18. 9. 2021

4.11.2020 9.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Ornitologové nesouhlasí se silnicí přes území lokality Na Plachtě

V souvislosti s obnovenými plány na výstavbu komunikace na okraji přírodní památky Na Plachtě III (dále jen PP) považuje Česká společnost ornitologická (ČSO) za nezbytné informovat širokou veřejnost o biologické rozmanitosti lokality a jejím významu v kontextu přírodního dědictví České republiky.

Přírodní památka Na Plachtě III zřízená v roce 2012 se nachází na území krajského města Hradce Králové a navazuje na území PP Na Plachtě I a II, chráněné již od roku 1998. Území je vklíněno mezi městskou zástavbu a komplex novohradeckých lesů. Dohromady zaujímá území obou PP plochu 56 ha. V roce 2009 byl význam území podtržen vyhlášením evropsky významné lokality Na Plachtě CZ0523010 (dále jen EVL). Od roku 1897 až do roku 2006 bylo území využíváno jako vojenské cvičiště. Díky této historii vznikla na území pestrá mozaika biotopů, zahrnující obnažené písčiny, vřesoviště, rozvolněné trávníky, mokřady i pásy křovin. Zároveň nebyla lokalita vystavena negativním vlivům chemizace, intenzivního zalesňování či záboru půdy pro stavební účely. Tak jako v jiných vojenských prostorech dokázala činnost armády udržovat pestrou mozaiku biotopů, které se výraznou měrou liší od naší intenzivně obhospodařované krajiny.

Z entomologického hlediska je území mimořádně cenné. Vyskytuje se zde 27 zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD) uvedených ve Vyhlášce 395/1992 Sb. a 78 druhů uvedených v červeném seznamu bezobratlých ČR (Hejda a kol. 2017). Ovšem i celá řada nechráněných živočichů našla v PP Na Plachtě ideální místo k životu. Mezi významné druhy vyskytující se na lokalitě můžeme zařadit například modráska očkovaného (Phengaris teleius) a m. bahenního (P. nausithous), jejichž vývoj probíhá zčásti v mraveništích mravenců rodu Myrmica, dále pak parazitické druhy blanokřídlého hmyzu jako jsou žahalky šestiskvrnné (Scolia sexmaculata) či dlouhoretky obecné (Bembix rostrata). Na území PP se mimo jiné vyskytuje vzácný páchník hnědý (Osmoderma barnabita), zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta) nebo různodrápník Anisoplia villosa. Zajímavostí je i výskyt žábronožek a listonohů letních (Branchipus schaefferi, Triops cancriformis), dvou kriticky ohrožených druhů korýšů vázaných na dočasné tůně.

Lokalita však není význačná jen výskytem hmyzu či korýšů. Vyskytují se zde i vzácní obojživelníci a plazi (například blatnice skvrnitá, čolek velký či zmije obecná), kteří mají v plánované trase silnice svá zimoviště. Součástí zdejší přírody jsou i zajímavé a vzácné rostliny, např. bělolist rolní, vikev hrachorovitá či žluťucha lesklá. Nejen na základě přítomnosti těchto živočichů a rostlin můžeme usuzovat, že toto území je přírodovědně unikátní a jeho význam není pouze lokální.

Výstavba a urbanizace patří dlouhodobě mezi největší zdroje ohrožení území PP Na Plachtě. Již v 80. letech minulého století se zde plánovala výstavba sídliště. Za tímto účelem byla část podmáčených orchidejových luk zavezena stavební sutí a bylo provedeno odvodnění části území. K realizaci výstavby sídliště, které by znamenalo kompletní zánik lokality, však naštěstí nedošlo. Přesto tlaky na území nepolevily. V roce 2004 byla část louky s vitální populací silně ohroženého a evropsky chráněného modráska očkovaného zničena výstavbou obchodního domu a přilehlého parkoviště. Místní populace tohoto modráska utrpěla silnou ránu, ze které se dodnes plně nevzpamatovala. Snahy o zastavění území ovšem pokračovaly dále. V roce 2016 bylo z rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zamítnuto obnovení plánů na výstavbu komunikace přibližně ve stejných místech, jako v současném návrhu magistrátu města. Česká společnost entomologická (dále jen ČSE) konstatuje, že zamýšlená realizace výstavby komunikace, ať už v „krátké“ nebo „dlouhé“ variantě, by významným způsobem zasáhla do biotopů ohrožených druhů organismů, zvýšila riziko kontaminace území chemickými látkami a usnadnila šíření nežádoucích invazivních a expanzivních druhů rostlin do PP. Pouliční osvětlení komunikace by zvýšilo již tak vysokou světelnou zátěž lokality. Výstavba by opět o něco zmenšila rozlohu tohoto unikátního území, jak se tomu stalo již v roce 2004. A v neposlední řadě by nastavila nepřípustný precedens, který by umožnil dalším subjektům obhajovat tlaky na zastavění chráněných území v celé ČR.

Česká společnost entomologická považuje za svou povinnost upozornit, že PP Na Plachtě patří mezi nejvýznamnější přírodní lokality nejen v Královéhradeckém regionu, ale v celé ČR. Jako taková patří do pokladnice české krajiny stejně, jako třeba barokní areál v Kuksu či Lednicko-Valtický areál. Veškeré kroky, které povedou ke ztrátě její druhové bohatosti, povedou i k ochuzení kulturně přírodního dědictví naší společnosti. Je jen na nás, zda-li tato cena za zlepšení lokální infrastruktury je akceptovatelná. Členové ČSE jsou toho názoru, že nikoliv. Česká společnost entomologická dále konstatuje, že PP Na Plachtě patří mezi velmi dobře prozkoumané přírodní lokality v ČR. K dispozici je celá řada průzkumů a jednotlivých nálezů ZCHD živočichů a rostlin, dokazujících unikátní význam území. Tyto údaje se také staly podkladovým materiálem pro plán péče o tuto významnou lokalitu.

Veškerá dostupná nálezová data ohrožených druhů živočichů za posledních 10 let, včetně oficiálního vyjádření ČSE k záměru výstavby komunikace, byla zaslána zastupitelstvu i radě města Hradce Králové, které je převzaly dne 8. června (číslo podací: RR486893198CZ; RR486893215CZ).

Zdroj a foto lokality: ČSO, další ilustrační foto na https://www.uschovna.cz/en/zasilka/ELEBFFMN779WHF42-834/

 

4.11.2020 9.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2021>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3