20. 10. 2018

Povinnosti vlastníků pozemků, kde se nacházejí koryta vodních toků

Ekologický server enviweb.cz zveřejňuje pravidelně odpovědi na otázky z aplikace legislativní praxe. Nyní jde o otázku, jaké jsou povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a jaké povinnosti má vlastník pozemků s koryty sousedícími.

Mezi povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, patří podle § 50 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

–          strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku;

–          udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky;

–          strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před účinností tohoto zákona;

–          ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku;

–          strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod.;

–          umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění;

–          strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích;

–          strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou definovány ustanovením § 51 vodního zákona takto:

–          vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků musí umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění;

–          strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod.;

–          strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích;

–          strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.

Zároveň platí, že vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. Pokud výkonem výše uvedených oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

Pro bližší informace se může obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností či na krajský úřad.

Zdroj: www.enviweb.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

18.3.2015 9.53, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >