18. 4. 2021

19.3.2020 11.10, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Odry se snaží, aby vodohospodářské stavby měly ekologické prvky

V oblasti vodních staveb se vodohospodáři z povodí Odry snaží začlenit nejrůznější ekologická opatření. V souladu s Plánem dílčího povodí Horní Odry připravují akce typu říčních revitalizací nebo zlepšení průchodnosti migračních překážek (rybochody). Uvádí to Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry.

Revitalizační a ekologická opatření také realizují jako součást výstavby suchých nádrží, zejména na přítocích a v jejich zátopě. Například na tyto akce bylo za poslední roky vynaloženo kolem 26 mil. Kč. Finanční prostředky se nám daří získávat z dotačních programů ministerstva zemědělství i životního prostředí.

Po úspěšné realizaci pilotní akce „Revitalizace Bílovky“ dokončil státní podnik Povodí Odry v souladu s Plánem oblasti povodí Odry pro roky 2010 až 2015 dalších 7 významných staveb zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí. Jednalo se například o revitalizaci Sedlnice a rybochody na Odře u Přívozského a Lhoteckého jezu v Ostravě. Podnik se řadí v rámci našeho regionu mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu životní prostředí, kdy se nám podařilo získat cca 180 mil. Kč.

Jako příklad komplexního přístupu k této problematice je možné uvést realizaci zprůchodnění 21 spádových stupňů na řece Mohelnici, se stavebním nákladem 86 mil. Kč. Stavební práce byly zahájeny v roce 2015 s předpokladem ukončení v roce 2021. Pro letošní rok jsou do Operačního programu životního prostředí přihlášeny 2 akce s finančním objemem 17 mil. Kč. Jedná se o revitalizaci Rychtářského potoka, či přírodě blízké protipovodňové opatření území v rámci obce Karlovice – osady Zadní Vsi.

Revitalizace Rychtářského potoka spočívá v obnově přirozeného charakteru koryta toku a jeho nivy. Nové koryto bude členitější v trase toku a v příčných profilech méně zahloubené s menším a proměnlivým podélným sklonem, migračně prostupné. Rozvolnění trasy koryta bude doplněné průtočnými, bočními i samostatnými tůněmi a doprovodnou výsadbou zeleně. Další připravovanou akcí je přírodě blízká protipovodňová ochrana obce Karlovice, Zadní Vsi. Navržená opatření spočívají v realizaci systému částečných suchých koryt a odvodňovacích příkopů svedených do koryta řeky Opavy, souvisejících úprav terénu a opět výsadby zeleně.

„Chtěl bych dodat, že jsme podnik, který se intenzivně věnuje ekologii a životnímu prostředí a v posledních letech jsme zhotovili řadu revitalizací vodních toků a rybochodů. Mnohá přírodě blízká opatření financujeme z vlastních zdrojů, kdy například v rámci rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici byl vybudován nový rybochod. Snažíme se k vodnímu hospodářství přistupovat komplexně, systematicky a dlouhodobě, a to z důvodu, že se cíle a opatření k jejich dosažení vzájemně prolínají, mají přesah do řady lidských činností a oborů a příprava opatření, jejich zhotovení a následný účinek je převážnou časovou záležitostí více let,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Uskutečněná ekologická opatření

Revitalizace Sedlnice, km 0,000-3,200

Dotčeným úsekem tohoto vodního toku je úsek mezi zaústěním Sedlnice do řeky Odry a železničním mostem v obci Sedlnice, tedy ř. km. 0,000 – 3,200 (dle TPE). Tok v tomto úseku protéká katastrálními územími Studénka nad Odrou, Nová Horka, Bartošovice a Sedlnice. V minulosti byl vodní tok v tomto úseku významně zregulován napřímením a odstraněním původních meandrů.

Účelem této stavby bylo rozvolnění toku do okolních pozemků mimo trasu stávajícího napřímeného koryta a umožnění oboustranné migrační prostupnosti pomocí balvanitého skluzu. Původní koryto bylo v nejdelším úseku stavby zasypáno, povrch ohumusován a oset travním semenem, v částech byly ponechány vodní tůně nebo mělké průlehy, které mírně odlehčují průtok při povodních. K realizaci zpevněných částí bylo použito přírodních materiálů, a to zejména dřeva a kamene. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhly výše 16 mil. Kč.

Odra, Ostrava Přívoz – revitalizace odstaveného ramene

Tato stavební akce v sobě zahrnovala revitalizaci odstaveného ramene, propojení Odry a odstaveného ramene prostřednictvím balvanitého rybího přechodu a zpřístupnění nově vzniklého „ostrova“. Součástí této akce byla i výstavba 3 biotopových tůní a vegetační úpravy.

V rámci této akce došlo k razantnímu zásahu do ekosystému odstaveného ramene, které vyvolá pozitivní změny v chemismu a hydrologii ramene, následně pak též ve vodní fauně a flóře. Z urbanistického hlediska vedla realizace tohoto záměru k vytvoření jedné z významných oddychových zón v průmyslové a těžbou zasažené lokalitě. Realizací této akce došlo k celkovému zpřístupnění dosud veřejnosti nevyužívaných ploch, zejména pak uvnitř odstaveného ramene, s možností návaznosti na sousedící Landek park.

V rámci realizace tohoto projektu jsme dlouhodobě úzce spolupracovali se společností Vítkovice a.s., díky které

byly koordinovány naše společné investiční záměry tak, aby bylo dosaženo komplexního řešení dané lokality, tj. zlepšení stavu životního prostředí, v našem případě odstranění migrační překážky a vybudování rybochodu, ale také i vytvoření nové oddychové a relaxační zóny pro veřejnost. Stavební náklady dosáhly výše 32,5mil. Kč.

Jez Lhotka-rybochod – II. etapa

Jedná se o stavbu zajišťující migraci co nejširšího spektra vodních živočichů proti toku řeky Odry při překonání spádu vytvořeným vzdouváním na jezu Lhotka.

Rybochod byl proveden jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami a jeho délka je 185m. Rybochod je tvořen třemi částmi – vstupním železobetonovým objektem, otevřeným úsekem a výstupním železobetonovým objektem. Na výstupním objektu je stavidlový uzávěr pro regulaci průtoku v rybochodu. Vábící efekt rybochodu byl zlepšen difuzorem – potrubí DN 200 mm s vyústní tryskou. Stavební náklady dosáhly výše 30,5 mil. Kč.

Zprůchodnění stupňů na Odře, podél Polaneckého lesa

Cílem této stavby bylo zprůchodnit tři stávající balvanité skluzy pro vodní organismy. Jednalo se především o rozebrání stávajících balvanitých skluzů a jejich přeskládání do určitého sklonu. Dále byly stabilizovány pravobřežní nátrže a jedna levobřežní nátrž, a to vše přírodním způsobem (např. kotvení bylo zajištěno pomocí dřevní hmoty, byly využity stávající kameny, či zajištění paty bylo realizováno pomocí haťoštěrkových válců). Celková cena díla dosáhla výše 18 mil. Kč.

Revitalizace Olešné, km 6,800-9,500

V rámci této stavby se provedla revitalizace vodního toku Olešná, a to rozrameněním toku a doplněním usměrňovacích patek v obloucích. Součástí stavby byly také nutné vegetační úpravy skládající se z mýcení porostů a vysázení druhově vhodnější náhradní výsadby. Náklady na tuto akci dosáhly výše 10 mil. Kč.

Revitalizace Osoblahy, km 0,000 – 11,300

Předmětem této stavby byla obnova přírodního charakteru vodního toku Osoblaha v k. ú. Studnice u Osoblahy,

Osoblaha, Kašnice u Bohušova a Bohušov a obnova přirozených procesů v jeho řečišti a podél stávajících břehů. V rámci realizace akce se prováděla inicializace meandrů modelací břehů, která spočívá ve výkopech na konkávních březích a násypech na březích konvexních podél stávajících zemních valů, inicializace meandrů pomocí výhonů v rámci stávajícího koryta, úprava stupňů v km 3, 485 a 4,754 na balvanité skluzy, zřízení tůní, diverzifikaci dna pomocí dřevěných prahů v km 6,550 – 7,050 a kácení dřevin. Celková cena díla dosáhla výše 10 mil. Kč. U této akce je dále potřeba dodat, že návrh technického řešení a zpracování všech stupňů projektové dokumentace bylo zajišťováno naším odborem projekce.

Revitalizace Pavlovického potoka, km 0,000 – 2,000

Předmětem stavby byla revitalizace toku Pavlovický potok v k. ú. Slezské Pavlovice. Stavební práce byly prováděny ve stávajícím korytě toku, a na přilehlých pozemcích v místě slepých ramen a meandrů. Stávající opevnění dna betonovými žlaby bylo odstraněno. Opevnění bylo zachováno pouze v krátkých úsecích při nátoku a výtoku u obou stávajících propustků a v úseku pod vyústěním zatrubněného výtoku rybníka. Ukončení těchto úseku bylo vždy zajištěno pasem z lomového kamene. V rámci revitalizace toku došlo k pročištění slepých ramen a jejich napojení na hlavní koryto. Stavební náklady na tuto akci dosáhly výše 3 mil. Kč.

Naše voda, ilustrační foto: Nina Havlová-Naše voda

19.3.2020 11.10, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Národní přírodní památka PekloNárodní přírodní památka Peklo
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<April 2021>>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2