22. 5. 2024

Plánovaná protipovodňová opatření (PPO) v působnosti Povodí Ohře, s.p.

Obce a města v okolí řeky Ohře budou lépe chráněna před povodněmi. Podívejte se na záměry a parametry některých již schválených projektů.

Protipovodňová opatření města Terezín – Navrhovatel město Terezín, předpokládané celkové náklady 246,984 mil. Kč, z toho dotace 234,635 mil. Kč.

Rámcově lze rozdělit PPO stavby podle dvou chráněných území:

· Centrální část města (velká pevnost)

· Východní část města (pravý břeh Ohře – tzv. Retranchement)

Rozdělení města na dva základní celky souvisí s rozdílnou návrhovou úrovní ochrany – centrální část města na úroveň hladiny při kulminaci povodně 08/2002 a východníčást města na úroveň hladiny při padesátileté povodni. Centrální část města (Velká pevnost) je v současnosti ohrožována stoletými a většími povodněmi na řece Labi a většími než padesátiletými povodněmi na řece Ohři. Protipovodňová opatření se navrhují na úroveň hladiny při povodni na Labi v roce 2002 (s 40 cm rezervou), tj. kótu 151,65 m.n.m. BpV. Východní část města (pravý břeh Ohře) je v současnosti ohrožována cca deseti až stoletými a většími povodněmi na řece Labi a pěti až stoletými a většími povodněmi na řece Ohři (menšími povodněmi je ohrožována pouze málo zastavěná část lokality, dvacetiletými a většími povodněmi téměř celá výměra lokality). Protipovodňová opatření se navrhují do úrovně hladiny při Q50 (v Labi i Ohři) s 40 cm rezervou., tj. na kótu 150,50 m.n.m. BpV.

S ohledem na výše uvedené cíle se tedy nesporně jedná o stavbu veřejně prospěšnou. Koncepce opatření a staveb je v souladu se studií proveditelnosti z roku 2007, která prokázala jejich vysokou ekonomickou efektivnost (poměr mezi odvrácenýmiškodami a vloženými investičními náklady). Stavba PPO Terezín je v souladu s platnou (schválenou) územněplánovací města Terezín. S ohledem na lokalizaci stavby městské památkové rezervaci bylo při návrhu zohledněno také hledisko architektonického řešení. Technický návrh řeší stavbu vodohospodářského díla pro zajištění protipovodňové ochrany zastavěného území. Jedná se tedy o vytvoření překážek průniku povrchové a podzemní vody do chráněných území Centrální části města (v hranicích vnějšího, případněvnitřního valu Velké pevnosti) a Východní části města – tj. území tzv. – původně kruhově opevněného retranchementu – území mezi řekou Ohří (novodobou trasou koryta, vytvořenou v rámci budování pevnosti a tzv. Starou Ohří, obtékající ze západu Malou pevnost. Na vnějším okruhu Velké pevnosti budou překážky rozlivu tvořit mobilní hrazení průchodů.

Hlavní parametry stavby:

 1. Délka ochranných hrází  2 143 m
 2. Délka mobilních stěn 300 m
 3. Rekonstrukce nábřežních zdí 1 293 m

 

Bohušovice nad Ohří-protipovodňová opatření – Navrhovatel město Bohušovice nad Ohří, předpokládané celkové náklady 63,900 mil. Kč, z toho dotace 60,680 mil.Kč.

Ochrana města Bohušovice nad Ohří byla navržena pomocí trvalých betonových zdí a zídek v kombinaci s mobilními prvky a železobetonových zdí jednostranněpřisypaných zeminou. Optimální umístění jednotlivých protipovodňových opatření bylo ve smyslu předchozího stupně (DUR) řešeno s ohledem na úroveň návrhové povodňové hladiny, to je úroveň hladiny velké vody při Q2002 na Labi a Q50 na Ohři s převýšením 0,5m, tj. na kótu 151,80 m.n.m. BpV. Protipovodňová opatření se skládají ze spodní stavby a nadzemní části. Spodní stavba je navržena jako trvalá konstrukce s těsnící a statickou funkcí – Převrtávaná pilotová stěna a Mikropiloty a těsnící injektáž. Nadzemní část PPO je řešena jako homogenní sypaná hráz a trvalá betonová stěna. V místech přechodů komunikací, vjezdů a přístupůna pozemek jsou navrženy mobilní protipovodňové zábrany.

Hlavní parametry stavby:

 1. Délka ochranných hrází   1 917 m
 2. Délka mobilních stěn 7920 m

Město a obyvatelstvo bude stavbou chráněno před nepříznivými vlivy povodňových průtoků a to až do Q2002 na Labi.

Řízené zatápění: Při povodni překračující návrhovou kótu ochrany 151,80 m n.m., dojde k řízenému zatápění chráněné oblasti, aby nedošlo k velkým škodám způsobeným prolomením linie PPO.

 

PPO Sokolova na Lobezském potoce – Navrhovatel město Sokolov, předpokládané celkové náklady 16,052 mil. Kč, z toho dotace 15,249 mil.Kč

Navržená niveleta protipovodňových opatření na Lobezském potoce 401,80 m n.m. ochrání zájmové území Sokolova před průtokem vyšším než Q100. Vyšší ochrana je neefektivní, protože při průtoku v Ohři vyšším než Q = 600 m3/s ( Q100 = 543 m3/s ) začíná být zájmové území zaplavováno přepadem přes lesopark Bohemia. Ochrana na vyšší průtok by byla také estetickým narušením oblíbené vycházkové trasy podél Lobezského potoka. Stavba zahrnuje úpravu stávající pravobřežní nábřežní zdi Lobezského potoka, vybudování „Motýlího schodiště“ na nábřeží P. Bezruče, novou podezdívku a oplocení areálů ISŠTE Sokolov,  ZŠ v ul. Pionýrů, areálu dvora SU právní nástupce,a.s. a úpravy na dešťové kanalizaci. Součástí stavby je mobilní hrazení, vyvolaná přeložka podzemního vedení VN kabelů ČEZ Distribuce, a.s. a přeložka nadzemního vedení sdělovacího kabelu Sokolovské bytové, s.r.o. Stávající kamenná zeď se navýší nad úroveňprotipovodňové nivelety 401,80. V místech, kde není možné provést  pevnou protipovodňovou zábranu, je navrženo mobilní kovové hrazení. V místě,kde přechází Nábřeží Petra Bezruče do ul. Pionýrů, bude provedeno kamenné Motýlí schodiště.

Hlavní parametry stavby:

 1. Délka mobilních stěn 35 m
 2. Rekonstrukce nábřežních zdí 131 m
 3. Podezdívka s oplocením   189 m
 4. Podezdívka bez oplocení 22 m

 

PPO Královské Poříčí – Navrhovatel obec Královské Poříčí, předpokládané celkové náklady 9,066 mil. Kč, z toho dotace 8,6127 mil.Kč, povinná účast vlastních zdrojů 5%, tj. 0,453 mil.Kč.

Poznámka: RN celkem 9 938 530,- Kč bez DPH, z toho  ZRN  8 725 663,- Kč bez DPH VRN 1 212 867,- Kč bez DPH.  V rekapitulaci uvažováno s rozpočtovou rezervou 10% (872 556,- Kč). Pro ZD do VŘnutno počítat s RN bez rozpočtové rezervy. Rozpočet byl zpracován dle PD ke stavebnímu povolení a byl odborem OPI upřesněn jako podklad pro VŘ. Cena celkem 9 065 974,- Kč bez DPH.

Povodňová ochrana obce Královské Poříčí je v současné době pouzečástečná, obec je chráněna stávajícími hrázemi max. na Q5. Při vyšších vodních stavech dojde k zatopení obce. Realizací PPO bude ochráněná před povodní z řeky Ohře do Q100 ta část obce Královské Poříčí, která se nachází v inundačním území řeky Ohře. PPO Královského Poříčí spočívalo v realizaci zemních či kombinovaných částí hráze, která ochrání obec před povodní do Q100. V minulosti již bylo realizováno několik samostatných staveb s ohledem na finanční možnosti investora obce Královské Poříčí. Stavbu PPO představuje tzv. 4. Stavba, spočívající v navýšení stávající protipovodňové hráze  v délce 452 m,  která byla dimenzovaná na ochranu před povodněmi z řeky Ohře na průtoky v rozmezí Q5- Q20. V důsledku přepočítání kóty Q100 po povodních v roce 2002, je nutné zvýšit stávající  protipovodňové hráze na novou hodnotu –398,60 m n.m. .

Hlavní parametry stavby:

 1. Navýšení  a délka ochranných hrází 452 m
 2. Délka mobilních stěn     26 m

Zdroj: Povodí Ohře, s.p.

 

 

 

23.6.2011 13.28, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2