo k vodovodu a kanalizaci (dále rovněž „infrastruktura“), případně subjekt, který má odvozené dispoziční právo k infrastruktuře na základě zákona (např. svazky obcí).

Vlastníkem infrastruktury může být:

 • obec a město;
 • příspěvková organizace a organizační složka obce a města;
 • svazek obcí;
 • vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů;
 • obchodní společnost;
 • fyzická osoba

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavebních úprav vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.

Stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace mají právo umísťovat na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.

Výše uvedená práva musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.

Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co nejméně omezoval osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem.

PRÁVO VLASTNÍKA:

a) uzavřít smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace s provozovatelem. Pokud ale vlastník provozuje vodovod nebo kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj i všechna práva a povinnosti provozovatele;

b) provést zásah do vodovodu nebo kanalizace pouze po předchozím projednání s provozovatelem, pokud to není smlouvou o provozování stanoveno jinak;

c) na úplatu za dodávku pitné vody (vodné), pokud z uzavřené smlouvy o provozování vodovodu nevyplývá, že vodné se platí provozovateli vodovodu;

d) na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné), pokud z uzavřené smlouvy o provozování kanalizace nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace.

POVINNOST VLASTNÍKA:

a) zajistit plynulé a bezpečné provozování;

b) vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vlastněného vodovodu nebo kanalizace a dokládat jejich použití pro tyto účely;

c) vlastníci vodovodů nebo kanalizací, které spolu provozně souvisí, musí upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. Nezbytný obsah písemné dohody je uveden v kap. IV, bod 4;

d) umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti zařízení. Možnost napojení k zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňována vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci napojení hradí vlastník, kterému je napojení umožněno;

e) umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit je, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní nebo kanalizační přípojky hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace;

f) uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění a čištění odpadních vod s odběratelem. Při uzavírání této smlouvy nesmí jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Minimální obsah smlouvy je uveden v kap. IV, bod 7;

g) vlastník vodovodu nebo kanalizace i jejich provozovatel jsou povinni umožnit přístup k vodovodu nebo kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování vodovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených ZoVaK a zvláštními zákony;

h) zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně deseti kalendářních let. Obsah plánu včetně pravidel pro jeho zpracování – viz kap. IV, bod 9;

i) předat obecnímu úřadu, v jehož obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod o:

 • rozsahu zmocnění předaných vlastníkem provozovateli smlouvou o provozování,-
 • jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,
 • způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách,
 • technických požadavcích na vnitřní vodovod a kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,
 • technických požadavcích na přípojky,
 • fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,
 • rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),
 • možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají, případných smluvních pokutách

 

j) bezplatně předávat ročně vždy do 28. 2. vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence za předcházející kalendářní rok příslušnému vodoprávnímu úřadu;

k) nejpozději do 30. 4. kalendářního roku způsobem uvedeným v příloze č. 20 Vyhlášky zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve stanovené formě na MZe. Povinnost zveřejnit tyto informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu, kterého se týká. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů, na dobu nejméně 30 kalendářních dnů. Výpočet se provádí dle přílohy č. 19 Vyhlášky. Elektronická podoba vyúčtování je na www. eagri.cz voda státní správa ve VH zákon o vodovodech a kanalizacích;

l) poskytnout na vyžádání MZe údaje o technickém stavu jeho vodovodů nebo kanalizací;

m) umožnit přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru;

n) před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Zdroj: SOVAK ČR/ Ing. Miroslava Vaculíková, MBA Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury s odbornou recenzí Ing. Milana Míky a ing. Filipa Wannera, Ph.D.

Zdroj: http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/106459/prava-a-povinnosti-vlastnika-vodovodu-nebo-kanalizace.aspx, původní zdroj: Komunální ekologie, ilustrační foto Naše voda

 

24.7.2019 14.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, PR Članky

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2022 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2