30. 5. 2020

3.6.2014 11.10, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Labe zpracovalo studii o břehových porostech Orlice v Hradci Králové

V prosinci roku 2013 zadal státní podnik Povodí Labe zpracování studie s názvem „Projekt péče o stromy, Orlice Hradec Králové“. Studie je vypracována na břehové porosty toku Orlice v těchto úsecích: protipovodňová hráz Bratří Štefanů, Klapák až jez v Malšovicích, Klapák až Malšova Lhota (levý břeh) a Orlický most až Klapák. Oznámilo to Povodí Labe.

Tato komplexní inventarizace byla zpracována ve dvou etapách.

V rámci první etapy byla provedena lokalizace stromů, štítkové označení stromů, zjištěny dendrometrické údaje (taxon, výška stromu, průměr kmene, průměr koruny atd.) a byl vyhodnocen havarijní stav stromů. Toto mapování probíhalo v měsíci lednu 2014. Studie první etapy nevyhodnotila stav stromů v žádném úseku jako havarijní.

V druhé etapě byly zpracovány bonitační parametry (fyziologická a biomechanická vitalita stromu a perspektiva stromu), zkompletována fotodokumentace jednotlivých stromů či skupin a zpracován návrh pěstebního opatření (etapizace zásahů včetně jejich naléhavosti). Toto hodnocení bylo prováděno v květnu 2014. Zpracovatelem této studie byla společnost SAFE TREES s.r.o., Jaroslav Kolařík.

V této studii je podrobně zhodnoceno 582 stromů rostoucích samostatně či ve skupinách na ochranných hrázích ve všech výše uvedených úsecích. U každého stromu je navržena technologie pěstebního opatření. Nejčastějším opatřením je bezpečnostní řez (odstranění větví, které by svým pádem mohly způsobit škodu či újmu na zdraví) a zdravotní řez (podpora zdravotního stavu a vitality stromu).

Stromy, u kterých má být provedeno pěstební opatření či odkácení jsou dle priority zásahu rozděleny do tří etap.

Podle „Metodiky posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí“ (po vypořádání připomínek, které jsme obdrželi) budou s využitím všech dat a informací ze studie Jaroslava Kolaříka posouzeny břehové porosty na ochranných hrázích. Prvním kriteriem bude možné ohrožení života a zdraví obyvatel při pohybu po hrázích za běžných podmínek z hlediska zdravotního stavu stromů. Druhým kriteriem bude ohrožení funkce ochranných hrází nevhodně rostoucími porosty, zmenšení průtočného profilu atd. při povodňových průtocích. Následně bude zpracován detailní návrh pěstebních a systémových opatření v členění na bezodkladná, střednědobá a koncepční dlouhodobá opatření. Tento návrh bude předložen veřejnosti a Magistrátu města. Vlastní zásah do břehových porostů bude podmíněn vydáním příslušných povolení Magistrátem města.

Předpokládaná časová etapizace:

I. etapa 2014 / 2015

II. etapa 2015 / 2017

III. etapa po roce 2018

Závažnost problematiky břehových porostů a možného ohrožení života a zdraví obyvatel nám příroda opět ukázala ve čtvrtek dne 29.5.2014, kdy kolem 16 té hodiny došlo v relativním bezvětří za vydatného deště v lokalitě loděnice u ramene „Sejkorky“ nad Malšovickým jezem v Hradci Králové k pádu vrby bílé (Salix alba). Při tomto pádu nebyl naštěstí nikdo zraněn a nedošlo k žádné škodě na majetku. Důvodem pádu stromu bylo zřejmě prohnilé úžlabí u báze kmene, kde kvůli dešti došlo k nasycení ztrouchnivělého´dřeva, jeho zatížení a následnému pádu stromu.

Zdroj: Povodí Labe, ilustrační foto

3.6.2014 11.10, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31