18. 8. 2019

Povodí Moravy dokončilo optimalizaci řízení poldru Soutok

Podpora udržitelné přeshraniční součinnosti s Rakouskem je cílem projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“. Jak informuje mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková, Povodí již dokončilo stavebně-technickou část projektu.

Projekt vznikl v rámci programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007–2013“. Program má svou podstatou napomoci k silnější integraci příhraničních regionů. Samotný projekt postavený na myšlence k přírodě šetrných zásahů do krajiny, je ve své celkové částce 2 674 265 eur financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z prostředků jednotlivých programových partnerů, kterými jsou via donau, Dolnorakouská zemská vláda, Spolkový úřadu pro životní prostředí a Povodí Moravy. Hlavním důvodem, který v únoru roku 2011 vedl odborníky k zahájení projektu, byla aktuální potřeba optimalizovat řízení poldru Soutok, který se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Projekt ve svém celku zahrnuje dvě na sebe vzájemně navazující části, studijní a realizační.

Studijní část se skládá ze čtyř opatření. Laserové scanování, letecké snímkování a pozemní geodetické doměření včetně měření profilu dna řeky Moravy povede k vytvoření rozšířené verze digitálního modelu terénu poldru Soutok. Na základě tohoto modelu budou provedeny výpočty a vytvořeny mapy rozlivů a následně vypracován plán optimalizovaných protipovodňových opatření dané oblasti včetně případných změn stávajících manipulačních řádů vodních děl souvisejících s napouštěním nebo vypouštěním poldru Soutok. Garantem těchto aktivit je via donau a Dolnorakouská zemská vláda.  Pro hraniční Dyji bude zpracována Studie revitalizace s napojením v současnosti odstavených ramen. Patronem této části projektu je Spolkový úřad pro životní prostředí.

Předmětem letošního říjnového shromáždění projektových partnerů byla především realizační část projektu. Zástupci zainteresovaných stran byli seznámeni s průběhem a výsledky již zrealizovaných opatření. Teoretická část prezentace byla spojená s prohlídkou jednotlivých dokončených stavebních objektů. „Realizační část projektu zaštítil státní podnik Povodí Moravy. Tato část představovala stavební zásahy vedoucí k bezprostřednímu zlepšení nynějších  vodohospodářských poměrů a také celkovému zajištění bezpečnějšího a efektivnějšího využívání poldru Soutok,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Jmenovitě se jednalo o rekonstrukci stávající čerpací stanice Soutok a následné zprovoznění tří nových stavidel, která umožňují optimálnější manipulovatelnost na poldru a jeho rychlejší vypouštění. Čerpací stanice měla sloužit k přečerpávání vnitřních a povodňových vod odlehčených do poldru Soutok třemi čerpadly typu 600 – AQTV s rozsahem čerpání jednoho čerpadla 0,84 – 1,06 m3/s. Rekonstrukce na stavidlový objekt představovala osazení tří nových pohyblivých stavidel umístěných v místě os původních čerpadel. Stavidlové uzávěry mají shodnou hradící šířku 2,15 m a výšku 3,9 m. Jejich celková kapacita je cca 15,75 m3/s. Za původního stavu bylo možné stavidlem u čerpací stanice na Nové Kyjovce bez čerpání vypouštět průtok max. 39,73 m3/s oproti tomu po rekonstrukci je možné čtyřmi stavidly vypouštět až 55,48 m3/s.

Dále byla provedena sanace asi 16 km korun levobřežních ochranných protipovodňových hrází řeky Dyje. Původní levobřežní hráze Dyje musely být nově geodeticky rozměřeny s osazením výškových značek. Následovalo odstranění travního drnu a dorovnání původního tělesa hráze. Zhutnění pláně pro pokládku zpevnění koruny hráze bylo provázeno měřením únosnosti. Práce pokračovaly pokládkou geotextilie pod štěrkovou vrstvu, která byla položena ve vrstvě 25 cm. V místech, kde nebylo dosaženo požadované únosnosti pláně, bylo svrchních 20 cm pláně provápněno. Po provedení namátkových kontrol tloušťky vrstvy štěrku a dořešení detailů byl proveden posyp lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu.

Souběžně došlo k odtěžení nánosů z části pravostranné bermy v délce tří kilometrů. Tím se zvýšila kapacita koryta řeky Moravy v úseku pod Lanžhotským mostem. Vhodný materiál získaný odtěžením byl použit na sanaci levobřežních hrází Dyje a ostatní k vybudování dvou azylů pro lesní zvěř tzv. hrůdů v oboře Soutok uvnitř poldru. Vytvořením těchto umělých vyvýšenin, jejichž základ tvoří vykopané pařezy stromů, vzniká předpoklad pro lepší přežití lesní zvěře v době povodní.

Práce na uvedených stavebních objektech byly zahájeny 16. srpna 2012 a probíhaly do 31. ledna 2013. „V této fázi, kdy bylo dokončeno cca 75 % veškerých prací, bylo nutné stavební činnost z důvodu hnízdění ptáků přerušit, a to až do srpna letošního roku“, informoval ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek. Po uplynutí této ochranné lhůty byly práce na stavbě dokončeny. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR byly na hrázi v omezeném množství opětovně instalovány původní hraniční kameny. Práce byly ukončeny a převzaty 30. září 2013.

Naše voda, foto Povodí Moravy

23.10.2013 9.26, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1